Przetargi.pl
dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach

Dom Pomocy Społecznej P.W.Św.Józefa ogłasza przetarg

 • Adres: 44-295 Lyski, ul. Rybnicka 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 4300006 , fax. 0-32 4300006
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej P.W.Św.Józefa
  ul. Rybnicka 7 7
  44-295 Lyski, woj. śląskie
  tel. 0-32 4300006, fax. 0-32 4300006
  REGON: 00068658100000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa oleju napędowego grzewczego do Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa oleju napędowego grzewczego, wg szacunkowej ilości 60 000 dm3, o zawartości siarki do 0,1 % (m/m), spełniającego wymagania normy PN-C-96024, o wartości opałowej min. 42,6 MJ/kg według normy PN -C - 96024, do Domu Pomocy Społecznej p.w. św. Józefa w Lyskach wraz z przepompowaniem do zbiorników, z terminem płatności 21 dni od daty otrzymania faktury za wykonaną część dostawy, w częściach zgodnie z zapotrzebowaniem zgłaszanym telefonicznie lub faksem przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 913510000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.biuletyn.abip.pl/dps_lyski/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach