Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże w Gdańsku i w Sopocie

Teatr Wybrzeże ogłasza przetarg

 • Adres: 80-834 Gdańsk, Św. Ducha 2
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Teatr Wybrzeże
  Św. Ducha 2
  80-834 Gdańsk, woj. pomorskie
  REGON: 000279108
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.teatrwybrzeze.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże w Gdańsku i w Sopocie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest: a) świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiekcie w Gdańsku przy ul. Św. Ducha 2 i ul. Teatralnej 2,b) świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiekcie w Sopocie przy ul. Bohaterów Monte Cassino 30,w okresie 01.02.2023-31.01.2024 r. zgodnie z wymogami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z poźn. zm.), aktami z nią powiązanymi oraz aktami wykonawczymi.2. W ramach realizacji przedmiotu umowy, w tym umówionego wynagrodzenia, Wykonawca ponadto zobowiązany jest zapewnić 3 razy w roku, obecność dodatkowego jednego pracownika ochrony w wypadku organizowania imprez przez Zamawiającego w jego obiektach (o terminie zorganizowania imprezy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę z nie mniej niż 3-dniowym wyprzedzeniem drogą mailową lub telefonicznie).3. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać czynności, o których mowa w pkt 1 za pomocą osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca będzie zobowiązany przedłożyć w ciągu 3 dni zaświadczenie o wpisie osób, o których mowa w zdaniu poprzedzającym na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.4. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku 11 do SWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium w kwocie: 4.000,00 zł.2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku formach, określonych w art. 97 ust. 7 ustawy PZP.3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy: nr 44 1440 1101 0000 0000 1226 4208 z dopiskiem „Wadium – Świadczenie usług w zakresie całodobowej, fizycznej ochrony osób i mienia w obiektach Teatru Wybrzeże w Gdańsku i w Sopocie, ZPI-3700-2/22”4. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia, o których mowa w art. 97 ust. 7 pkt. 2-4 ustawy PZP, wykonawca przekazuje zamawiającemu wraz z ofertą oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej.5. Jeśli wadium jest wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej, które musi spełniać co najmniej poniższe wymagania:1) musi obejmować odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę określone w ustawie Pzp,2) z jej treści powinno jednoznacznej wynikać zobowiązanie gwaranta do zapłaty całej kwoty wadium,3) powinno być nieodwołalne i bezwarunkowe oraz płatne na pierwsze żądanie,4) termin obowiązywania poręczenia lub gwarancji nie może być krótszy niż termin związania ofertą (z zastrzeżeniem iż pierwszym dniem związania ofertą jest dzień składania ofert),5) w treści poręczenia lub gwarancji powinna znaleźć się nazwa oraz numer przedmiotowego postępowania,6) beneficjentem poręczenia lub gwarancji jest: Teatr Wybrzeże, ul. Św. Ducha 2, 80-834 Gdańsk,7) w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Zamawiający wymaga aby poręczenie lub gwarancja obejmowała swą treścią wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub aby z jej treści wynikało, że zabezpiecza ofertę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum);6. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego. Dołączenie do oferty polecenia przelewu – nie jest warunkiem wystarczającym do stwierdzenia terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.7. Zasady zwrotu wadium oraz utraty wadium określają przepisy art. 98 ustawy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1) Dotyczące uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia wydaną przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji - zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021 r., poz. 1995).2) Dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej:a) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedną usługę ochrony osób i mienia w obiekcie użyteczności publicznej o wartości minimum 30.000,00 zł brutto przez okres co najmniej 12 miesięcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych warunek zostanie spełniony, jeśli w ramach trwającej umowy na kwotę minimum 300.000,00 zł brutto, Wykonawca świadczy tę usługę przez co najmniej 12 miesięcy.Przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć budynek, o którym mowa w §3 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065),b) Wykonawca musi wykazać, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 8 osób które są wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Każda z ww. osób skierowanych do realizacji zamówienia musi posiadać co najmniej 2-letnie doświadczenie na stanowisku pracownika ochrony osób i mienia w budynkach użyteczności publicznej.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-22

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach