Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu pt. Kuźnia umysł i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Pszowie oraz projektu pn. Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Gmina Miasto Pszów/Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie ogłasza przetarg

 • Adres: 44-370 Pszów, ul. Traugutta 48
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 32 455 90 55 , fax. 32 453 12 15
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miasto Pszów/Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Pszowie
  ul. Traugutta 48 48
  44-370 Pszów, woj. śląskie
  tel. 32 455 90 55, fax. 32 453 12 15
  REGON: 27262530900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: nie posiada
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Gminna samorządowa jednostka organizacyjna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu pt. Kuźnia umysł i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Pszowie oraz projektu pn. Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usług transportowych dla potrzeb realizacji projektu pt. Kuźnia umysłu i ciała - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum w Pszowie oraz projektu pn. Równe szanse - lepsze jutro - dodatkowe zajęcia w Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Pszowie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1, Poddziałania 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi transportowej dla uczniów/uczennic wraz z opiekunami: a) Szkoły Podstawowej nr 1 im. Lucjana Szenwalda w Pszowie, ul. Traugutta 12; 44 - 370 Pszów b) Gimnazjum w Pszowie, ul. Niepodległości 99, 44 - 370 Pszów; c) Szkoły Podstawowej nr 2 w Pszowie, ul. Karola Miarki 16, 44 - 370 Pszów; d) Szkoły Podstawowej nr 3 w Pszowie, ul. Armii Krajowej 56, 44 - 370 Pszów. 3. Powyższe adresy stanowią wykaz miejsc, w których dzieci w Pszowie będą wsiadały i wysiadały. 4. Przedmiot zamówienia składa się z 4 Części (Szczegółowy opis poszczególnych części zawarty jest w SIWZ). 5. W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zapewnienia miejsc siedzących w jednym pojeździe dla wszystkich osób przewożonych na danej trasie. Zamawiający nie dopuszcza dzielenia grup wskazanych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia na kilka pojazdów. 2) Zapewnienia najwyższej jakości wykonania zamówienia pojazdami sprawnymi technicznie, zgodnie z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia. 3) Wykazania się należytą starannością przy realizacji zobowiązań umowy. 4) Ustanowienia przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację postanowień umowy. 5) Wskazania numerów telefonów kontaktowych oraz adresu e-mail niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia. 6) W przypadku awarii środka transportu, zapewnienia zastępczego środka transportu, który będzie spełniał warunki techniczne i jakościowe z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawnych dotyczących przedmiotu zamówienia. 7) Posiadania wszystkich wymaganych prawem ubezpieczeń, aktualnych przez okres obowiązywania umowy (jeżeli w trakcie trwania umowy ubezpieczenie wygaśnie, Wykonawca obowiązany jest do zawarcia nowego i okazania potwierdzenia jego nabycia Zamawiającemu). 6. Dodatkowe informacje: 1) Szczegółowe harmonogramy wykonania przedmiotu zamówienia w zakresie świadczenia usługi transportowej w ramach poszczególnych wycieczek/wyjazdów zostaną opracowane przez Zamawiającego po podpisaniu umowy i uzyskaniu informacji o terminach wycieczek/wyjazdów, z uwzględnieniem następujących okresów: a) pierwszy harmonogram będzie obejmował okres od lutego 2014 r. do czerwca 2014 r. i zostanie przekazany Wykonawcy najpóźniej do 10 dni roboczych od podpisania umowy, b) drugi harmonogram będzie obejmował okres od września 2014 r. do stycznia 2015 r., c) trzeci harmonogram będzie obejmował okres od lutego 2015 r. do czerwca 2015 r. 2) Zamawiający zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w szczegółowych harmonogramach wyjazdów, o których zobowiązuje się poinformować Wykonawcę. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość odwołania usługi transportowej najpóźniej na jeden dzień przed planowanym terminem wyjazdu bez ponoszenia przez niego negatywnych konsekwencji, w tym wszelkiego rodzaju kosztów. W takim przypadku Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą ustali nowy termin wykonania usługi transportowej. 4) W jeden dzień może odbywać się więcej niż jeden wyjazd. 5) Wyjazdy mogą odbywać się zarówno w dni powszednie, jak i wolne od pracy w okresie roku szkolnego 2013/2014 oraz 2014/2015 począwszy od lutego 2014 r., z wyłączeniem wakacji, przerw świątecznych, ferii zimowych. 6) Zamawiający w ramach realizacji przedmiotowego zamówienia dopuszcza możliwość zwiększenia (maksymalnie o 2 osoby) ilości uczestników w ramach poszczególnych wycieczek/wyjazdów w stosunku do planowanej ilości osób określonej w pkt. 3.1.4 specyfikacji. Ilość uczniów może ulec również zmniejszeniu w stosunku do planowanej ilości określonej w pkt. 3.1.4. specyfikacji. 7) Wszystkie obowiązki i czynności (np. dojazd do miejsca rozpoczęcia świadczenia usługi i powrót do zajezdni po zakończeniu usługi przez Wykonawcę, opłaty parkingowe, niezbędne ubezpieczenie, postoje kierowców, wyżywienie i noclegi dla kierowców i inne koszty) wynikające z zakresu zamówienia Wykonawca zapewni na swój koszt i w swoim zakresie. 8) Wykonawca gwarantuje bezpieczeństwo osób i mienia podczas świadczenia usługi. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody Zamawiającego lub osób trzecich, w tym przewożonych uczniów wraz z opiekunami, powstałe w związku z realizacją zamówienia. 9) Zamawiający zastrzega sobie prawo kontroli podczas realizacji usługi. 10) Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany trasy przejazdu. Powyższa zmiana dokonana będzie z zachowaniem maksymalnej ilość kilometrów do wykonania w ramach określonej trasy określonej w pkt. 3.1.4 specyfikacji. 11) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody, które mogą wynikać z ruchu pojazdów oraz działania lub zaniechania personelu Wykonawcy w trakcie realizacji transportu. 12) Opiekę nad uczniami w czasie usługi transportowej w ramach poszczególnych wycieczek/wyjazdów organizuje i zapewnia Zamawiający. 13) Przewozy uczniów nie będą łączone ze świadczeniem przez wykonawcę innych usług, a w szczególności podczas wykonywania dowożenia uczniów wykonawca nie będzie dokonywał przewozów innych osób niż objętych umową.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 601000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.gmpszow.finn.pl/
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach