Przetargi.pl
Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania

Jednostka Wojskowa 4228 ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, ul. Montelupich 3
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 261 137 554 , fax. 261 137 553
 • Data zamieszczenia: 2015-12-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa 4228
  ul. Montelupich 3 3
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 261 137 554, fax. 261 137 553
  REGON: 12139041500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zamowienia.3rblog.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Jednostka Wojskowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa przedmiotów umundurowania i wyekwipowania obejmująca swym zakresem 5 zadań: Zadanie nr 1 - Bielizna specjalna letnia (dla płetwonurka) Zadanie nr 2 - Bielizna z dzianiny trudnotopliwej z długimi rękawami Zadanie nr 3 - Skarpety letnie WS Zadanie nr 4 - Bielizna specjalna zimowa (dla płetwonurka) Zadanie nr 5 - Skarpety z dzianiny trudnotopliwej WS 2750 par
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 183100005
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 120 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Każdy wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, w wysokości: - dla zadania nr 1 - 800,00 zł - dla zadania nr 2 - 6.000,00 zł - dla zadania nr 3 - 900,00 zł - dla zadania nr 4 - 1.200,00 zł - dla zadania nr 5 - 2.300,00 zł W przypadku składania ofert na więcej niż jedno zadanie kwota wadium nie może być mniejsza niż suma kwot odpowiadających poszczególnym zadaniom, w zakresie których realizację zamówienia wykonawca oferuje, tzn. jeżeli wykonawca zaoferuje realizacje zamówienia w zakresie zadania nr 1 oraz zadania nr 2 wówczas musi wnieść wadium w wysokości 6.800,00 złotych.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin wykonania zamówienia
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zamowienia.3rblog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach