Przetargi.pl
Świadczenie usług polegających na wykonaniu kompleksowej obsługi serwisowej (kalibracja, przygotowanie do legalizacji/wzorcowania, przegląd techniczny, konserwacja i ewentualna naprawa) testerów trzeźwości, urządzeń do badania zawartości alkoholu w organizmie oraz wideo rejestratorów i mierników prędkości wraz z uzyskaniem świadectwa legalizacji/ wzorcowania z Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium badawczego.

Komenda Wojewódzka Policji ogłasza przetarg

 • Adres: 66400 Gorzów Wielkopolski, ul. Kwiatowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 738 14 91 , fax. 95 738 14 95
 • Data zamieszczenia: 2017-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Komenda Wojewódzka Policji
  ul. Kwiatowa 10
  66400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 738 14 91, fax. 95 738 14 95
  REGON: 21022150800000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: administracja rządowa terenowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług polegających na wykonaniu kompleksowej obsługi serwisowej (kalibracja, przygotowanie do legalizacji/wzorcowania, przegląd techniczny, konserwacja i ewentualna naprawa) testerów trzeźwości, urządzeń do badania zawartości alkoholu w organizmie oraz wideo rejestratorów i mierników prędkości wraz z uzyskaniem świadectwa legalizacji/ wzorcowania z Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium badawczego.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług polegających na wykonaniu kompleksowej obsługi serwisowej (kalibracja, przygotowanie do legalizacji/wzorcowania, przegląd techniczny, konserwacja i ewentualna naprawa) testerów trzeźwości, urządzeń do badania zawartości alkoholu w organizmie oraz wideo rejestratorów i mierników prędkości wraz z uzyskaniem świadectwa legalizacji/ wzorcowania z Urzędu Miar lub akredytowanego laboratorium badawczego. 2.Kod CPV: 50410000-2 Usługi w zakresie napraw i konserwacji aparatury pomiarowej, badawczej i kontrolnej . 3.Opis poszczególnych części przedmiotu zamówienia zawierają Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu pn.INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH oraz pkt IV SIWZ przy czym: a) Części 1 dotyczy usługi kalibracji i legalizacji; b) Części 2, 4 i 5 dotyczy usługi kalibracji i wzorcowania c) Część 3 dotyczy tylko usługi kalibracji. 4. Zamawiający będzie zlecał wykonanie usług będących przedmiotem zamówienia - sukcesywnie, w zależności od zaistniałych potrzeb. 5. W przypadku konieczności naprawy urządzenia wymagającej wymiany części, Zamawiający dopuszcza tylko wymianę części na fabrycznie nowe. Koszt części zamiennych nie wchodzi w skład oferty i nie podlega ocenie. Złożony przez Wykonawcę przed zawarciem umowy aktualny cennik, zawierający ceny części zamiennych dla poszczególnych urządzeń, których dotyczą przedmiotowe usługi, będzie stanowić załącznik do umowy zawartej z Wykonawcą, a wymienione w nim ceny będą obowiązywały minimum przez okres 1 roku (12 m-cy) od dnia zawarcia umowy, po tym okresie ceny części zamiennych mogą ulec zmianie po udokumentowaniu źródła zmiany cen. 6.Wykonawca udzieli na wykonane naprawy i na wymienione podczas naprawy części gwarancji zgodnie z oferowanym w ofercie okresem gwarancji – minimalna wymagana gwarancja to 12 miesięcy licząc od dnia wystawienia faktury VAT/ rachunku za wykonanie usługi. 7.Dostawa i odbiór urządzeń od Wykonawcy będzie odbywać się na koszt Zamawiającego (zgodnie z ceną podaną w ofercie) za pośrednictwem transportu jakim dysponuje Wykonawca. Po wcześniejszym uzgodnieniu Stron, dopuszcza się możliwość transportu urządzeń do/od Wykonawcy za pośrednictwem transportu własnego Zamawiającego. 8.Zamawiający wymaga ubezpieczenia przesyłki w przypadku transportu Wykonawcy. 9.W Formularzu Ofertowym wykonawca podaje cenę za wykonanie usługi transportu dla danego urządzenia tylko w jedną stronę. Jeżeli transport urządzenia odbywa się za pośrednictwem Wykonawcy w obie strony wtedy jako całkowity koszt transportu należy ująć cenę usługi transportu podaną w Formularzu Ofertowym dla danego urządzenia x 2. 10.Termin płatności – do 21 dni kalendarzowych od daty dostarczenia faktury VAT/ rachunku do Zamawiającego. 11.Szczegółowy opis sposobu realizacji przedmiotowych usług przez Wykonawcę, warunki reklamacji, płatności itp. określa Projekt umowy – załącznik nr 6 do SIWZ. (a-e, stosownie do danej części przedmiotu zamówienia) 12.Wszystkie załączniki do SIWZ stanowią jej integralną część. 13.Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia (art. 29 ust. 3a ustawy Pzp.). 14.Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50410000-2

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach