Przetargi.pl
„Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020-2021 (od stycznia do czerwca) oraz w roku szkolnym 2021/2022 (od września do grudnia) wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”

Gmina Białogard ogłasza przetarg

 • Adres: 78-200 Białogard, ul. Wileńska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3124401, 3121162 , fax. 943 127 844
 • Data zamieszczenia: 2021-02-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Białogard
  ul. Wileńska 8
  78-200 Białogard, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3124401, 3121162, fax. 943 127 844
  REGON: 53206200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://ug.bialogard.ibip.pl/public/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów z terenu Gminy Białogard do i z placówek oświatowych w formie zakupu biletów miesięcznych w roku szkolnym 2020-2021 (od stycznia do czerwca) oraz w roku szkolnym 2021/2022 (od września do grudnia) wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami w trakcie ich dowozu do placówek oświatowych i w drodze powrotnej”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dowozu i odwozu uczniów do i z placówek oświatowych z terenu Gminy Białogard wraz ze sprawowaniem opieki nad uczniami, w okresie od 18 stycznia do końca grudnia 2021r. poprzez zakup biletów miesięcznych dla uczniów. Dowóz uczniów do placówek odbywać się będzie w dni nauki szkolnej, w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, z wyłączeniem przerw świątecznych i ferii zimowych oraz innych dni wolnych od zajęć. W związku z realizacją zamówienia Zamawiający będzie wykupywał u Wykonawcy bilety miesięczne. Wykonawca na każdy miesiąc kalendarzowy wyda bilety miesięczne dla dzieci uprawnionych do przejazdu wg wykazu sporządzonego przez Zamawiającego. Ceny biletów winny uwzględniać uprawnienia dzieci do zniżek i ulg wynikających ze stosownych przepisów. Zamawiający najpóźniej do 25 każdego miesiąca w roku szkolnym przekaże Wykonawcy zapotrzebowanie na zakup biletów. Miesięczne bilety zostaną wydane Zamawiającemu w terminie do 28 każdego miesiąca w roku szkolnym (w miesiącu lutym do 26 na miesiąc marzec), z wyjątkiem miesiąca stycznia , gdzie bilety zostaną wydane do dnia 14 stycznia (na miesiąc styczeń) . CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 60100000-9 3.1.1Dowozy uczniów do Szkół w Rogowie, Stanominie, Pomianowie z podaniem liczby uczniów z poszczególnych miejscowości a) Trasa dowozu powinna być najkrótszym odcinkiem drogi pomiędzy szkołą a daną miejscowością. b) Zamawiający zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym w odniesieniu do przewozów szkolnych zleca Zleceniobiorcy ustalenie elastycznego kursowania pojazdów z Dyrektorami Szkół - zgodnie z potrzebami na trasach przewidzianych na potrzeby dowozów. c) Zleceniobiorca z uwagi na konieczność sprawowania opieki nad dziećmi podczas przejazdu może ze względów bezpieczeństwa zabierać i wysadzać uczniów we wskazanych przez rodziców miejscach z uwagi na brak przystanków komunikacji publicznej - zgodnie z potrzebami na trasach przewidzianych na potrzeby dowozów. d) Pojazdy dowożące i odwożące powinny zatrzymywać się na wyznaczonych przystankach w danej miejscowości i koło niżej wymienionych szkół: 1) Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Rogowie, 2) Szkoła Podstawowa im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Pomianowie, 3) Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Stanominie. oraz w danej miejscowości (przystanki znajdują się w poszczególnych miejscowościach) w celu zabrania lub wysadzenia dzieci. 3.2 Wykonawca sprawował będzie opiekę nad uczniami w trakcie ich dowozu do szkół oraz w drodze powrotnej. Pod pojęciem opieka rozumie się zapewnienie warunków bezpieczeństwa i higieny w trakcie wsiadania, wysiadania i przejazdu uczniów autobusem, która jest niezbędna przy tego rodzaju przewozach. 1)Opiekunem dowożonych dzieci musi być osoba pełnoletnia, która jest w stanie utrzymać dobry kontakt z dziećmi niezbędny do zachowania bezpieczeństwa w czasie przewozu. 2)Kierowca nie może być jednocześnie opiekunem, w pojeździe musi się znajdować kierowca i opiekun. 3.3 Wymagania Zamawiającego: 1)W okresie zimowym pojazdy dowożące dzieci muszą być ogrzewane, a stopnie nie mogą być śliskie i oblodzone. Szczególną uwagę należy zachować w trakcie wsiadania i wysiadania dzieci. 2) Pojazdy dowożące dzieci muszą posiadać ochronę szyb bocznych przed promieniami słonecznymi dla pasażerów. 3) W okresie zimowym temperatura w pojazdach nie może być niższa niż 5 stopni Celsjusza. W okresie wiosenno – letnim, przy temperaturze powyżej 23 stopni Celsjusza w pojazdach, należy zapewnić chłodzenie (np. system wentylacji, klimatyzacja, uchylne okna) 3.4 Dokładne oznaczenie przedziałów czasowych i przystanków w jakich powinien być wykonany dowóz uczniów do szkoły oraz ich odwiezienie po zakończeniu zajęć lekcyjnych ustalane będzie pomiędzy Wykonawcą a dyrektorami poszczególnych szkół i dostarczony oraz uzgodniony z Zamawiającym przed rozpoczęciem dowozu i odwozu . Rozkłady jazdy powinny zostać dostarczone i wywieszone przez wykonawcę poszczególnych w miejscowościach do 14 stycznia 2021 r. 3.5 Oferent zobowiązany jest podać kalkulację kosztów miesięcznego dowozu jednego ucznia z danej miejscowości i z powrotem (przy uwzględnieniu ceny brutto jednego biletu miesięcznego), przy założeniach: 20 dni nauki miesięcznie, z wyjątkiem miesiąca stycznia, gdzie usługa będzie świadczona przez okres 10 dnia nauki. Kalkulacja kosztów za miesiąc styczeń winna być opracowana odpowiednio dla założenia, że dowozy będą świadczone przez okres 10 dnia nauki. 3.6 Dowóz uczniów będzie odbywać się pojazdami dopuszczonymi do ruchu według obowiązujących przepisów w przewozach pasażerskich i oznakowanymi właściwie do ich charakteru. W przypadku awarii wyznaczonego na zadanie pojazdu Wykonawca podstawi pojazd zastępczy spełniający właściwe wymagania techniczne w ruchu drogowym. 3.7 Wykonawca zapewni uczniom przewożonym warunki bezpieczeństwa, wygodę, w szczególności miejsca siedzące. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował odpowiednią liczbą pojazdów, z ilością miejsc zapewniającą dowóz wszystkich uczniów na poszczególnych trasach. 3.8 Dowóz i odwóz uczniów odbywać się będzie według rozkładów i godzin dostarczonych do poszczególnych szkół, miejscowości oraz do Urzędu Gminy Białogard, przez wykonawcę w terminie do 14 stycznia 2021 r. Zamawiający dopuszcza możliwość zmian. 3.9 Zamawiający nie przewiduje możliwości powierzenia zadania podwykonawcy. 3.10 Rozliczenie usługi, o której mowa w pkt. 3.1. następować będzie na podstawie ilości wystawionych biletów miesięcznych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach