Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora na rzecz Urzędu Miejskiego w Alwerni w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów

Gmina Alwernia ogłasza przetarg

 • Adres: 32-566 Alwernia, Ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 12 283 11 15 , fax. 12 283 17 92
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Alwernia
  Ul. Zbigniewa Gęsikowskiego 7 7
  32-566 Alwernia, woj. małopolskie
  tel. 12 283 11 15, fax. 12 283 17 92
  REGON: 35155596700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.alwernia.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora na rzecz Urzędu Miejskiego w Alwerni w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym przez operatora na rzecz Urzędu Miejskiego w Alwerni w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ewentualnych ich zwrotów, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529, z późn. zm.) w okresie od dnia wskazanego w umowie do dnia 31 grudnia 2016 r. 1. Usługi stanowiące przedmiot zamówienia swoim zakresem obejmują: 1) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące listów, w zakresie ich przyjmowania (odbierania w siedzibie Zamawiającego), przemieszczania i doręczania, 2) usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym dotyczące paczek, w zakresie ich przyjmowania (odbierania w siedzibie Zamawiającego), przemieszczania i doręczania, 3) doręczenia Zamawiającemu zwrotów potwierdzeń odbioru oraz nie doręczonych przesyłek (przesyłki listowe i paczki pocztowe), po wyczerpaniu wszystkich możliwości ich doręczenia lub wydania adresatowi/odbiorcy. 2. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której na opakowaniu przesyłki nadanej przez Zamawiającego i/lub na dowodzie nadania przesyłki będzie figurował inny podmiot niż Zamawiający. Nadawcą przesyłki zawsze winien być Zamawiający. 3. Przesyłki nadawane będą w dni pracy Urzędu Miejskiego w Alwerni, z siedziby Zamawiającego. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku do formularza ofertowego SIWZ pn. Kalkulacja cenowa.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Liczba osób, które będą zatrudnione do realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie umowy o pracę w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.alwernia.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach