Przetargi.pl
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu i przebudowy pomieszczeń na cele dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w budynku Gmachu przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu

Uniwersytet Wrocławski ogłasza przetarg

 • Adres: 50137 Wrocław, pl. Uniwersytecki
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 375 22 34 , fax. 71 375 24 72
 • Data zamieszczenia: 2017-12-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytet Wrocławski
  pl. Uniwersytecki 1
  50137 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 375 22 34, fax. 71 375 24 72
  REGON: 130100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.uni.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu i przebudowy pomieszczeń na cele dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w budynku Gmachu przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu i przebudowy pomieszczeń na cele dziekanatu Wydziału Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska Uniwersytetu Wrocławskiego w budynku Gmachu przy ul. Cybulskiego 30 we Wrocławiu. Szczegółowy zakres prac, zgodnie z którym należy wykonać zamówienie, zawierają następujące załączniki do SIWZ: a) Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 4 do SIWZ - wraz z załącznikami: wypisem i wyrysem, planem sytuacyjnym i rzutami pomieszczeń. b) Szczegółowy zakres wykonania zamówienia oraz warunki i zasady realizacji umowy zawiera Wzór umowy - Załącznik nr 5 do SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71200000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Oferta w swojej treści musi odpowiadać treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta, oświadczenia oraz dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory załączników do niniejszej SIWZ, winny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami co do treści oraz opisu kolumn i wierszy. 2. Na potrzeby badania i oceny ofert, oferta musi zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1) Formularz oferty - Załącznik nr 1 do SIWZ – w formie oryginału; 2) Aktualne Oświadczenia, o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25a ustawy Pzp, stanowiące Załączniki nr 2 i 3 do SIWZ – w formie oryginału; 3) Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy składającego ofertę, gdy prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów do niej załączonych – w formie oryginału; 4) W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilku Wykonawców, należy przedstawić pełnomocnictwo - w formie oryginału - ustanawiające pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Treść pełnomocnictwa powinna wskazywać rodzaj uprawnień, do których upoważniony jest pełnomocnik. 5) Zobowiązanie podmiotów trzecich do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeśli dotyczy) - w formie oryginału. 3. Wraz z ofertą nie należy składać dokumentów wymienionych w sekcji III.4 i III.5. Dokumenty te składa Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona, dopiero po otrzymaniu wezwania Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach