Przetargi.pl
„Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żagań regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika”

Urząd Gminy w Żaganiu ogłasza przetarg

 • Adres: 68-100 Żagań, Armii Krajowej
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 683 777 021, , fax. 683 772 336
 • Data zamieszczenia: 2020-01-21
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Żaganiu
  Armii Krajowej 9
  68-100 Żagań, woj. lubuskie
  tel. 683 777 021, , fax. 683 772 336
  REGON: 000542184
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gminazagan.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żagań regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  „Świadczenie usług przewozowych na terenie Gminy Żagań regularną komunikacją zbiorową autobusami Przewoźnika ” Przedmiot zamówienia składa się z siedmiu części. Część Nr 1: Żagań-Jelenin-Żagań w dni robocze kursem godz. 09:30 i z powrotem 10:00 oraz 14:25 i z powrotem 14:55 /razem ok. 32km/ Część Nr 2: Żagań-Gorzupia-Żagań w dni robocze kursem godz. 18:28 i z powrotem 19:03 /razem ok. 24 km/ Część Nr 3: Żagań-Gorzupia p. Stary Żagań-Żagań w dni robocze kursem godz. 04:30 i z powrotem 04:55 /razem ok.24km Część Nr 4: Żagań-Trzebów-Rudawica-Łozy-Rudawica-Trzebów-Żagań w dni robocze i w dni nauki szkolnej kursem 18:45 z Żagania-19:04 Trzebów-19:08 Rudawica, 19:16 Łozy oraz kurs ranny 10:05 Łozy- 10:13 Rudawica-10:17 Trzebów-10:36 Żagań Część Nr 5: Żagań-Tomaszowo-Żagań w dni robocze i w dni nauki szkolnej kursem 06:55 Żagań-07:03 Stary Żagań-07:07 Dzietrzychowice- 07:17 Jabłonów-07:26 Jelenin-07:31 Kocin- 07:35 Stara Kopernia-07:41 Tomaszowo- 7:47 Żagań i powrotem 12:15 Żagań-12:26 Tomaszowo-12:35 Stara Kopernia-12:39 Kocin-12:42 Jelenin-12:51 Jabłonów-12:56 Dzietrzychowice-13:17 Tomaszowo-13:20 Kocin-13:27 Jelenin-13:35 Jabłonów-13:41 Dzietrzychowice-13:51 Stary Żagań-14:53 Żagań Część Nr 6: Żagań-Stara Kopernia-Nieradza-Stara Kopernia-Tomaszowo-Bożnów-Żagań w dni robocze i w dni nauki szkolnej kursem 16:01 z Żagania i z powrotem 16.57 Część Nr 7: Żagań-Tomaszowo-Żagań w dni robocze i w dni nauki szkolnej kursem 18:30 Żagań i z powrotem 20:00
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60100000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Określenie warunków: Warunek udziału w postępowaniu zostanie uznany za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności, tj. posiada licencję na wykonywanie krajowego transportu osób zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6września 2001r. o transporcie drogowym (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 2140)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z formularzem oferty oprócz oświadczeń stanowiących wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu, Wykonawca składa następujące dokumenty: 1) pełnomocnictwo lub inny dokument określający zakres umocowania do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik Wykonawcy, 2)pisemne zobowiązanie, o ile Wykonawca polega na zasobach innych podmiotów- jeśli dotyczy.Uwaga: Pisemne zobowiązanie powinno być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (jeśli posiada oryginał) lub podmiot trzeci. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego www.bip.gminazagan.pl informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Powyższe oświadczenie Wykonawca, który złożył ofertę- przekazuje Zamawiającemu bez wezwania

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach