Przetargi.pl
Świadczenie usług transportu osób

Tyski Sport S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 43-100 Tychy, Edukacji 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Tyski Sport S.A.
  Edukacji 7
  43-100 Tychy, woj. śląskie
  REGON: 6462973390
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://gkstychy.info/pilka-nozna/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportu osób
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  CZĘŚĆ I: świadczenie usług transportu osób autokarami na potrzeby Spółki Tyski Sport S.A. oraz Spółki Klub Piłkarski GKS Tychy S.A., polegające na przewozie osób, w szczególności zawodników sekcji piłki nożnej, hokeja na lodzie oraz koszykówki na mecze, treningi, zgrupowania, obozy, zawody sportowe, itp.Szacunkowy zakres zamówienia: Zamawiający szacuje, że w czasie realizacji umowy objętej niniejszym zamówieniem zapotrzebowanie na usługi transportowe obejmie ok. 40 106 kilometrów (trasy wyliczone tam i z powrotem), w tym: - przewozy na trasach do 50 km – ok. 18 wyjazdów - przewozy na trasach od 51 km do 100 km – ok. 16 wyjazdów - przewozy na trasach od 101 km do 150 km – ok. 4 wyjazdów - przewozy na trasach powyżej 150 km –ok. 37 610 kmCZĘŚĆ II: świadczenie usług transportu osób busami na potrzeby Spółki Tyski Sport S.A., polegające na przewozie osób, w szczególności zawodników II drużyny koszykówki, na mecze, treningi, zgrupowania, obozy, zawody sportowe, itp.Szacunkowy zakres zamówienia: Zamawiający szacuje, że w czasie realizacji umowy objętej niniejszym zamówieniem zapotrzebowanie na usługi transportowe obejmie ok. 3 200 kilometrów (trasy wyliczone tam i z powrotem), w tym: - przewozy na trasach do 50 km – ok. 1 wyjazdów - przewozy na trasach od 51 km do 100 km – ok. 10 wyjazdów - przewozy na trasach od 101 km do 150 km – ok. 1 wyjazdy - przewozy na trasach powyżej 150 km – ok. 2030 km
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60172000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta – DOTYCZY TYLKO CZĘŚCI I - musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 3 000,00 PLN (słownie: trzy tysiące złotych 00/100 PLN),2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert i utrzymać nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 PZP oraz art. 98 ust. 2 PZP.3. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.4. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;Rachunek: 41 1020 2528 0000 02020297 0721Powszechna Kasa Oszczędności Bank PolskiKod Swift wymagany przy przelewach międzynarodowych: BPKOPLPW2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2019 r. poz.310, 836 i 1572).5. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy wskazany przez zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.6. W przypadku wniesienia wadium w formach określonych w punkcie 4 ppkt 2) do 4) SWZ:- dokument winien być wystawiony na Tyski Sport S.A., ul. Edukacji 7, 43-100 Tychy,- dokument winien wskazywać wszystkich członków konsorcjum, w sytuacji wspólnego składania oferty przez wykonawców,- wykonawca przekazuje zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia, w postaci elektronicznej.7. Zamawiający zwraca wadium zgodnie z art. 98 ust. 1-5 PZP.8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 6 PZP.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:1) nie podlegają wykluczeniu;2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:2.1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - nie dotyczy2.2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj. posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej - wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, iż posiada aktualną licencję na wykonywanie transportu drogowego, zgodnie z przepisami Ustawy o transporcie drogowym, obejmującą rodzaje transportu drogowego wskazane w SWZ – DOTYCZY CZĘŚCI I i CZĘŚĆI II2.3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej - nie dotyczy2.4) zdolności technicznej lub zawodowej DOTYCZY CZĘŚCI I:W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:- wykazu dostaw lub usług wykonanych (wzór stanowi załącznik nr 5 do SWZ), a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcyWykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał co najmniej: minimum 2 usługi o wartości min. 140 000,00zł brutto każda polegającej na świadczeniu usług przewozu osób, w ramach jednej umowy, nieprzerwanie przez okres min. 12 miesięcy.- wykazu dostępnego wyposażenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ):Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującym minimalnym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:a) min. 1 autokar o liczbie miejsc min. 49+1, max. 10-letni, spełniający wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadające aktualne ubezpieczenie OC i NW, wyposażenie: WC, TV, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radio + nagłośnienie; Autokar ten przed podpisaniem umowy musi być oznakowany „GKS TYCHY” – oklejony, pomalowany, w barwach klubu GKS Tychy wraz z herbem – zdjęcie oznakowanego autokaru należy dołączyć do przedmiotowego wykazu (zamawiający musi zatwierdzić projekt oznakowania).b) min. 3 sprawne technicznie autokary o liczbie miejsc min. 49+1, spełniający wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i NW, wyposażenie: WC, TV, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radio + nagłośnienie;c) min. 1 sprawny technicznie autokary o liczbie miejsc min. 57+1, spełniający wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i NW, wyposażenie: WC, TV, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radio + nagłośnienie;d) min. 1 sprawny technicznie autokar o liczbie miejsc min. 30+1, spełniające wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i NW, wyposażenie: TV, klimatyzacja, pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radio + nagłośnienie;2.5) zdolności technicznej lub zawodowej DOTYCZY CZĘŚCI II:W celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę warunku, zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów:- wykazu dostępnego wyposażenia (wzór stanowi załącznik nr 6 do SWZ):Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje następującym minimalnym wyposażeniem w celu wykonania zamówienia publicznego:a) min. 2 sprawne technicznie pojazdy – busy, o liczbie miejsc min. 18+1, spełniające wymagania techniczne określone przepisami prawa, posiadający aktualne ubezpieczenie OC i NW, wyposażenie: pasy bezpieczeństwa w przestrzeni pasażerskiej, radio + nagłośnienie;
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-08-12

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach