Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 70-515 Szczecin, Małopolska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
 • Data zamieszczenia: 2018-03-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  Małopolska 47
  70-515 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 8211479, , fax. 91 8211477
  REGON: 810903040
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://zachodniopomorska.policja.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie w podziale na części. Przedmiot zamówienia podzielono na 20 części: - cześć 1 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Wałcz - cześć 2 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Gryfino - cześć 3 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Myślibórz - cześć 4 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Pyrzyce - cześć 5 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Szczecinek - cześć 6– naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Kamień Pomorski - cześć 7 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Świdwin - cześć 8 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Choszczno - cześć 9 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Miasto Goleniów - cześć 10 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Miasto Stargard - cześć 11 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KMP Miasto Świnoujście - cześć 12 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Gryfice - cześć 13 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Kołobrzeg - cześć 14 – naprawa pojazdów służbowych na rzecz KPP Miasto Police - cześć 15 – naprawa służbowego sprzętu transportowego marki Mercedes na rzecz Stacji Obsługi Samochodów nr 1 w Szczecinie KWP w Szczecinie - cześć 16-20 – naprawa łodzi służbowych na terenie woj. zachodniopomorskiego Usługi w zakresie napraw bieżących oraz obsług technicznych w służbowym sprzęcie transportowym użytkowanym w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie świadczone będą zgodnie z wykazem: a) dla części 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 określonym w załączniku nr 7.1 do siwz b) dla części 15 określonym w załączniku nr 7.2 do siwz c) dla części 16 w załączniku nr 7.3 do siwz d) dla części 17 w załączniku nr 7.4 do siwz e) dla części 18 w załączniku nr 7.5 do siwz f) dla części 19 w załączniku nr 7.6 do siwz g) dla części 20 w załączniku nr 7.7 do siwz Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmian w ww. wykazach, co nie będzie stanowiło naruszenia postanowień umowy i nie będzie wymagało sporządzenia aneksu do umowy. W przypadku dokonania zmiany ww wykazach sprzętu transportowego Zamawiający przekaże Wykonawcy na piśmie zmodyfikowany wykaz. 2. Zakres usługi obejmuje: a) części od I - XX - naprawa bieżąca (NB) - to ogół czynności w zakresie mechanicznym, elektrycznym, elektromechanicznym mających na celu przywrócenia pełnej sprawności sprzętu transportowego drogą wymiany zużytych lub uszkodzonych na sprawne technicznie części lub zespoły. b) części od XV - XX obsługa techniczna (OT-2) - to ogół czynności wykonywanych przy sprzęcie transportowym po osiągnięciu przez niego przebiegu międzyobsługowego (kilometrów lub motogodzin) lub okresu międzyobsługowego (czasookresu), wykaz czynności obsług okresowych dla danej marki i typu sprzętu transportowego, ściśle określa producent sprzętu. 3) Z zamówienia wyłączone są usługi i czynności związane z naprawami powypadkowymi. 4) Części zamienne oraz materiały eksploatacyjne służące do naprawy sprzętu transportowego niezbędne do realizacji usługi będą zapewniane przez Zamawiającego po uzgodnieniu szczegółów z Wykonawcą. 5) Wykonawca dokona naprawy sprzętu transportowego poprzez przywrócenie jego pełnej sprawności technicznej, zgodnie z technologią naprawy oraz instrukcją obsługi producenta sprzętu transportowego, z zachowaniem jego pierwotnych parametrów techniczno-użytkowych, a obsługę techniczną wykona zgodnie z zaleceniami producenta sprzętu transportowego. 6) Faktyczna ilość usług zlecanych Wykonawcy wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb Zamawiającego. Określona ilość usług w załącznikach nr 5.1 do 5.20 do siwz – Formularze kalkulacji cenowej, jest wielkością szacunkową, która w trakcie realizacji umowy może ulec zmianie, zgodnie z rzeczywistymi potrzebami Zamawiającego. Z tego tytułu Wykonawcy nie będą przysługiwały żadne roszczenia w stosunku do Zamawiającego. Usługi będą wykonywane sukcesywnie i zgodnie z bieżącymi potrzebami Zamawiającego, a nie wykorzystanie kwoty umowy nie może być podstawą do roszczeń ze strony Wykonawcy. 7) Wykonawca gwarantuje, że będzie dysponował przez cały okres trwania umowy warsztatem wyposażonym w urządzenia kontrolne i diagnostyczne dostosowane do sprzętu transportowego wskazanego w załącznikach nr od 7.1 do 7.7 do siwz i umożliwiające przeprowadzenie przeglądu zgodnie z zaleceniami producenta i w zakresie opisanym w umowie – w załącznikach nr 8.1, 8.2 oraz 8.3 do siwz 8) Gwarancja udzielona na wykonaną usługę będzie nie krótsza niż 12 miesięcy od momentu bezusterkowego odbioru. Szczegółowe wymagania odnośnie płatności i gwarancji zawiera wzór umowy w załącznikach nr 8.1, 8.2 oraz 8.3 do siwz 9) Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę w składanej ofercie ceny za roboczogodzinę, okresu udzielanej gwarancji na wykonaną usługę oraz maksymalnego czasu realizacji usługi zgodnie z wzorem formularza odpowiednio dla danej części. 10) Zamawiający wymaga, aby warsztat realizujący usługę dla danej części zamówienia położony był na terenie administracyjnym danego miasta tj.: dla części I – Miasto Wałcz dla części II – Miasto Gryfino dla części III – Miasto Myślibórz dla części IV – Miasto Pyrzyce dla części V – Miasto Szczecinek dla część VI – Miasto Kamień Pomorski dla części VII – Miasto Świdwin dla części VIII – Miasto Choszczno dla części IX – Miasto Goleniów dla części X – Miasto Stargard dla części XI – Miasto Świnoujście dla część XII – Miasto Gryfice dla części XIII – Miasto Kołobrzeg dla części XIV – Miasto Police dla części XV – Miasto Szczecin dla części XVI do XX – warsztat realizujący usługę położony był na terenie województwa zachodniopomorskiego 11) Dla części I-XV Wykonawca musi dokładnie określić położenie warsztatu z podaniem dokładnego adresu (kod pocztowy, miasto, ulica, numer) 12) W odniesieniu do części XVI do XX Wykonawca przez cały okres realizacji umowy będzie dysponować oprócz stacjonarnych warsztatów również mobilnymi serwisami. Łodzie rozlokowane są na terenie całego woj. zachodniopomorskiego. 13) W przypadku napraw środka transportu objętego gwarancją, dopuszczalne są tylko takie naprawy, które nie podlegają tej gwarancji lub nie spowodują jej utraty. Zapis ten nie dotyczy Wykonawcy posiadającego autoryzację producenta naprawianego środka transportu. 14) Naprawiany sprzęt transportowy będzie zabezpieczony przed kradzieżą oraz dostępem osób nie działających w imieniu wykonawcy w czasie całego okresu realizacji naprawy. 15) Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy aktualnej, opłaconej polisy potwierdzającej ubezpieczenie Wykonawcy od wszelkich zdarzeń, za które z uwagi na swoją działalność związaną z przedmiotem umowy ponosi odpowiedzialność cywilną oraz obejmującej kradzież, utratę, uszkodzenie lub zniszczenie sprzętu transportowego powierzonego do naprawy w ramach umowy. 16) W odniesieniu dla części I – XV – wykonanie usługi dla każdego sprzętu transportowego będzie odbywało się w następujący sposób: a) Zamawiający podstawia sprzęt transportowy do warsztatu wykonawcy we własnym zakresie i na własny koszt w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00 b) Podstawą wykonania usługi będzie zlecenie dostarczone do warsztatu Wykonawcy, wraz ze sprzętem transportowym, w którym należy wykonać usługę. Zlecenie stanowi dokument potwierdzający przejęcie przez Wykonawcę pieczy nad przekazanym do naprawy sprzętem transportowym. c) Zamawiający zleca oraz zatwierdza kosztorys, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w czasie nie przekraczającym 4 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznego kosztorysu naprawy i zapewnieniu przez Zamawiającego wszystkich części zamiennych niezbędnych do zakończenia naprawy sprzętu transportowego przez Wykonawcę. d) Wykonawca informuje telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu usługi i możliwości odbioru sprzętu transportowego. e) Po wykonanej usłudze Zamawiający odbierze sprzęt transportowy z siedziby Wykonawcy na własny koszt. Potwierdzeniem bezusterkowego odbioru jest podpisanie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę zlecenia naprawy w części zdawczo-odbiorczej. 17) W odniesieniu do części XVI do XX - wykonanie usługi dla każdego sprzętu transportowego będzie odbywało się w następujący sposób: a) Wykonanie usługi będzie odbywało się w miejscu stacjonowania zepsutego środka transportu, w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 15.00 b) Podstawą wykonania usługi będzie zlecenie dostarczone do Wykonawcy faxem lub na adres poczty elektronicznej email. c) Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać usługę w czasie nie przekraczającym 4 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego po zatwierdzeniu przez Zamawiającego ostatecznego kosztorysu naprawy i zapewnieniu przez Zamawiającego wszystkich części zamiennych niezbędnych do zakończenia naprawy sprzętu transportowego przez Wykonawcę. d) w przypadku niemożliwości wykonania naprawy w miejscu stacjonowania sprzętu transportowego dopuszcza się wykonanie usługi w warsztacie Wykonawcy. W tym wypadku dostarczenia sprzętu transportowego do warsztatu Wykonawcy, odbędzie się siłami Zamawiającego i na jego koszt. Wykonawca informuje telefonicznie przedstawiciela Zamawiającego o wykonaniu usługi i możliwości odbioru sprzętu transportowego. Po wykonanej usłudze Zamawiający odbierze sprzęt transportowy z siedziby Wykonawcy na własny koszt. e) Potwierdzeniem bezusterkowego odbioru jest podpisanie przez Zamawiającego oraz Wykonawcę zlecenia naprawy w części zdawczo-odbiorczej. 18) W odniesieniu dla części I – XV Wykonawca zobowiązany jest dokonać precyzyjnej diagnozy i weryfikacji dostarczonego sprzętu transportowego w zakresie wskazanym w zleceniu w ciągu 1 dnia roboczego licząc od następnego dnia roboczego od podstawienia sprzętu transportowego do naprawy i niezwłocznie przesłać do akceptacji kosztorys naprawy. Zamawiający niezwłocznie dokona weryfikacji sporządzonego kosztorysu i powiadomi o wynikach tej weryfikacji Wykonawcę. 19) W odniesieniu dla części XVI do XX Wykonawca zobowiązany jest dokonać precyzyjnej diagnozy i weryfikacji dostarczonego sprzętu transportowego w zakresie wskazanym w zleceniu w ciągu 5 dni roboczych licząc od następnego dnia roboczego od podstawienia sprzętu transportowego do naprawy i niezwłocznie przesłać do akceptacji kosztorys naprawy. Zamawiający niezwłocznie dokona weryfikacji sporządzonego kosztorysu i powiadomi o wynikach tej weryfikacji Wykonawcę. 20) Kosztorys wykonania usługi należy sporządzić z podziałem na ilość roboczogodzin oraz wartość roboczogodzin a także rodzaj i ilość części w programie informatycznym m. in. Eurotax, Audatex, Info Tech lub innym ogólnie dostępnym programie informatycznym. Czasochłonność wykonania napraw nie będzie wyższa niż wielkości określone w programie informatycznym. 21) W przypadku braku programu informatycznego, Wykonawca sporządzi kosztorys naprawy zgodnie ze wzorem z załącznika nr 9 do siwz. W przypadku nie posiadania oprogramowania Wykonawca określi czasochłonność w oparciu o rzeczywisty czas wykonania czynności, co zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego. 22) Zamawiający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w sporządzonym kosztorysie, o ile przedmiotowa zmiana nie wpływa na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu transportowego. Wykonawca zostanie poinformowany przez pracowników Wydziału Transportu KWP w Szczecinie o ewentualnych zmianach zakresu i sposobu naprawy sprzętu transportowego w ciągu 1 dnia roboczego. 23) W przypadku ujawnienia innych uszkodzeń i niesprawności nie objętych zleceniem Wykonawca przesyła dodatkowy kosztorys naprawy ze wskazaniem zwiększonego zakresu naprawy, przy czym terminy wykonania usługi są analogiczne. 24) Zamawiający wystawi dodatkowe zlecenie wykonania usługi na ujawnione uszkodzenia i niesprawności nieobjęte pierwszym zleceniem, z uwzględnieniem zmian zakresu i sposobu naprawy sprzętu transportowego. 25) W przypadku gdy Zamawiający wprowadzi zmiany w kosztorysie, Wykonawca zobowiązuje się do przesłania ostatecznego kosztorysu wykonania usługi zgodnego ze zleceniem pierwotnym oraz ze zleceniami dodatkowymi z uwzględnieniem informacji o zmianach zakresu i sposobu naprawy sprzętu transportowego przekazanego przez pracowników Wydziału Transportu KWP w Szczecinie. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że wprowadzone przez Zamawiającego zmiany wpływają na bezpieczeństwo użytkowania sprzętu transportowego, albo są niewskazane ze względu na cel usługi, przysyłając ostateczny kosztorys, zawiadamia o tym fakcie Zamawiającego. Zatwierdzenie ostatecznego kosztorysu jest równoznaczne z powierzeniem wykonania usługi według wskazówek Zamawiającego. W takiej sytuacji Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykonania usługi według wprowadzonych przez Zamawiającego do kosztorysu zmian, chyba że są one następstwem nienależytego wykonania usługi przez Wykonawcę. 26) Wykonawca przystąpi do wykonania usług wyłącznie po zatwierdzeniu kosztorysów naprawy przez Kierownictwo Wydziału Transportu KWP w Szczecinie i zapewnieniu części zamiennych niezbędnych do naprawy. 27) Zamawiający zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia wykonanej usługi w przypadku stwierdzenia przy odbiorze przez jego przedstawicieli, że wykonana jest ona nieprawidłowo lub niezgodnie z postanowieniami umowy. 28) Odmowa przyjęcia wykonanej usługi będzie traktowana jako brak realizacji zlecenia z przewidzianymi w umowie sankcjami. 29) Zamawiający, pomimo wykonania czynności wstępnych przez Wykonawcę, związanych z wyceną kosztów naprawy, zastrzega sobie możliwość rezygnacji z naprawy, bez ponoszenia kosztów za przeprowadzone wstępne ustalenia i parkowanie sprzętu transportowego. Ostateczną decyzję o naprawie sprzętu transportowego podejmuje Zamawiający. 30) Naprawy będą wykonywane przez osoby posiadające odpowiednie umiejętności i doświadczenie zawodowe. W odniesieniu do części I - XV Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji umowy dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia w tym minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje mechanika samochodowego oraz minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje elektryka samochodowego (elektromechanika). Dla części od XVI do XX Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przez cały okres realizacji umowy dysponował osobami posiadającymi kwalifikacje do wykonania usług objętych przedmiotem zamówienia w tym minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje mechanika (elektromechanika) motorowodnego. 31) Wykonawca/podwykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia w rozumieniu art.22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy ( tj. Dz.U. 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.) lub analogicznych przepisów państw członkowskich UE, EOG, osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem usługi, które zostały szczegółowo opisane w opisie przedmiotu zamówienia, na cały okres realizacji zamówienia, tj. dla części od I do XV minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje mechanika samochodowego oraz minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje elektryka samochodowego oraz dla części od XVI do XX - minimum 1 osobą posiadającą kwalifikacje mechanika (elektromechanika) motorowodnego. Powyższy wymóg nie dotyczy właściciela(i) podmiotu gospodarczego, który będzie osobiście świadczył przedmiotowe usługi. 32) Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia wykonania części usługi podwykonawcy – warsztatowi wyspecjalizowanemu w danym obszarze usług przy czym Wykonawca będzie zobowiązany udzielać na każdorazowo wszelkich informacji dotyczących podwykonawcy zwłaszcza miejsca naprawy pojazdu. 33) Wykonawca odpowiada za czynności własne oraz osób, z których pomocą będzie wykonywał zobowiązanie wynikające z umowy lub którym wykonanie tych zobowiązań powierzy. 34) W przypadku realizacji umowy z udziałem podwykonawców, Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie działania lub zaniechania swoich podwykonawców jak za swoje działania lub zaniechania. 35) Wykonawca ma całkowity zakaz poruszania się sprzętem transportowym Zamawiającego poza obrębem warsztatu. W sytuacji gdy Wykonawca realizuje wykonanie naprawy przy udziale podwykonawcy, transport pojazdu musi być wykonany przy użyciu lawety na koszt Wykonawcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50110000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań dla części I –XX
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A. ETAP ZŁOŻENIA OFERTY Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: 1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu Wykonawcy - aktualne na dzień składania ofert według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do siwz, w celu wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz; 1.1 W przypadku korzystania z podwykonawców należy w oświadczeniu zawrzeć informację o tych podmiotach w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z powodów określonych w rozdziale V ust. 1 pkt 1.1. a) siwz; - w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o których mowa w ust. 1 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw wykluczenia; 2. wypełniony i podpisany oryginał formularza ofertowego według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz; 3. wypełniony i podpisany formularz kalkulacji cenowej odpowiednio dla części, na którą Wykonawca składa ofertę, stanowiący załączniki nr 5.1 - 5.20 do siwz. 4. zobowiązanie innego podmiotu do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do siwz w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w przypadku polegania na zasobach innego podmiotu niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych; 5. pełnomocnictwo w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza kopii do reprezentowania (Wykonawców) lub inne dokumenty niezbędne do wykazania, że osoba/osoby podpisująca/e ofertę i wymagane dokumenty jest/są uprawniona/e do reprezentacji Wykonawcy (m. in. umowa spółki cywilnej, uchwała wspólników, itp.). Pełnomocnictwo oraz dokumenty, o których mowa wyżej muszą być złożone zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozdziale X odpowiednio ust. 9 lub ust.11 siwz. B. ETAP PO OTWARCIU OFERT: 1. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 uPzp, do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach