Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ

Gminny Ośrodek Zdrowia ogłasza przetarg

 • Adres: 83-034 Trąbki Wielkie, ul. Pasteura
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 586 837 018 , fax. 586 837 252
 • Data zamieszczenia: 2022-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gminny Ośrodek Zdrowia
  ul. Pasteura 1
  83-034 Trąbki Wielkie, woj. pomorskie
  tel. 586 837 018, fax. 586 837 252
  REGON: 19142511600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.goztrabkiwielkie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTU SANITARNEGO BEZ OPIEKI MEDYCZNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie transportu sanitarnego bez opieki medycznej ambulansem typu „A2” (ambulans ogólno-lekarski) – szt. 2 w obrębie granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie, a także poza obrębem granic administracyjnych gminy Trąbki Wielkie, dla potrzeb Gminnego Ośrodka Zdrowia Trąbki Wielkie w okresie 4 lat od dnia zawarcia umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania usługi transportu sanitarnego za pomocą wykwalifikowanego kierowcy i z wykorzystaniem środków transportowych spełniających wszelkie wymagania określone dla transportu sanitarnego w przepisach szczegółowych. 3. Usługi transportu sanitarnego odbywać się będą 5 dni w tygodniu – od poniedziałku do piątku, w godzinach od 8.00 do 16.00. 4. Szacowana liczba kilometrów w trakcie trwania umowy – 168 000, Szacowana liczba godzin w trakcie trwania umowy – 16 320. UWAGA: Niniejsze wartości zostały oszacowane w oparciu o obowiązującą umowę oraz na podstawie faktycznych wartości uzyskanych przez Zamawiającego, wynikających z realizacji usługi. Wykonawca do obliczenia ceny ofertowej (w Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularz ofertowy) zobowiązany zatem będzie do przyjęcia ww. wartości (danych). 5. W trakcie realizacji umowy Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia obsługi serwisowej pojazdów, 2) utrzymania we właściwym stanie i gotowości technicznej pojazdów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 3) sporządzania i prowadzenia dziennych kart wyjazdu z ilością przejechanych kilometrów i godzin pracy karetki oraz określeniem faktycznych tras przejazdu. 6. Wymagania Zamawiającego dotyczące pojazdów przeznaczonych do wykonywania transportu sanitarnego, w celu realizacji zamówienia: ● Pojazdy muszą być zarejestrowane jako specjalne - sanitarne, nie starsze niż 4 lata w dniu podpisania umowy; ● Nadwozie Typu Sedan lub Kombi (Limuzyna) w kolorze białym wyposażone w : a) Klimatyzację b) Nawigację GPS, zestaw głośno mówiący c) Zawieszenie adaptacyjne różny tryby jazdy, musi charakteryzować się bezpieczeństwem, podwyższonym komfortem jazdy, gwarantujące wygodę dla przewożonych osób, dobrą przyczepność kół do nawierzchni jezdni, stabilność i dobrą manewrowość; ● Przestrzeń bagażową o pojemności min. 445 l. zapewniającą przewóz pojemników/lodówek oraz Toreb Medycznych. Wyposażona w min. dwa gniazda 12V. Bagaż musi być zabezpieczany (specjalnymi pasami lub siatkami) na czas przejazdu. ● Pojazdy powinny posiadać sygnalizację uprzywilejowania składająca się co najmniej z: a) Belki Ostrzegawczej wyposażonej w lamy LED pulsacyjne w kolorze niebieskim, zamontowane w środkowej części dachu pojazdu, b) W przedniej części pojazdu, w atrapie chłodnicy lub w zderzaku przednim muszą być zamontowane dwie lampy typu LED o barwie światła niebieskiej, c) Urządzenie wysyłające ostrzegawcze sygnały dźwiękowe uprzywilejowania pojazdu w ruchu drogowym i rozgłaszające komunikaty, d) Urządzenia świetlne sygnalizacji uprzywilejowania muszą posiadać świadectwo homologacji na zgodność z Regulaminem 65 EKG ONZ. ● Pojazdy muszą być odpowiednio oznakowane, sprawne technicznie i posiadać wymagane prawem świadectwa dopuszczenia do ruchu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.); ● Pojazdy muszą posiadać aktualne badania techniczne, ubezpieczenie komunikacyjne OC i NW oraz spełniać cechy techniczne i jakościowe dla pojazdów transportu sanitarnego określone Polską Normą PN-EN 1789 "Pojazdy medyczne i ich wyposażenie - ambulanse drogowe". Niniejsze oznacza, że Wykonawca winien dysponować specjalistycznymi pojazdami do transportu sanitarnego, które powinny być wyposażone m.in. w nosze, butle tlenowe, niezbędny sprzęt medyczny i aparaturę medyczną, leki i wyroby medyczne, środki łączności bezprzewodowej, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami Ministerstwa Zdrowia. ● Pojazdy muszą być wyposażone w system GPS, umożliwiający lokalizację pojazdów w każdym momencie wraz z raportami z przebiegu trasy, który zostanie udostępniony Zamawiającemu. 7. W celu realizacji zamówienia Wykonawca zobowiązany jest do dysponowania stosowną obsadą kadrową (kierowcą), która posiada: - prawo jazdy odpowiedniej kategorii, - świadectwo uprawniające do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi oraz doświadczenie min. 5 lat jako kierowca Ambulansu. - ukończony kurs w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, a także znajomość topografii terenu obsługiwanego przez Wykonawcę 8. Wykonawca musi posiadać aktualne uprawnienia do wykonywania transportu sanitarnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 295 z późn. zm.), które dostarczy Zamawiającemu przed podpisaniem umowy (zgodnie z pkt 14.4.1 SWZ). 9. Zamawiający dopuszcza powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w swojej ofercie (Załączniku Nr 1 do SWZ – Formularzu oferty) części zamówienia, którą zamierza powierzyć podwykonawcy wraz z podaniem nazwy oraz danych kontaktowych podwykonawców (osób do kontaktu z nimi), zaangażowanych w realizację przedmiotu umowy. Brak takich określeń w ofercie oznaczać będzie, iż Wykonawca deklaruje wykonanie całego przedmiotu zamówienia samodzielnie. 9.1 Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy będzie dotyczyć podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podmiot samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 9.2 Przy realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców zastosowanie mają przepisy art. 36ba ust. 1 i 2 ustawy Pzp. 9.3 Powierzenie części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie zamówienia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia i zaniedbania jego własnych pracowników. 10. Zamawiający informuje, że realizacja zamówienia wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę kierowców, gdyż ich praca polega na wykonywaniu czynności w sposób określony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 108 z późn. zm.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach