Przetargi.pl
Świadczenie usług utrzymania czystości polegających na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i w/w obiektów KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.

Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji ogłasza przetarg

 • Adres: 55-040 Kobierzyce, Dębowa
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 717151200, 691733972
 • Data zamieszczenia: 2019-12-30
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Kobierzycki Ośrodek Sportu i Rekreacji
  Dębowa 20
  55-040 Kobierzyce, woj. dolnośląskie
  tel. 717151200, 691733972
  REGON: 36723860000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sport-kobierzyce.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług utrzymania czystości polegających na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i w/w obiektów KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług utrzymania czystości polegających na sprzątaniu budynku Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach, budynku zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej, budynku zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej oraz budynku zaplecza sportowego w Ślęzie – w Ślęzańsko - Bielańskim Obiekcie Sportowo – Rekreacyjnym przy ul. Przystankowej 4 wraz z opcją sprzątania terenu i w/w obiektów KOSIR podczas i po wydarzeniach okazjonalnych. Miejsce i lokalizacja wykonywania usługi. Usługa będzie wykonywana w : 1) budynek Hali Sportowo – Widowiskowej w Kobierzycach przy ul. Dębowej 20, 2) budynek zaplecza sportowego w Solnej przy ul. Młodzieżowej nr działki 1/34, 3) budynek zaplecza sportowego w Pustkowie Wilczkowskim przy ul. Wrocławskiej nr działki 228/11, 4) budynek zaplecza sportowego w Ślęzie – Ślęzańsko - Bielański Obiekt Sportowo - Rekreacyjny przy ul. Przystankowej 4, 5) Utrzymanie czystości w obiektach wskazanych powyżej i na terenie przyległym do nich podczas i po wydarzeniach okazjonalnych organizowanych przez KOSIR. Szczegółowy zakres świadczenia usługi, opis przedmiotu zamówienia, lokalizacja, częstotliwość, zakres wykonywania prac, orientacyjny szacunkowy obmiar powierzchni sprzątania zostały określone w załączniku nr 6 do SIWZ, stanowiącym Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90910000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia w tym zakresie wymagań

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach