Przetargi.pl
ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH. PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ

Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59700 Bolesławiec, al. Tysiąclecia
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 75 616 26 48 wew .317(sekretar , fax. 75 616 26 83
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu
  al. Tysiąclecia 30
  59700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 75 616 26 48 wew .317(sekretar, fax. 75 616 26 83
  REGON: 29419000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.szpitalpsychiatryczny.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  ŚWIADCZENIE USŁUG PRALNICZYCH. PRANIE BIELIZNY I ODZIEŻY SZPITALNEJ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług pralniczych - pranie bielizny i odzieży szpitalnej, stanowiących własność Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Bolesławcu z zachowaniem właściwego reżimu sanitarnego, a w szczególności: przyjmowanie transportem Wykonawcy oznakowanych worków z bielizną z oddziałów szpitalnych w celu wykonania usługi pralniczej z zachowaniem wymogów Zamawiającego tj.: dezynfekcji bielizny, prania bielizny, suszenia bielizny, krochmalenia, maglowania i prasowania bielizny, reperacji bielizny, drobnych usług szwalniczych, segregowania, pakowania, odbierania, dostarczania transportem Wykonawcy do siedziby Zamawiającego. 3. Asortyment prania obejmuje: powłoki duże i małe, prześcieradła zwykłe i z gumką, koszule męskie i damskie, ręczniki frotte, ręczniki zwykłe, kamizelki, szlafroki damskie i męskie, koszule nocne, reformy, piżamy /bluzy i spodnie/, podkoszulki, sukienki, marynarki, spodnie wyjściowe, spódnice damskie, skarpety, kurtki i skafandry, fartuchy, bluzki damskie, ubranie robocze, swetry, garsonki, spodnie dresowe, firany, poduszki, kołdry, koce, obrusy, pokrowce na fotele i krzesła, zasłony dekoracyjne, podkłady, worki na bieliznę, pokrowce na materace, mopy, narzuty, zasłony na regały, zasłony parawanowe, odzież ochronną personelu. 4. Zakładana wielkość zamówienia: 144.000 kg w okresie 24 miesięcy. 5. Ilości bielizny i odzieży szpitalnej przekazywanej do prania będą uzależnione wyłącznie od bieżących potrzeb zamawiającego w okresie trwania umowy. Zamawiający zastrzega prawo zmniejszenia zakładanej ilości kg prania (przy jednoczesnym zobowiązaniu realizacji 70% przedmiotu zamówienia podstawowego). Zamawiający zastrzega również prawo „opcji” obejmujące zwiększenie do 10% ilości, którą wskazano w ust. 4. 6. Termin płatności za świadczone usługi wynosić będzie 60 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby zamawiającego. 7. Zgodnie z art. 36b ust. 1 PZP zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez wykonawcę firm podwykonawców (należy wypełnić oświadczenie zawarte w pkt. 4 „Formularza oferty”). 8. Świadczenie usług pralniczych (odbiór i wydanie prania) następować będzie w dni robocze tj. 5 razy w tygodniu, w godzinach 7:00 – 10:00 oraz w uzgodnionym dniu, jeżeli wystąpią po sobie trzy lub więcej dni ustawowo wolne od pracy. 9. Zamawiający wymaga: a. świadczenia usług pralniczych w oparciu o pozytywną opinię Państwowej Inspekcji Sanitarnej właściwej dla miejsca wykonywania usługi, b. transportu bielizny i odzieży szpitalnej przez samochody zapewniające bezpieczeństwo sanitarno – epidemiologiczne, dopuszczone do przewozu przez uprawniony do tego podmiot, c. stosowania profesjonalnych środków piorących i dezynfekujących zgodnie z obowiązującymi na okres wykonania usługi przepisami prawa, gwarantujących właściwą jakość prania, nie powodujących przyśpieszonego zużycia bielizny, zapewniających odpowiedni poziom bieli, trwałość koloru, wytrzymałości na rozciąganie, odpowiednie walory użytkowe. 10. Usługi muszą być wykonywane w pralni podanej w ofercie przetargowej. 11. Zmiana miejsca wykonywania usługi prania w przypadku zmiany lokalizacji wykonywanej przez wykonawcę działalności będzie możliwa pod warunkiem, że nowe miejsce spełniać będzie wszystkie nałożone przepisami prawa wymogi sanitarne do tego typu działalności oraz wymogi postawione przez zamawiającego w Siwz oraz umowie. Wykonawca ma obowiązek uprzedniego wykazania Zamawiającemu spełnienia wymienionych warunków. Zmiana miejsca wykonywania usługi prania może nastąpić wyłącznie na warunkach określonych w projekcie umowy.  Pozostałe szczegółowe informacje dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia znajdują się w załączniku nr 4 do niniejszej Siwz. 12. Wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób bezpośrednio zaangażowanych w proces: dezynfekcji, prania, suszenia, krochmalenia, maglowania, prasowania, bieżącej reperacji oraz segregowania i pakowania, - wykonujących pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dn. 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 2016 poz. 1666), (nie dotyczy zatem kierowców). W składanej ofercie wykonawca wstępnie zapewni spełnienie wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę (formularz oferty pkt. 2). Wykonawca w terminie 3 dni kalendarzowych licząc od dnia zawarcia umowy będzie zobowiązany złożyć oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w zdaniu pierwszym niniejszego punktu. Nieprzedłożenie w terminie przez Wykonawcę takiego oświadczenia będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę oraz będzie skutkować naliczeniem kary umownej. W trakcie realizacji umowy zamawiający uprawniony będzie do wykonywania czynności kontrolnych wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności. Zamawiający w szczególności może: a) żądać aktualnych dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu i dokonywania ich oceny, b) żądać wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania wymogu, c) przeprowadzać kontrole na miejscu wykonywania świadczenia. Na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; b) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. W przypadku dwukrotnego niewywiązania się z obowiązku przedłożenia stosownych oświadczeń, Zamawiający będzie miał prawo odstąpić od umowy i naliczyć wykonawcy karę umowną za odstąpienie. Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań opisano w postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 4 do Siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 98310000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty, stanowiący załącznik nr 1 do Siwz; 2. Wypełniony i podpisany formularz cenowy, stanowiący załącznik nr 2 do Siwz; 3. Pełnomocnictwo, składane w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie - jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik; 4. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenie na stronie internetowej Zamawiającego informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 PZP, składa Zamawiającemu, oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2015 r. poz. 184 z późn. zmian.), wg wzoru – załącznik nr 5 do Siwz. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielnie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach