Przetargi.pl
Druk oraz dostawa kolorowych etykiet

Zarząd Transportu Miejskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 00-099 Warszawa, ul. Senatorska 37
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 8268211 w. 224 , fax. 022 8267006, 8272552
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Transportu Miejskiego
  ul. Senatorska 37 37
  00-099 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 8268211 w. 224, fax. 022 8267006, 8272552
  REGON: 01260578000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ztm.waw.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Druk oraz dostawa kolorowych etykiet
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest drukowanie kolorowych etykiet na bezbarwnych lub białych samoprzylepnych, winylowych foliach PCV o grubości minimum 0,1 mm (bez nośnika) według wzorów dostarczanych przez Zamawiającego. Wykaz etykiet zawiera załącznik nr 1 do OPZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 301928009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W postępowaniu wymagane jest wniesienie wadium w wysokości 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych). Wadium musi być wniesione najpóźniej do końca dnia poprzedzającego dzień, w którym rozpocznie się licytacja. Dokładny termin otwarcia licytacji zostanie określony w zaproszeniu do licytacji, które będzie przekazane zakwalifikowanym Wykonawcom.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: licytacja elektroniczna
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach