Przetargi.pl
Przedmiotem zamówienia jest usługa: konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej.

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 13-200 Działdowo, ul. Leśna 1
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (023) 6972653 , fax. (023) 6972653
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
  ul. Leśna 1 1
  13-200 Działdowo, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (023) 6972653, fax. (023) 6972653
  REGON: 00031017200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzoz-dzialdowo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiotem zamówienia jest usługa: konserwacja i naprawy instalacji elektrycznej.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na stałej gotowości (całodobowo, we wszystkie dni w roku) do zapewnienia ciągłości zasilania i sprawności obwodów elektrycznych i urządzeń do nich bezpośrednio dołączonych, zainstalowanych w SPZOZ w Działdowie poprzez: 1) Niezwłoczne podejmowanie działań zmierzających do usuwania przyczyn i skutków przerw w ciągłości zasilania odbiorów NN. 2) Stałą dostępność Wykonawcy (co najmniej 2 osoby przez 24 h/dobę w ciągu 3 lat trwania umowy, z właściwymi uprawnieniami): - w dni robocze obowiązujące w SPZOZ w godzinach 7:00 - 15:00 na terenie zakładu pracy, - Wykonawca ma obowiązek złożenia w Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego grafiku dyżurów, zatwierdzonego przez Dyrektora z aktualnymi numerami telefonów, - poza tym czasem pod dostępnym telefonem (bezzwłocznie odbierane połączenia) w odległości umożliwiającej dotarcie do Szpitala w ciągu 20 minut, - termin dotarcia na miejsce awarii - niezwłocznie, ale nie później niż 20 minut od telefonicznego wezwania; Wykonawca ma obowiązek zgłosić się do Dyspozytorni Pogotowia Ratunkowego z chwilą przybycia do Szpitala, 3) Obowiązek niezwłocznego zasilenia odbiorów NN z rezerwowego źródła zasilania (agregatu bez autostartu) w przypadku przerwy w zasilaniu zakładu z linii SN. 4) Obowiązek współpracy z Zamawiającym w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących całodobowego zasilania zakładu w energię elektryczną, a wykraczających poza zakres zamówienia (np. zgłaszanie awarii lub usterek do Zakładu Energetycznego). 5) Utrzymanie w ruchu istniejących instalacji elektrycznych SN, NN, stałego napięcia, automatyki i sterowań, instalacji IT wraz z rozdzielniami i urządzeniami podłączonymi na stałe, wyszczególnionymi w załączniku nr 2, polegające m.in. na: - okresowych przeglądach (min. raz w roku), - wykonywaniu drobnych napraw i konserwacji, - remontach istniejącej instalacji i drobnych urządzeń elektrycznych (np. wymiany w istniejących obwodach części instalacji, gniazd, przełączników, silników, lamp, itp.), - utrzymaniu w stałej gotowości i sprawności agregatu prądotwórczego, zasilaczy UPS, Stacji transformatorowej SN - 15 kV. 6) Dostawy materiałów i części zamiennych niezbędnych do utrzymania ciągłości zasilania, sprawności urządzeń wynikających z obowiązków określonych w przedmiocie zamówienia. 7) Dostosowanie instalacji elektrycznej w obrębie pojedynczych remontowanych lub modernizowanych pomieszczeń w SPZOZ w Działdowie. 8) Dostosowanie instalacji elektrycznej i IT w przypadku zmian w sieci komputerowej w obiektach SPZOZ. 9) Instalacja i uruchomienie zakupywanych przez SPZOZ nowych urządzeń odbiorowych NN. Wymagania stawiane Wykonawcy: - wykonywanie usługi przez minimum 2 osoby przez 24 h/dobę w ciągu 3 lat trwania umowy, posiadające właściwe uprawnienia eksploatacyjne, do wykonywania prac w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu dla następujących urządzeń, instalacji i sieci: * urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną, * urządzenia, instalacje, sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV, * urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, * zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW, * urządzenia elektrotermiczne, * sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego, * elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym, * aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i ww. instalacji oraz posiadające uprawnienia w zakresie obsługi zasilacza UPS typu DIGYS o mocy 20 kVA - doświadczenie (5-letnie) minimum 2 osób wykonujących usługę w tego typu świadczeniach. Zamawiający wymaga od Wykonawcy zapoznania się z obiektem i instalacjami elektrycznymi występującymi w obiektach SPZOZ przed rozpoczęciem realizacji umowy ze względu na to, iż Zamawiający nie dysponuje kompletną aktualną (zinwentaryzowaną) dokumentacją dot. instalacji elektrycznej zainstalowanej w obiektach SPZOZ. Przedmiotem zamówienia są instalacje w następujących obiektach SPZOZ: - budynek blok A-łóżkowy - 8 778,000 m2 - budynek blok B-usługowy - 2 471,000 m2 - budynek blok C-usługowy - 1 065,000 m2 - budynek blok D-pawilon psychiatryczny z łącznikiem - 1 918,000 m2 - budynek blok E-pogotowie ratunkowe - 311,200 m2 - budynek kuchnia z pralnią - 556,000 m2 - budynek suszarnia bielizny - 104,700 m2 - budynek kotłownia i RUM - 206,000 m2 - budynek tlenownia - 49,000 m2 - budynek hydrofornia - 81,000 m2 - budynek portiernia przy ul. Leśnej - 21,000 m2 - budynek portiernia przy ul. Rydygiera - 31,160 m2 - budynek magazyn materiałów łatwopalnych - 82,700 m2 - pracownia bakteriologiczna (Pl. Biedrawy) - ok. 150,000 m2 - stacja trafo średniego napięcia z rozdzielnią główną i agregatorownią - ok. 300,000 m2 - komunikacja wewnętrzna, parkingi i pozostały teren Szpitala - ok. 4 ha Wykaz istniejących instalacji i urządzeń elektrycznych objętych zamówieniem zawiera załącznik nr 2 niniejszej siwz. CPV: 50.71.10.00-2 - usługi w zakresie napraw i konserwacji elektrycznych instalacji budynkowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 507110002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 36 miesięcy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.spzoz-dzialdowo.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach