Przetargi.pl
świadczenie usług w zakresie przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic do ośrodka wsparcia

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 44-100 Gliwice, ul. Górnych Wałów 9
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 4010185, 4010405 , fax. 032 2308027
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Górnych Wałów 9 9
  44-100 Gliwice, woj. śląskie
  tel. 032 4010185, 4010405, fax. 032 2308027
  REGON: 00345197300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.opsgliwice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług w zakresie przewozu niepełnosprawnych mieszkańców Gliwic do ośrodka wsparcia
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie usług w zakresie dowóz 30 mieszkańców Gliwic z miejsca zamieszkania do ośrodka wsparcia przy ul. Sikorskiego 134 w Gliwicach i odwiezienie ich do domu samochodem Wykonawcy. W zależności od faktycznych potrzeb liczba osób może ulegać zmianie o +/-3 osoby dla TRASY A i o +/- 4 osoby dla TRASY B. Podana liczba osób nie obejmuje opiekuna. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dzielenia zamówienia na części w zakresie Trasy A i B. 3. Przewóz osób realizowany będzie dwa razy dziennie, od poniedziałku do piątku w godzinach: przyjazd do ŚDS o godzinie 9.30, wyjazd o godzinie 15:30, UWAGA: zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin realizacji przewozów w przypadku organizowania imprez okolicznościowych przez ośrodek wsparcia. 4. Przewóz odbywać się będzie na trasach: a) Łabędy - Sośnica ul. Gen. Sikorskiego 134 i powrót (ok. 12 osób, trasa w jedną stronę ok. 37 km,) (osoby należy zabrać z następujących ulic: Armii Ludowej - Gwiazdy Polarnej - Mastalerza- Rapackiego- Kosmonautów- Róży Luksemburg- Kwiatowa-Staromiejska) b) Ostropa - Sikornik - Trynek- Sośnica ul. Gen. Sikorskiego 134 i powrót (ok. 18 osób, trasa w jedną stronę ok. 34 km) (osoby należy zabrać z następujących ulic: Daszyńskiego- Tulipanów- Głowackiego- Kochanowskiego- Lotników- ZWM- Kormoranów- Wilgi- Czajki-Hutnicza- Chorzowska- Wolskiego- Karpacka) UWAGA: w trakcie realizowania zamówienia ulice mogą ulec zmianie 5. Raz w tygodniu w dniu wskazanym przez zamawiającego przewóz części osób odbywać się będzie na basen w Gliwicach, ul. Warszawska 35. Pozostałe osoby należy przewieźć zgodnie z wyznaczonymi trasami A i B. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany basenu w trakcie trwania umowy. 6. Każdorazowo przewożonej grupie osób niepełnosprawnych musi towarzyszyć opiekun zapewniony przez Wykonawcę. 7. Opiekun: i. ma zapewnić bezpieczne wsiadanie do pojazdu oraz wysiadanie z pojazdu; ii. ma zaprowadzić podopiecznych do Ośrodka i przekazać terapeucie, w drodze powrotnej przekazać osobę niepełnosprawną rodzicowi/opiekunowi iii. ma czuwać nad bezpieczeństwem w trakcie przewozu osób; iv. musi mieć ukończony kurs pierwszej pomocy; v. powinien charakteryzować się: komunikatywnością, empatią, kulturą osobistą. 9. W ramach realizacji przedmiotu umowy kierowcy wykonawcy zobowiązani są do: a. udzielania pomocy w przemieszczaniu się pasażera z budynku do pojazdu i odwrotnie, b. dbania o bezpieczny wjazd do samochodu, przewóz i wyjazd z samochodu osoby niepełnosprawnej poruszającej się na wózku inwalidzkim. 10. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone przez kierowców posiadających prawo jazdy odpowiedniej kategorii oraz badaniami lekarskimi, w liczbie zaproponowanych busów/autobusów. 11. Usługi objęte niniejszym zamówieniem mają być świadczone środkami transportu dopuszczonymi do ruchu na terytorium RP (z ważnym badaniem technicznym), przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych w tym na wózkach inwalidzkich (należy przedłożyć homologację, a w przypadku jej braku opinię rzeczoznawcy, stwierdzającą przystosowanie pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych), spełniających wymogi bezpieczeństwa i Kodeksu drogowego oraz wykonywane przez osoby posiadające kwalifikacje, uprawnienia do ich świadczenia. Pojazdy samochodowe przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych winny być wyposażone w pasy bezpieczeństwa, część pasażerska pojazdu musi być ogrzewana, a w przypadku pojazdów przewożących osoby niepełnosprawne na wózkach inwalidzkich dodatkowo w pasy biodrowo-barkowe, przednie i tylne uchwyty mocujące wózek inwalidzki do podłoża, windę lub najazd/rampa. 12. Środek transportu powinien być przystosowany do poruszania się po osiedlowych, wąskich uliczkach w celu zapewnienia transportu osoby niepełnosprawnej bezpośrednio z miejsca zamieszkania. 13. Wózek inwalidzki, z którego osoba niepełnosprawna zmuszona jest korzystać w trakcie podróży, musi być pewnie zamocowany do konstrukcji pojazdu i skierowany tyłem do kierunku jazdy. 14. Wykonawca winien dysponować minimum 1 pojazdem na 1 trasę, z czego na TRASĘ A pojazdem umożliwiającym przewóz co najmniej 1 osoby na wózku inwalidzkim nieskładanym. 15. Zapewnienie w przypadku awarii pojazdu, transportu zastępczego spełniającego wymagania określone w SIWZ, w taki sposób, aby nie powodować opóźnień czasowych kursu i nie powodować nadmiernego (ponad limit miejsc siedzących) zwiększenia liczby przewożonych osób. 16. Osoba powinna przebywać w podróży jak najkrócej, nie dłużej jednak niż 1 godzinę. 17. Wykonawca ma obowiązek zapewnić ubezpieczenie NW dla wszystkich przewożonych osób (pasażerów), a zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wypadki i zdarzenia jakiegokolwiek typu w wyniku, których nastąpi uszkodzenie ciała lub śmierć czy szkoda materialna spowodowana działalnością wykonawcy. 18. Wykonawca w terminie do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy, przedstawi zamawiającemu celem zaakceptowania szczegółowy rozkład jazdy. 19. Zamawiający ma prawo do rutynowej kontroli osób oraz pojazdów realizujących zamówienie, a także zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia w każdej chwili kontroli stanu technicznego pojazdu oraz stanu trzeźwości kierowcy przez odpowiednio powołane do tego celu służby (Policja, Inspekcja Transportu Drogowego). 20. Zamawiający zabrania przewozu osób trzecich.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba pojazdów
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://ops.bip.gliwice.eu/ogloszenia/zamowienia_publiczne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach