Przetargi.pl
Świadczenie usług transportowych - przewóz osób

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 69211 Wędrzyn,
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 957 556 236 , fax. 957 556 222
 • Data zamieszczenia: 2018-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  69211 Wędrzyn, woj. lubuskie
  tel. 957 556 236, fax. 957 556 222
  REGON: 8052101800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.45wog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług transportowych - przewóz osób
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa transportowa - przewóz osób. 1.1 Usługa polega na świadczeniu przewozów osobowych dla potrzeb Zamawiającego przez okres od dnia podpisania umowy do 13.12.2019 r. Usługa świadczona będzie, na terenie kraju i krajów ościennych oraz krajów NATO i UE. 1.2 Przewóz osób wraz z kierowcą dla 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Wędrzyn. Powyższa usługa ma na celu zabezpieczenie działalności bieżącej i szkoleniowej oraz administracyjnej jednostek usytuowanych w Międzyrzeczu, Wędrzynie i Skwierzynie. Może objąć teren całego kraju, kraje ościenne i kraje Unii Europejskiej. 1.3 Usługa powinna zapewnić dojazdy na szkolenia poligonowe, szkolenia strzeleckie, skoki spadochronowe, szkolenia w Wojskowych Ośrodkach Szkolenia, zabezpieczenie przemieszczania PKW po terenie kraju w okresie przygotowania do wyjazdu lub powrotu (przewóz z macierzystych JW. na lotniska i z lotnisk do macierzystych JW.) zabezpieczenie uroczystości wojskowych oraz odpraw i szkoleń zgodnie z przesłanymi w tym zakresie potrzebami do 45 WOG. 1.4 W zależności od okoliczności i potrzeb w zakres usługi mogą wchodzić następujące czynności: 1.4.1 Zapewnienie pojazdów samochodowych wraz z kierowcą przystosowanych do przewozu: - min. 50 miejsc siedzących (wraz z kierowcą); - 20 miejsc siedzących (wraz z kierowcą); - do 9 miejsc siedzących (wraz z kierowcą); - oraz do 5 miejsc siedzących (wraz z kierowcą). 1.4.2 Pojazdy powinny zapewniać możliwość przewozu osób wraz z indywidualnym wyposażeniem (w ramach bagażu podręcznego i ładowności bagażników); 1.4.3 Dojazd do miejsca wskazanego przez „Zamawiającego” w zapotrzebowaniu na koszt własny „Wykonawcy”, przewóz osób do miejsca przeznaczenia oraz w razie konieczności nocleg, (związane to będzie ze specyfiką wykonywanego przez „Zamawiającego” zadania). 1.4.4 Każde zadanie (zamówienie) będzie musiało być traktowane jako oddzielne przedsięwzięcie (zadanie). 1.5 Dodatkowe postanowienia dotyczące przedmiotu zamówienia i spraw organizacyjnych: 1.5.1 „Wykonawca” zobowiązuje się do podstawienia żądanej ilości pojazdów samochodowych wraz z kierowcą na każde wezwanie otrzymane faksem, mailem lub telefonicznie z minimum 36 godz. wyprzedzeniem, a w wyjątkowych sytuacjach 12 godz. przed wyjazdem (może wystąpić potrzeba użycia 5 i więcej pojazdów w danym dniu). 1.5.2 „Wykonawca” przyjmuje do wiadomości iż ze względu na specyfikę zadań, „Zamawiający” dopuszcza możliwość rezygnacji (w czasie do 8 godz. przed wyjazdem) z wcześniej ustalonych przejazdów nie ponosząc za to żadnych kosztów finansowych. 1.5.3 Przewozy mogą być realizowane w jedną lub w obie strony, będzie zachodziła potrzeba oczekiwania podczas przerwy w podróży nawet do kilkunastu godzin. 1.5.4 W celu właściwego wykonania usługi wymagane jest posiadanie minimum: • 5 autobusów 50 miejsc siedzących wraz z kierowcą wyposażonych w pasy bezpieczeństwa dla wszystkich pasażerów; • 2 busy 20 miejsc siedzących wraz z kierowcą; • 2 mikrobusy 9 miejsc siedzących wraz z kierowcą; • 1 pojazd osobowy 5 miejsc siedzących wraz z kierowcą. 1.7 W przypadku potrzeby zorganizowania transportu dużej ilości osób lub zwiększonej ilości środków transportowych pomoc w zorganizowaniu takiego przemieszczenia jako znawca branży. 1.8 Posiadanie licencji na krajowy transport drogowy osób oraz na międzynarodowy transport drogowy (kraje NATO i UE oraz kraje ościenne) osób (1 bus i 1 autobus), w przypadku gdyby wystąpiła taka potrzeba. 1.9 Wykonanie usługi na sprawnych technicznie środkach transportowych (własnych lub podnajętych), spełniające ogólne wymogi bezpieczeństwa, europejskich norm ochrony środowiska oraz zapewniający komfort jazdy dla pasażerów. 1.10 Posiadanie polisy OC, NW i NNW na kwotę 500 000,00, którą środki transportowe obligatoryjnie muszą posiadać oraz aktualne badania techniczne pojazdów. 1.11 Kierowcy realizujących zadania w związku z zawartą umową zatrudnieni na umowę o pracę. 1.12 Podstawienie pojazdu zastępczego w razie awarii w czasie 1 godziny nie licząc czasu dojazdu do miejsca zdarzenia. W razie przedłużania się wyznaczonego terminu Zamawiający ma prawo wynająć innego przewoźnika, a różnicę w kosztach pokrywa Wykonawca. 1.13 Podstawienie zastępczego środka transportowego w przypadku zakwestionowania stanu technicznego podstawionego pojazdu w czasie do 1 godz. 1.14 Zapotrzebowania będą składane: • w trybie normalnym z 36 godzinnym wyprzedzeniem; • w trybie przyspieszonym z 12 godzinnym wyprzedzeniem; • w przypadku przewożenia dużej ilości osób (powyżej 150 osób) z wyprzedzeniem pięciu dni roboczych. 1.15 Wykonywanie usługi zgodnie z wymogami „Kodeksu pracy” i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o czasie pracy kierowców (Dz. U. z 2012, poz. 1155 z późniejszymi zm.) oraz zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012, poz. 1137 z późniejszymi zm.). 1.16 Terminowe podstawienie środków transportowych w wyznaczonym miejscu. 1.17 Podstawienie środka transportowego w należytej czystości wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz systematyczne dbanie o zachowanie właściwej czystości w trakcie realizacji usługi transportowej. 1.18 Możliwość przewiezienia jednorazowo do 150 osób w jednym kursie. 1.19 Odpłatność za autostrady, płatne strefy parkowania w tym parkingi strzeżone i przejazd płatnymi odcinkami dróg powinny być wliczone w stawkę kilometrową i stanowią koszty „Wykonawcy”. 1.20 W przypadku wyjazdów kilkudniowych noclegi kierowcy i jego całodzienne wyżywienie wkalkulować w stawkę kilometrową, co stanowi koszt po stronie „Wykonawcy”. 1.21 Potwierdzenie wykonania usługi realizowane będzie każdorazowo po zakończeniu przewozu poprzez czytelne podpisy kierowcy i dowódcy/dysponenta pojazdu w „Karcie przejazdu” (załącznik do umowy). Wykonawca/kierowca odpowiada za czytelne podpisanie karty przejazdu przez dowódcę/dysponenta pojazdu. 1.22 Planowana ilość kilometrów do przejechania – 115 000 km; 1.23 W przypadku długich tras wykonawca zapewnia kierowców na zmianę. 1.24 Ilość kilometrów do przejechania może ulec zmianie, zwiększyć się lub zmniejszyć w zależności od potrzeb i własnych możliwości. 1.25 Wyposażenie pojazdów: • wyposażenie autobusów: - siedzenia ergonomiczne; - pasy bezpieczeństwa; - uchylne siedzenia; - 50 miejsc siedzących dla pasażerów; - sprawna klimatyzacja. • wyposażenie mikrobusa: - oparcia z zagłówkami; - uchylne siedzenia; - pasy bezpieczeństwa; - 9 miejsc siedzących dla pasażerów; - sprawna klimatyzacja. • wyposażenie busa: - oparcia z zagłówkami; - uchylne siedzenia; - pasy bezpieczeństwa; - 20 miejsc siedzących dla pasażerów; - sprawna klimatyzacja. • wyposażenie pojazdu osobowego: - oparcia z zagłówkami; - uchylne siedzenia; - pasy bezpieczeństwa; - 5 miejsc siedzących dla pasażerów; - sprawna klimatyzacja. 1.25.1 Informacje uzupełniające dla oferentów: Płatność za przejazd w „jedną stronę”; 1.5.5 Wykonanie usługi liczone będzie od miejsca wskazanego w zamówieniu lub Instytucji wskazanej w zamówieniu przez osobę upoważnioną przez Zamawiającego do miejsca wskazanego w zamówieniu. Jeżeli przewóz osób jest realizowany tylko w jedną stronę to w takim przypadku odpłatność nastąpi za odcinek trasy, na którym przewożone były te osoby (określone w zamówieniu). 1.5.6 Przy wyjazdach do trzech dni kierowca powinien nocować w miejscu docelowym wraz z przewożonymi pracownikami (za nocleg i wyżywienie kierowcy płaci wykonawca). W przypadku zwolnienia autobusu (bez klauzuli „autobus pozostaje w dyspozycji „Zamawiającego”) jego powrót powinien nastąpić z w/w pracownikami „Zamawiającego”. Za przejazd powrotny bez pracowników („pusty”) „Zamawiający” nie ponosi kosztów. 1.5.7 Przy wyjazdach czterodniowych i dłuższych kierowca zostanie zwolniony i wraca (poza przypadkiem, w którym autobus pozostaje w dyspozycji ”Zamawiającego”). „Zamawiający” dokona płatności za przejazd w obie strony w tym za „pusty” przejazd z powrotem do firmy i za ponowny dojazd po pracowników „Zamawiającego”. Może zajść sytuacja, w której autobus pozostaje w dyspozycji zamawiającego - koszt utrzymania kierowcy (nocleg, wyżywienie) ponosi „Wykonawca”. 1.5.8 Opłata za dojazd określony w pkt. 1.5.7 nie może przekroczyć 25% wartości zadania (zamówienia). 1.5.9 Opłata za przejechaną trasę: 1.5.9.1 W przypadku wyjazdów do 3 dni będzie to iloczyn przejechanych kilometrów przez „Wykonawcę” z miejsca wskazanego w zapotrzebowaniu do miejsca wskazanego w zapotrzebowaniu oraz stawki kilometrowej za zapotrzebowany rodzaj środka transportowego; 1.5.9.2 W przypadku wyjazdów powyżej 3 dni będzie to iloczyn przejechanych kilometrów łącznie z pustymi przejazdami; 1.5.10 Zapłata za wykonaną usługę nastąpi w formie polecenia przelewu z rachunku bankowego „Zamawiającego” w ciągu 30 dni (lub w zależności od zadeklarowanego terminu płatności podanego do wyboru oferenta) od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury z dołączoną i wypełnioną zgodnie z wzorem kartą przejazdu i kopią zlecenia, na rachunek bankowy „Wykonawcy”. 1.26 Do wyceny złożonej oferty należy przyjąć ceny za kilometr, w której powinny znajdować się wszystkie składniki w zależności od wielkości przewożonej grupy w tym koszt utrzymania kierowcy (noclegi, wyżywienie), opłaty za płatne odcinki dróg, opłaty za parkingi (w tym za parkingi strzeżone i hotelowe). 1.27 W rozliczeniu przejazdu wycena do faktury będzie polegała na ustaleniu stanu faktycznego ilości przejechanych kilometrów na zamówionej trasie oraz iloczyn stawki kilometrowej za zapotrzebowany pojazd. 1.28 Ocena przedmiotu zamówienia będzie wynikała z sumy stawek za poszczególne przewożone grupy osobowe podczas podróży krajowych: 1.28.1 przejazdy krajowe: 1.28.1.1 pojazd osobowy do 5 miejsc siedzących; 1.28.1.2 mikrobus do 9 miejsc siedzących; 1.28.1.3 bus 20 miejsc siedzących; 1.28.1.4 autobus 50 miejsc siedzących. 1.30 Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia względem zamawiającego z tytułu niezrealizowania w całości przedmiotu zamówienia. 1.31 Wielkość zamówienia może ulec zmianie zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od potrzeb „Zamawiającego”.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60140000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że jest w posiadaniu licencji uprawniającej do krajowego transportu drogowego osób oraz na międzynarodowy transport drogowy (kraje NATO i UE oraz kraje ościenne ) osób (1 bus i 1 autobus).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1, 4-5, 8 ustawy Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia – wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć stosowne zobowiązanie (Załącznik nr 7 do SIWZ). 3. UWAGA! Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku składania oferty wspólnej w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach