Przetargi.pl
DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA W ZABRZU Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/ichpw/2014

Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla ogłasza przetarg

 • Adres: 41-803 Zabrze, ul. Zamkowa 1
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2710041 , fax. 032 2710809
 • Data zamieszczenia: 2014-01-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
  ul. Zamkowa 1 1
  41-803 Zabrze, woj. śląskie
  tel. 032 2710041, fax. 032 2710809
  REGON: 00002594500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ichpw.zabrze.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWĘ ENERGII ELEKTRYCZNEJ DLA INSTYTUTU CHEMICZNEJ PRZERÓBKI WĘGLA W ZABRZU Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego 01/ichpw/2014
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej do podstacji Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu przy ul. Zamkowej 1. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony został w Załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ. 3.Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty wzór umowy na dostawę energii elektrycznej. 4.Zamawiający informuje, iż posiada podpisaną umowę z TAURON Dystrybucja S.A. na dystrybucję energii elektrycznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 093100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ichpw.zabrze.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach