Przetargi.pl
„Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie”

Miejski Osrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 59-300 Lubin, Kilińskiego 25 a
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-08-26
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miejski Osrodek Pomocy Społecznej
  Kilińskiego 25 a
  59-300 Lubin, woj. dolnośląskie
  REGON: 004041289
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.mops.lubin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług pocztowych w zakresie przyjmowania i doręczania przesyłek w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych wykonywanych w obrocie krajowym i zagranicznym dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie, w zakresie: 1) przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek i paczek pocztowych,2) zwracania przesyłek i paczek pocztowych do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy,3) realizacji przekazów pocztowych, tj.: a) przyjmowania nadawanych przekazów pocztowych w obrocie krajowym,b) doręczaniu/wypłacie adresatowi (lub innym uprawnionym osobom) kwot przekazów pocztowych,c) zwrocie kwot przekazów pocztowych w przypadku braku możliwości ich doręczania/wypłaty.2. Szacunkowe ilości i rodzaje przesyłek oraz ilości i wartości przekazów pocztowych zawiera załącznik nr 4 do SWZ. Zamawiający informuje, że podane w załączniku nr 4 ilości szacunkowe mogą być w trakcie realizacji zamówienia zmienne lub mogą być niewykorzystane w całości.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów, tj.posiadają stosowne uprawnienia do wykonania działalności pocztowej na obszarze RP w zakresie przedmiotu zamówienia, wydane na podstawie ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2022r. poz.896 z późn. zm.).
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-09-06

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach