Przetargi.pl
Świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji samochodów marki Honda Accord eksploatowanych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych

Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa ogłasza przetarg

 • Adres: 00-215 Warszawa, ul. Dolańskiego 2
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 22 8606509, 8606519 , fax. 22 8606518
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Agencja Nieruchomości Rolnych - Biuro Prezesa
  ul. Dolańskiego 2 2
  00-215 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 22 8606509, 8606519, fax. 22 8606518
  REGON: 01034470800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.anr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Państwowa osoba prawna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji samochodów marki Honda Accord eksploatowanych w Biurze Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przeglądów, napraw i konserwacji samochodów marki Honda Accord sztuk 3 (trzy) z silnikami benzynowymi. 2.Zakres usług w szczególności obejmuje: 1)wykonywanie przeglądów okresowych, gwarancyjnych i pogwarancyjnych, 2)wykonywanie napraw wynikających z przeglądów, 3)wykonywanie napraw bieżących wynikłych z awarii, wypadków, kolizji drogowych w tym napraw blacharskich i lakierniczych, 4)wykonywanie bieżących konserwacji, 5)diagnostykę w tym serwis ogumienia polegający na kontroli zużycia ogumienia oraz wymianie sezonowej opon zimowych na letnie i odwrotnie, 6)demontaż zużytych części, akcesoriów i materiałów wynikający z napraw oraz ich utylizacja, 7)montaż nowych części, akcesoriów użytych do naprawy, 8)dostawę niezbędnych części zamiennych, akcesoriów gumowych i materiałów eksploatacyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dostępna na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem http://www.anr.gov.pl
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 501120003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wadium nie jest wymagane

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Rabat
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.anr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach