Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia, monitoringu, konserwacji oraz napraw systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych, a także konserwacji oraz napraw telewizji dozorowanej w KRUS OR Koszalin oraz podległych Placówkach Terenowych

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie ogłasza przetarg

 • Adres: 75-846 Koszalin, ul. Słowiańska
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 3427731 w. 102
 • Data zamieszczenia: 2019-05-14
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Koszalinie
  ul. Słowiańska 5
  75-846 Koszalin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 3427731 w. 102
  REGON: 12513262028480
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.krus.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia, monitoringu, konserwacji oraz napraw systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych, a także konserwacji oraz napraw telewizji dozorowanej w KRUS OR Koszalin oraz podległych Placówkach Terenowych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia, monitoringu, konserwacji oraz napraw systemów alarmowych antywłamaniowych i przeciwpożarowych, a także konserwacji oraz napraw telewizji dozorowanej w KRUS OR Koszalin oraz podległych Placówkach Terenowych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony został w par. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz we wzorze umowy stanowiącym załącznik Nr 6 do specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca musi wykazać, że posiada aktualną (ważną) koncesję w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. 2018 r., poz. 2142 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty określony w załączniku Nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w przypadku składania oferty wspólnej Wykonawcy składają jeden wspólny formularz oferty; formularz oferty należy złożyć w oryginale. 2. Oświadczenie Wykonawcy z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych według wzoru określonego w załączniku Nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia; w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie z art. 25a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 3. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, w przypadku określonym w § 5 ust. 2 - 7 specyfikacji istotnych warunków zamówienia; pisemne zobowiązanie należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza; 4. Oryginał lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza – pełnomocnictwa (upoważnienia) do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, o ile oferta została podpisana przez osoby nie umocowane do tych czynności w dokumentach rejestrowych Firmy lub w przypadku składania oferty wspólnej. 5. Wykonawca, w terminie trzech dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej składa każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną. Oświadczenie należy złożyć w oryginale według wzoru określonego w załączniku Nr 3 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach