Przetargi.pl
Świadczenie usług sprzątania w budynkach Radia Łódź

POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI "RADIO-ŁÓDŹ" S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 90-146 Łódź, ul. Narutowicza 130
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: POLSKIE RADIO-REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI "RADIO-ŁÓDŹ" S.A.
  ul. Narutowicza 130
  90-146 Łódź, woj. łódzkie
  REGON: 470791055
 • Adres strony internetowej zamawiającego: radiolodz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sprzątania w budynkach Radia Łódź
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów ,,Radia Łódź” S.A. - Siedziba Radia Łódź mieszcząca się w Łodzi przy ul. Narutowicza 130 - 2.805,83 m2. W skład kompleksu wchodzą następujące obiekty: budynek ,,A”, „B”, „C”, „Ł”Przedmiotem zamówienia jest sprzątanie obiektów ,,Radia Łódź” S.A. - Studio Regionalne mieszczące się w Sieradzu przy ul. Kościuszki 5- 49,70 m2
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90919000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej - Zamawiający nie precyzuje warunku udziału w tym zakresie;4. zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże że:1) dla części 1 oraz 2: dysponuje lub będzie dysponował minimum 1 osobą skierowaną do realizacji zamówienia, która pełniła będzie funkcję koordynatora pełniącego nadzór nad zespołem pracowników wykonujących usługi czystości, legitymującą się co najmniej dwuletnim doświadczeniem w nadzorowaniu zespołu osób wykonujących usługi czystości.Uwaga 1: Jeżeli Wykonawca składa ofertę na 2 części zamówienia wystarczające jest wykazanie dysponowania jedną osobą.2) dla części 1: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej dwie usługi sprzątania (realizowane w ramach odrębnych kontraktów), z których każda:a. była realizowana nieprzerwanie co najmniej 6 kolejnych miesięcy,b. jej wartość była nie mniejsza niż 50 000 zł brutto,c. obejmowała usługi sprzątania budynków użyteczności publicznej o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2.Uwaga 1: Jeżeli usługa jest w trakcie wykonywania, to część tej zrealizowanej usługi musi mieć wartość nie mniejszą niż wartość 50 000 zł brutto i trwać nieprzerwanie co najmniej 6 miesięcy.Uwaga 2: W przypadku wykazania wartości usług w walucie innej niż PLN, Zamawiający do oceny i przeliczenia przyjmie średni kurs danej waluty publikowany przez Narodowy Bank Polski (https://www.nbp.pl/home.aspx?f=/statystyka/kursy.html) z dnia wszczęcia postępowania (publikacji ogłoszenia o zamówieniu)Uwaga 3: Zamawiający przyjmuje, że zgodnie z definicją wskazaną w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, „budynek użyteczności publicznej" to budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji. Ponadto za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.Ocena spełniania warunków wymaganych od wykonawców nastąpi wg formuły: „spełnia – nie spełnia”.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-23

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną