Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDAŃSKU, UL. TĘCZOWA 6 W 2019 ROKU

Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1 ogłasza przetarg

 • Adres: 80-680 Gdańsk, ul. Tęczowa
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 308 07 46 , fax. 58 308 07 46
 • Data zamieszczenia: 2018-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Kształcenia Podstawowego i Przedszkolnego Nr 1
  ul. Tęczowa 6
  80-680 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 58 308 07 46, fax. 58 308 07 46
  REGON: 19311675000000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW ZESPOŁU KSZTAŁCENIA PODSTAWOWEGO I PRZEDSZKOLNEGO NR 1 W GDAŃSKU, UL. TĘCZOWA 6 W 2019 ROKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przywiezienie dzieci do szkoły przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych (godz. 8:15) - 1 KURS. Odwiezienie dzieci do miejsca zamieszkania (Pastwa Sobieszewska ul. Przegalińska) w godz. 13:00 - 15:00 - 2 KURSY. Łącznie 3 kursy dziennie x 10 km = 30 km dziennie. W okresie styczeń - czerwiec oraz wrzesień - grudzień 2019. Ilość dzieci dowożonych (+/-) 15.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: • posiadanie licencji (zezwolenie, uprawnienia, koncesje) uprawniającej do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego osób, a w przypadku podmiotów zagranicznych posiadanie odpowiedniego zezwolenia, jeżeli jest wymagane do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia, • aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach