Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie dozorowania obiektów po byłej KWK „Wawel” przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej – Rudzie

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ogłasza przetarg

 • Adres: 41-710 Ruda Śląska, ul. 1 Maja 218
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 322420133
 • Data zamieszczenia: 2022-11-24
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
  ul. 1 Maja 218
  41-710 Ruda Śląska, woj. śląskie
  tel. 322420133
  REGON: 273545647
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://mpgm.com.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie dozorowania obiektów po byłej KWK „Wawel” przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej – Rudzie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dozorowania obiektów po byłej KWK „Wawel” przy ul. Szyb Walenty w Rudzie Śląskiej – Rudzie2. Nazwa/y i kod/y Wspólnego Słownika Zamówień: (CPV): 797 10000-43. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 5 do SWZ. Usługi muszą być wy-konane zgodnie z obowiązującymi normami, wg powszechnie obowiązujących profesjonalnych standar-dów w tego rodzaju pracach oraz przy zachowaniu najwyższej staranności i bezpieczeństwa.4. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę, podwykonawcę osób wykonujących wszelkie czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie na podstawie umowy o pracę. Tak więc wy-móg ten dotyczy osób, które wykonują czynności bezpośrednio związane z realizacją zamówienia, czyli tzw. pracowników fizycznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym:Nie dotyczy2. Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca musi posiadać uprawnienia do wykonywania działalno-ści polegającej na sprawowaniu ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U.2021.1995 tj.).1. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą,iż posiadają uprawnienia do wykonywania działalności gospodarczej w powyższym zakresie.2. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż posiadają stosowne uprawnienia.3. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa:1. Wykonawca musi być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej dzia-łalności związanej z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 250 000,00 PLN4. Zdolność techniczna lub zawodowa:1. Wykonawca posiada kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności za-wodowej objętej niniejszym postępowaniem, tj. uprawnienia do wykonywania działalności polegającej na sprawowaniu ochrony osób i mienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.2. Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje co najmniej 2 usługi polegające na ochronie i zabezpieczeniu obiektów przed dostępem osób trzecicho łącznej wartości brutto 150 000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) w tym jedną usługę na minimum 50 000,00 zł.3. Wykonawca musi wykazać dysponowanie co najmniej 1 osobą posiadającą wpis na listę kwalifi-kowanych pracowników ochrony, która będzie wykonywać bezpośrednio czynności nadzorujące i kontro-lujące pracę pracowników ochrony fizycznej nieposiadających kwalifikacji.Uwaga: (dotyczy wszystkich warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3.1. - 3.2.):W przypadku wskazania przez Wykonawcę, w celu wykazania spełniania warunków udziału, waluty inna niż polska (PLN), w celu jej przeliczenia stosowany będzie:- średni kurs NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europej-skiej,- średni kurs NBP z pierwszego dnia roboczego poprzedzającego dzień opublikowania ogłoszeniaw Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, jeżeli dniem opublikowania ogłoszenia jest sobota.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-12-02

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach