Przetargi.pl
„Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2019/2020, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”

Gmina Kamień Pomorski ogłasza przetarg

 • Adres: 72-400 Kamień Pomorski, Stary Rynek
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 3821142, 3823965 , fax. 913 825 028
 • Data zamieszczenia: 2019-06-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Kamień Pomorski
  Stary Rynek 1
  72-400 Kamień Pomorski, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 3821142, 3823965, fax. 913 825 028
  REGON: 52835600000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienpomorski.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług przewozowych uczniów placówek oświatowych z terenu gminy Kamień Pomorski w roku szkolnym 2019/2020, w ramach regularnej komunikacji zbiorowej z zapewnieniem opieki podczas przejazdu”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Zamówienie polegać będzie na bezpiecznym oraz punktualnym dowozie i odwozie uczniów, wraz z zapewnieniem opieki podczas przejazdu do poszczególnych placówek oświatowych na terenie gminy Kamień Pomorski tj. do Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Szkoły Podstawowej Nr 2 w Kamieniu Pomorskim, Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim, Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim, Przedszkola publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim Szkoły Podstawowej w Jarszewie, Szkoły Podstawowej we Wrzosowie.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada uprawnienia na wykonywanie krajowego transportu drogowego osób zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. 2019 r., poz. 58 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I pkt 3 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V pkt 3 ppkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V pkt 4 ppkt 2 siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej wraz z ofertą. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I pkt 5 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III pkt 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie potwierdzonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców oraz firmy podwykonawców (jeśli są znane); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach