Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej na Stadionie Śląskim w Chorzowie

Stadion Śląski Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 40-029 Katowice, Reymonta
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. +48(32)3482790 , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-04-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stadion Śląski Sp. z o.o.
  Reymonta 24/203
  40-029 Katowice, woj. śląskie
  tel. +48(32)3482790, fax. -
  REGON: 24337382700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://stadionslaski.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka Prawa Handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej na Stadionie Śląskim w Chorzowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ. 1. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie od dnia podpisania umowy do 31 marca 2020 r. kompleksowych usług związanych z obsługą techniczną, dotyczącą następujących nieruchomości: a. Stadion wraz z terenem przyległym (parkingi, tereny zielone, powierzchnie utwardzone, 2 boiska treningowe, korty tenisowe, teren zaplecza lekkoatletycznego, boisko do koszyków i siatkówki) b. Budynek pawilonu sportowo-hotelowego, c. Budynek kotłowni d. Budynki kiosków gastronomicznych, e. Budynki pawilonów kasowych, portierni, punktu informacji Policji, depozytów f. Zbiornik retencyjny g. Infrastruktura, instalacje i urządzenia przylegającego do stadionu terenu oraz część kanalizacji deszczowej odprowadzające wodę deszczową do zbiornika w Parku Śląskim wraz z ich wylotami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71356100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta składana przez Wykonawcę musi być zabezpieczona wadium w kwocie 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w:  pieniądzu,  poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,  gwarancjach bankowych,  gwarancjach ubezpieczeniowych,  poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tj. Dz. U. z z 2018 r., poz. 110, z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia dodatkowych wymagań w tym zakresie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach