Przetargi.pl
Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ich dzieci oraz osób towarzyszących

Urząd Lotnictwa Cywilnego ogłasza przetarg

 • Adres: 02-247 Warszawa, Marcina Flisa 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-02-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Lotnictwa Cywilnego
  Marcina Flisa 2
  02-247 Warszawa, woj. mazowieckie
  REGON: 015266812
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ administracji rządowej (centralnej lub terenowej)

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ich dzieci oraz osób towarzyszących
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  2. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na zapewnieniu nielimitowanego dostępu do obiektów sportowo-rekreacyjnych i zajęć sportowo-rekreacyjnych dla pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ich dzieci oraz osób towarzyszących w ramach abonamentu udostępnionego przez Wykonawcę.3. Przedmiot zamówienia został szczegółowo określony w niniejszej SWZ oraz w załącznikach do SWZ, a w szczególności w Projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.4. Zamawiający przewiduje zakup 130 sztuk imiennych kart umożliwiających korzystanie z obiektów sportowo-rekreacyjnych i uczestniczenie w zajęciach sportowo-rekreacyjnych przez pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego, ich dzieci i osoby towarzyszące (w tym 105 pracowników, 5 dzieci pracowników do lat 15, 5 dzieci pracowników do lat 15 (karty na basen), 15 osób towarzyszących (7 osób towarzyszących poniżej 60. roku życia, 3 seniorów (osoby powyżej 60. roku życia) oraz 2 osoby w wieku powyżej 15. roku życia i do ukończenia 18 lat oraz 3 osoby w wieku powyżej 18 lat i do ukończenia 26 lat)).7. Zamawiający szacuje, iż minimalna liczba imiennych kart (Użytkowników) w trakcie trwania umowy, zgodnie z ust. 4 wyniesie nie mniej niż 65 szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 92000000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach