Przetargi.pl
Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego

Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 70-540 Szczecin, ul. Korsarzy
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 091 44 67 120 , fax. 091 44 67 185
 • Data zamieszczenia: 2020-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Województwo Zachodniopomorskie-Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego
  ul. Korsarzy 34
  70-540 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 091 44 67 120, fax. 091 44 67 185
  REGON: 81168780751100
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://bip.wzp.pl/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy Części: 1) Część I: Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby ogólne Urzędu Marszałkowskiego; 2) Część II: Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Gabinetu Marszałka; 3) Część III: Świadczenie usług poligraficznych na potrzeby Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną liczbę Części. 3. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera SOPZ, stanowiący Załącznik nr 8 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79823000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 1) Część I: 5.500,00 zł (słownie: pięć tysięcy pięćset 00/100 złotych); 2) Część II: 3.000,00 zł (słownie: trzy tysiące 00/100 złotych); 3) Część III: 200,00 zł (słownie: dwieście 00/100 złotych). 2. Szczegółowe informacje dotyczące wnoszenia wadium zostały zawarte w Rozdziale XV SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP; wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach