Przetargi.pl
Świadczenie usług przewozowych poprzez zakup biletów miesięcznych na dowóz dla dzieci z terenu gminy Sulęczyno do przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołu szkół.

Gmina Sulęczyno ogłasza przetarg

 • Adres: 83-320 Sulęczyno, ul. Kaszubska
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 58 685 63 63 , fax. 58 685 63 98
 • Data zamieszczenia: 2020-12-03
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Sulęczyno
  ul. Kaszubska 26
  83-320 Sulęczyno, woj. pomorskie
  tel. 58 685 63 63, fax. 58 685 63 98
  REGON: 54862000000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.suleczyno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przewozowych poprzez zakup biletów miesięcznych na dowóz dla dzieci z terenu gminy Sulęczyno do przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołu szkół.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi przewozu uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołu szkół (Część I i II zamówienia) znajdujących się na terenie Gminy Sulęczyno poprzez zakupienie dla nich ulgowych biletów miesięcznych na trasach wskazanych w Załączniku A do SIWZ. Niniejsze zamówienie obejmuje zakup ulgowych biletów miesięcznych u Wykonawcy, który jest uprawniony do świadczenia usług regularnego przewozu osób (posiada odpowiednie dokumenty zezwalające na świadczenie takich usług) na trasach obejmujących przystanki/ miejsca przystankowe wskazane w niniejszej SIWZ. Przewóz ma być realizowany w oparciu o istniejące lub nowo utworzone przez Wykonawcę linie komunikacji regularnej z pierwszeństwem przejazdu dzieci i młodzieży na podstawie biletów miesięcznych oraz miejsca przystankowe uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i dostosowania optymalnych tras i rozkładu jazdy autobusów do potrzeb Zamawiającego po uwzględnieniu godzin dowozów na zajęcia, godzin odjazdów, liczby i miejsc wsiadania dzieci podanych w niniejszej SIWZ. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia zapewni pierwszeństwo przejazdu uczniom posiadającym bilet miesięczny, a w przypadku wolnych miejsc, umożliwi korzystanie z przejazdu innym osobom. Rozliczenie płatności będzie dokonywane w cyklu miesięcznym, na podstawie zestawienia faktycznie zakupionych biletów miesięcznych, według ich cen ustalonych w niniejszym postępowaniu. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przejazdy dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem (na podstawie biletów miesięcznych), w celu realizacji zajęć pozalekcyjnych, bądź wcześniejszego powrotu dzieci do domu. Uczniowie nie będą uiszczać dodatkowych opłat za przejazdy. Szczegółowy opis został zawarty w załączniku „A” Opis przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 17.1 Wykonawca wnosi wadium w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym, że poręczenie jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt.2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 17.2 Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli wadium nie zostało wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy. 17.3 Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie wadium do dnia 11.12.2020r. do godz. 11°° w wysokości a) dla Części nr 1 – 800,00 ( słownie: osiemset złotych) b) dla Części nr 2 – 2.000,00 (słownie: dwa tysiące złotych) przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Sulęczynie: Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek Zamawiającego: Bank Spółdzielczy Sierakowice Oddział w Sulęczynie Nr 62 8324 0001 0041 1981 2000 0020 z dopiskiem: Wadium: „Świadczenie usług przewozowych poprzez zakup biletów miesięcznych na dowóz dla dzieci z terenu gminy Sulęczyno do przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołu szkół – Część Nr …… zamówienia”. 17.4 W przypadku wnoszenia wadium w formie określonej w pkt 17.1. ppkt 2)-5), z uwagi na obowiązek zwrotu przez Zamawiającego wadium oraz przechowywania ofert w sposób gwarantujący ich nienaruszalność, Wykonawca powinien złożyć dokument gwarancji/poręczenia w dwóch formach: 1) oryginału, który nie będzie w sposób trwały związany z oferta, np. w dodatkowej kopercie, 2) kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem, którą można w sposób trwały związać z ofertą. Wadium wnoszone w poręczeniach bankowych; gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych; poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 4 lit.b ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, - należy złożyć w Urzędzie Gminy Sulęczyno w Sekretariacie (pok. nr 6) do dnia 11.12.2020r. do godz. 1100, a kserokopię dokumentu poświadczoną za zgodność z oryginałem należy załączyć do oferty. 17.4. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji powinno być złożone w oryginale i musi obejmować cały okres związania ofertą. 17.5. Zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku gdy: 17.5.1 Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 17.5.2 Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3 i 3a Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1 Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszą.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Na potwierdzenie należy złożyć: - licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób wydaną na podstawie ustawy z dn. 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2140 z późn. zm.).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach