Przetargi.pl
Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych.

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina ogłasza przetarg

 • Adres: 00368 Warszawa, ul. Okólnik
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 228 278 309 , fax. 228 278 309
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina
  ul. Okólnik 2
  00368 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 228 278 309, fax. 228 278 309
  REGON: 27570200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku UNIWERSYTETU MUZYCZNEGO FRYDERYKA CHOPINA w Warszawie. Etap 2 robót budowlanych - Przetarg na wykonawcę robót budowlanych i wykończeniowych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie robót budowlanych i instalacyjnych oraz wykończeniowych opisanych w projekcie wykonawczym „Przebudowa pomieszczeń studyjnych i Sali koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, zlokalizowanego przy ul. Okólnik 2”, autorstwa Pracowni Projektowej „ARCHITEKT RADOSŁAW GUZOWSKI”. Zakres i cel przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: • robót budowlanych i instalacyjnych pozostałych do wykonania a opisanych projektem wykonawczym; • prac projektowych polegających na uszczegółowieniu koncepcji i wykonaniu wg tych opracowań zaakceptowanych przez Zamawiającego tras kablowych wraz z okablowaniem dla instalacji technologicznych; Projekt przewiduje przebudowę i modernizację pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej wraz z zakupem wyposażenia niezbędnym do prowadzenia działalności kulturalnej, w tym – edukacji artystycznej. Wskazane pomieszczenia objęte zostaną siecią audio-wideo i będą miały zapewnioną swobodną wymianę sygnałów audio, wideo i sterujących. Zarządzanie siecią odbywać się będzie z poziomu roboczych stacji o definiowanych poziomach uprawnień. W Zespole studyjnym do nagrań muzycznych i Studiu wielofunkcyjnym WRD system sterowania sygnałami audio-wideo będzie wspomagany rozwiązaniami kompleksowego zarządzania systemami audio-wideo. Wskazane pomieszczenia studyjne będą wyposażone w systemy do rejestracji i montażu dźwięku. Dla Sali Koncertowej przewiduje się zakup wyposażenia: kamery, oświetlenie i nagłośnienie by osiągnąć warunki akustyczne i technologiczne umożliwiające zarówno nagrania dźwięku jak i wizji wydarzeń muzycznych oraz np. wykładów, konferencji, etc. (będzie to objęte oddzielnym postępowaniem na zakup sprzętu). Wszystkie wydarzenia artystyczne będą mogły być bezpośrednio emitowane drogą internetową i odbierane przez grupy społeczne zagranicznych partnerów Uczelni. UWAGA : Etap II nie obejmuje dostawy sprzętu audiowizualnego, profesjonalnych urządzeń kinowych i reżyserskich ujętych w przedmiarach jako wyposażenie technologiczne oraz dostawy mebli orkiestrowych. Wyłącza się z zakresu zamówienia dostawę i montaż windy osobowej, a także dostosowanie okrągłej klatki schodowej do przepisów p.poż., które objęte są etapem III realizacji projektu. Ponadto przedmiot zamówienia obejmuje przekazanie Zamawiającemu: - dokumentacji budowy, w tym dokumentacji powykonawczej, - wykonanie testów, badań i ekspertyz, o ile takie okażą się niezbędne w trakcie realizacji budowy i po zakończeniu kolejnych grup robót, - udzielenie gwarancji. Szczegółowy zakres prac budowlanych i prac projektowych określają: 1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, 2) projekt wykonawczy, 3) wymagania i wytyczne do projektu wykonawczego instalacji sieci technologicznej w warstwie biernej studiów wraz z ich zapleczem Podstawowym celem zamówienia jest realizacja budowlana części zamierzenia objętego umową o dofinansowanie „Przebudowa i modernizacja pomieszczeń studyjnych i Sali Koncertowej w budynku Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie w ramach działania 8.1 oś priorytetowa VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko. Zamawiający oczekuje w pierwszej kolejności wykonania prac przygotowawczych na podstawie przedstawionego planu organizacji budowy i zabezpieczającego pozostałą część obiektu przed pyłem i kurzem z terenu robót oraz zabezpieczeniem korytarzy i dróg dostaw. Prace przygotowawcze i zabezpieczające należy uzgodnić z Zamawiającym w terminie do trzech tygodni po podpisaniu Umowy. UWAGA : Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą wstępnego harmonogramu rzeczowo – finansowego realizacji inwestycji w zakresie przedmiotu zamówienia. Harmonogram prac winien uwzględniać konieczność wykonania robót wewnątrz obiektu w taki sposób i takim czasie aby umożliwić ich zakończenie nie później niż w terminie 12 miesięcy od daty rozpoczęcia robót, potwierdzonych protokołem wprowadzenia na budowę. Wszelkie otwory w ścianach zewnętrznych dla wyodrębnionego rejonu prac należy wyposażyć w szczelne przegrody lub drzwi tymczasowe. Wykonywanie prac głośnych należy planować w dostosowaniu do kalendarza wydarzeń artystycznych Uczelni. Celem jest wykonanie tych prac (prace głośne, prace powodujące pylenie), które powodują największą uciążliwość dla funkcjonowania Uczelni w trakcie miesięcy wakacyjnych. Ostateczny harmonogram robót zostanie opracowany przez Wykonawcę nie później niż dwa tygodnie od dnia wprowadzenia na budowę wraz z przedstawieniem harmonogramu dostaw elementów wyposażenia wnętrz. Ostateczny harmonogram zostanie przyjęty do realizacji po zaakceptowaniu przez Zamawiającego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 124 000,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert określonego w niniejszej SIWZ. 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub w kilku następujących formach: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650). 3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić na rachunek bankowy nr 15 2490 0005 0000 4600 8064 2270 z dopiskiem Studia nagrań – roboty budowlane. 4. Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy, o którym mowa w ust. 3, przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium wnoszone w formach określonych w ust. 2 pkt 2-5, musi zawierać zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela z tytułu wystąpienia zdarzeń, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, przy czym: 1) dokumenty te będą zawierały klauzule zapłaty sumy wadialnej na rzecz zamawiającego bezwarunkowo i na pierwsze żądanie, 2) dokumenty te zostaną złożone w oryginale. 6. Oferta wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wniesie w sposób nieprawidłowy zostanie odrzucona. 7. Okoliczności i zasady zwrotu wadium, jego przepadku oraz zasady jego zaliczenia na poczet zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa ustawa PZP. § 9 Termin związania ofertą. 1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 5 ustawy PZP). 2. Wykonawca może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy, samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego, z tym, że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres nie dłuższy jednak niż 60 dni. 3. Odmowa wyrażenia zgody na przedłużenie terminu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa przedmiotowego warunku

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach