Przetargi.pl
świadczenie usług pralniczych

Miejski Szpital Zespolony ogłasza przetarg

 • Adres: 10-045 Olsztyn, ul. Niepodległości 44
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (089) 532 6349 , fax. (089) 5326349
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Szpital Zespolony
  ul. Niepodległości 44 44
  10-045 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (089) 532 6349, fax. (089) 5326349
  REGON: 51065089000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.olsztyn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  świadczenie usług pralniczych
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług prania, zgodnie z poniższym wyszczególnieniem i na poniżej przedstawionych zasadach: Bielizna pościelowa -264 700 kg Pieluchy - 1187 kg Koce - 3000 szt. Materace - 500 szt. Poduszki - 2 333 szt. Firany + zasłony - 400 m2 Vertikale - 200 m2 Fartuchy - 6533 szt. Bluzy - 13 000 szt. Spódnice - 1 933 szt. Spodnie - 7 000 szt. Sukienki - 1 666 szt. Bielizna powinna być odbierana i dostarczana 2 x dziennie w godzinach: od 800 do 830 - od 1315 do 1415 (z wyjątkiem niedziel i świąt). Przedmiot usługi powinien być przyjmowany przez wykonawcę na podstawie specyfikacji ilościowo- wagowej. Wykonywanie usług winno odbywać się w ciągu 12 godzin z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych. Pranie i dezynfekowanie poduszek i materacy odbywać powinno się w ciągu 48 godzin. Usługowe pranie bielizny szpitalnej obejmuje następujące czynności: 1) Odkażanie termiczno-chemiczne 2) Pranie wodne 3) Prasowanie, maglowanie 4) Sortowanie i pakowanie 5) Transport własny 6) Naprawa krawiecka
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 983110006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.szpital.olsztyn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach