Przetargi.pl
Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetami wybranych projektów dla Instytutu Adama Mickiewicza.

Instytut Adama Mickiewicza ogłasza przetarg

 • Adres: 00-560 Warszawa, ul. Mokotowska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 224 476 100 , fax. 224 476 152
 • Data zamieszczenia: 2021-03-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Adama Mickiewicza
  ul. Mokotowska 25
  00-560 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 224 476 100, fax. 224 476 152
  REGON: 14047007100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.iam.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa Instytucja Kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetami wybranych projektów dla Instytutu Adama Mickiewicza.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Świadczenie usług w zakresie administrowania budżetami wybranych projektów dla Instytutu Adama Mickiewicza, w tym, w szczególności: 1) tworzenie kosztorysów i zarządzanie budżetami wskazanych projektów, Megaprojeków i/lub Wydziałów realizowanych w IAM; 2) prowadzenie dokumentacji projektowej, nadzorowanie obiegu dokumentów projektowych i rozliczeniowych; 3) monitorowanie stopnia realizacji budżetu we współpracy ze wskazanymi osobami; 4) monitorowanie i inicjowanie obiegu wniosków, umów i rozliczeń w projektach, Megaprojektach i/lub Wydziałach; 5) przygotowywanie i realizacja rozliczeń finansowych, weryfikacja umów i faktur oraz innej dokumentacji projektowej pod kątem zgodności wydatków z obowiązującymi w IAM procedurami; 6) przygotowywanie i monitorowanie umów cywilnoprawnych zawieranych w ramach wskazanych projektów; 7) prowadzenie wymaganej dokumentacji działań związanych z realizacją projektów, Megaprojektów i/lub Wydziałów; 8) opracowywanie zakresu usług do planu zamówień publicznych dotyczących wskazanych projektów, Megaprojektów i/lub Wydziałów; 9) monitorowanie postępu realizacji projektów i opracowywanie zestawień do ewaluacji (sprawozdania, raporty) w porozumieniu ze wskazanymi osobami; 10) nadzór nad rozliczeniami delegacji i zaproszeń pokrywanych z kosztów projektów projektów, Megaprojektów i/lub Wydziałów; 11) realizację obiegu dokumentacji zgodnie z postanowieniami Instrukcji kancelaryjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79500000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach