Przetargi.pl
Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ISDN 2×PRA dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Nr sprawy 1 /19

Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu ogłasza przetarg

 • Adres: 26-600 Radom, 11 Listopada
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 483453103 , fax. 483452002
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji z siedzibą w Radomiu
  11 Listopada 37/59
  26-600 Radom, woj. mazowieckie
  tel. 483453103, fax. 483452002
  REGON: 670897379

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ISDN 2×PRA dla Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu. Nr sprawy 1 /19
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telekomunikacyjnych ISDN polegających na zapewnieniu stałego dostępu do publicznej sieci telefonicznej wraz z zainstalowaniem zakończeń sieci w KWP z siedzibą w Radomiu. Świadczenie usług telekomunikacyjnych musi zapewniać obsługę połączeń telefonicznych: a) dla ruchu przychodzącego – wszystkich rodzajów połączeń telefonicznych w zakresie numeracji; b) dla ruchu wychodzącego: - połączeń w ruchu lokalnym i strefowym, - połączeń w ruchu międzystrefowym, - połączeń w ruchu międzynarodowym, - połączeń do sieci telefonii komórkowej - połączeń na numery specjalne i usługowe innych operatorów Świadczenie usług telekomunikacyjnych musi być zrealizowane w postaci cyfrowych łączy ISDN PRA przy wykorzystaniu stacjonarnych zakończeń sieci dostarczanych przez Wykonawcę w ilości i rodzaju dostępów wyszczególnionych w tabeli poniżej. Połączenie sieci Wykonawcy z zakończeniem sieci Zamawiającego dokonywane jest na przełącznicy telekomunikacyjnej Zamawiającego. Jednostka Nr kierunkowy numeracja Zakres DDI Dostęp Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu ul. 11-go Listopada 37/59 48 od 345 20 00 do 345 39 99 DDI 2000 2 x ISDN PRA 30B+D Wykonawca zobowiązany jest do należytego wykonania przedmiotu umowy, a w szczególności do świadczenia usług telekomunikacyjnych w sposób ciągły, tj. codziennie przez cała dobę przez okres realizacji umowy z zapewnieniem wysokiej jakości połączeń tj. poprawności wybierania numerów, braku zakłóceń utrudniających lub uniemożliwiających korzystanie z usługi. Wykonawca zapewnia zachowanie dotychczasowych numerów DDI używanych przez Zamawiającego, dla których realizowany jest przedmiot umowy. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania migracji/przeniesienia dotychczas używanych przez Zamawiającego numerów telefonów z sieci operatora dotychczas świadczącego usługę, z zachowaniem ciągłości połączeń na zasadach zgodnych z ustawą Prawo komunikacyjne. Usługi będące przedmiotem postępowania nie mogą być świadczone przy użyciu technologii alternatywnych np. VoIP, poprzez numery dostępowe i bramki GSM. Z tytułu uruchomienia usług, Zamawiający nie będzie ponosił opłat za uzyskanie dostępu do sieci telekomunikacyjnej Wykonawcy. W ramach usługi będącej przedmiotem umowy, Wykonawca zapewnia: • Zachowanie odpowiednich parametrów i standardów realizowanych usług zgodnych z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. • Maksymalny czas reakcji w wypadku wystąpienia przerw w realizowaniu świadczonych usług wynosić będzie nie dłużej niż 1 godzina od czasu zgłoszenia. • Czas naprawy uszkodzeń wynosić będzie nie dłużej niż 2 godziny od momentu zgłoszenia. Wyjątek stanowi usunięcie awarii powstałej na skutek wystąpienia „siły wyższej’’. Wykonanie punktu styku FPS dla realizacji usługi połączeń telefonicznych będzie się odbywać zgodnie z następującymi wymogami: a) parametry elektryczne będą zgodne z ITU-T G.703, impedancja falowa = 120 Ohm, przepływność 2 Mbit/s, b) parametry jakościowe będą zgodne z ITU-T M.2100, M.2101 oraz G.821, G.826, c) dopuszczalne fluktuacje fazy i przepływności będą zgodne z ITU-T G.823 i G.921, d) struktura ramki będzie zgodna z G.704 (bity E wykorzystane do kontroli parzystości CRC4), e) stopa błędów będzie wynosiła poniżej 1 x 10-6, f) typ dostępu: ISDN PRA 30B + D EURO-ISDN, g) protokół sygnalizacyjny w TS16: DSS-1. h) zakończenie sieci Wykonawcy (Operatora), obejmujące ISDN PRA lub jego wielokrotności zgodnie z zaleceniami: ITU-T I.431 (warstwa fizyczna), ETS 300 102-1 (protokół). i) usuwanie uszkodzeń i przywracanie łączności musi nastąpić w ciągu max. 2 godz. od chwili zgłoszenia Wykonawcy w formie telefonicznej, mailowej, faksowej. Usługi niewymienione przez Zamawiającego oraz nieznane w chwili zawierania umowy z Wykonawcą - rozliczane będą zgodnie z cennikiem usług dla klientów biznesowych. Wykonawca przed podpisaniem umowy dostarczy aktualny Cennik usług oraz Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych, które będą stanowić integralną część umowy. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdej zmianie cennika usług. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do siwz. WYMAGANIA DOT. ZATRUDNIENIA PRZEZ WYKONAWCĘ NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ OSÓB WYKONUJĄCYCH WSKAZANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO CZYNNOŚCI stosownie do zapisu art. 29 ust. 3a ustawy PZP. 1) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby w ramach wykonywania przedmiotu umowy czynności w zakresie rozliczeń finansowych i obsługi reklamacji były wykonywane przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 Kodeksu Pracy. 2) Wykonawca zobowiązuje się, że w ogólnej liczbie osób, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu zamówienia zatrudniona zostanie osoba prowadząca rozliczenia finansowe i obsługę reklamacji dla usług będących przedmiotem zamówienia, na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów prawa pracy w wymiarze pełnego etatu przez cały okres realizacji zamówienia 3) Wykonawca zobowiązuje się, że w ramach wykonywania umowy, czynności polegające na rozliczeniu finansowym oraz obsługi reklamacji, będą wykonywane przez pracowników zatrudnionych w wymiarze pełnego etatu, w ramach umowy o pracę w rozumieniu przepisów art. 22 §1 Kodeksu Pracy (tj. Dz.U. z 2018 poz. 917, 1000, 1076, 1608, 1629) przez cały okres realizacji zamówienia. 4) Wykonawca nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi zobowiązany będzie złożyć Zamawiającemu informację dotyczącą osoby/osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę skierowanych do realizacji przedmiotowego zamówienia, zawierającą imię i nazwisko. 5) Dane zawarte w informacji, o której mowa w pkt. 4 nie mogą naruszać ustawy z dnia 10.05.2018r. o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. 6) Wykonawca jest zobowiązany do raportowania stanu zatrudnienia osób, przez cały okres realizacji umowy na każde wezwanie w terminie 3 dni roboczych od otrzymania wezwania od Zamawiającego. 7) W przypadku, gdy w sposób niezawiniony przez Wykonawcę ustanie stosunek pracy z osobą bądź osobami, o których mowa w ust. 1, Wykonawca zobowiązany będzie do podjęcia działań zmierzających do zatrudnienia osoby bądź osób. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania swoich działań oraz przedłożenia tych dokumentów Zamawiającemu 8) W przypadku powierzenia wykonania czynności określonych w ust. 1 osobom niezatrudnionym na podstawie umowy o pracę, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę w wysokości 300,00 zł brutto za każdy dzień niewywiązania się z obowiązku, o którym mowa w ust. 1 lub może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. 9) W przypadku niewywiązania się Wykonawcy z obowiązku, o którym mowa w ust. 2 oraz ust. 4, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 200,00 zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do wyznaczonych terminów. 10) Zamawiający dopuszcza każdą wiarygodną formę potwierdzenia zatrudnienia osób wykonujących czynności z zakresu realizacji przedmiotu zamówienia np. potwierdzenia zgłoszenia pracowników do ZUS, potwierdzenia zapłaty składek wobec pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o pracę. 3.1 Klasyfikacja wg. Wspólnego Słownika Zamówień ( CPV ): KOD CPV: 64211100 - 9 usługi telefonii lokalnej 3.2 Zamawiający dopuszcza składania ofert wariantowych – NIE 3.3 Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych – NIE 3.4 Zamawiający przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej – NIE 3.5 Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. -Prawo zamówień publicznych – NIE 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Okres realizacji zamówienia – świadczenie usługi od dnia 07.03.2019r. przez okres 24 miesięcy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64211100-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: W ramach tego warunku Zamawiający żąda aby Wykonawca posiadał: wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018r. poz. 1954 ze zm.). Spełniania tego warunku Zamawiający dokona na podstawie załączonego do oferty oświadczenia Wykonawcy ( zgodnego w treści z Załącznikiem nr 2 do siwz, zgodne z art. 25a ust.1 ustawy Pzp), a także na podstawie złożonego na wezwanie Zamawiającego - Zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, wydanego na podstawie art. 11 w zw. z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2018r. poz. 1954 ze zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: POZOSTAŁE DOKUMENTY SKŁADANE WRAZ Z OFERTĄ: 1 ) Formularz ofertowy - (wzór stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ) - należy złożyć w formie oryginału, 2 ) W przypadku udzielenia pełnomocnictwa - oryginał pełnomocnictwa lub kopia poświadczona przez notariusza. PONADTO: 3 ) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności dotej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (Propozycję treści oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ). Powyższy dokument należy złożyć w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach