Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki w 2021 roku

Gmina Komorniki ogłasza przetarg

 • Adres: 62-052 Komorniki, Stawna
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 618 107 751 , fax. 618 107 985
 • Data zamieszczenia: 2021-01-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Komorniki
  Stawna 1
  62-052 Komorniki, woj. wielkopolskie
  tel. 618 107 751, fax. 618 107 985
  REGON: 63125870900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: bip.komorniki.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki w 2021 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Urzędu Gminy Komorniki w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek listowych oraz ich zwrotów, o masie do 2000 g oraz paczek o masie do 10 kg świadczonych przez 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku w okresie od 4.01.2021 r. do 31.12.2021 r. zgodnie z przepisami: 1) ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1041 z późn. zm.) 2) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29.04.2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. 2020r. poz. 1026) i międzynarodowych przepisów pocztowych, 3) innych aktów prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy, wydanych na podstawie ustawy i rozporządzenia. 2. Do obowiązków Wykonawcy w ramach świadczenia usług należy w szczególności: 1) odbiór raz dziennie przesyłek przygotowanych do wyekspediowania z siedziby Zamawiającego, tj. Urzędu Gminy Komorniki ul. Stawna 1, codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 14.30-15.15, 2) dostarczania przesyłek przez upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy, po okazaniu stosownego upoważnienia codziennie od wtorku do piątku w godzinach między 8:00-10:00, natomiast w poniedziałki w godzinach 8.30-10.30. 3. Odbiór przesyłek przygotowanych do wyekspediowania będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą w książce nadawczej (dla przesyłek rejestrowanych) oraz na zestawieniu ilościowym - wartościowym przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych (dla przesyłek nierejestrowanych). 4. Zamawiający zobowiązany będzie do umieszczenia na przesyłce listowej lub paczce w sposób trwały i czytelny informacji identyfikujących adresata wraz z jego adresem (podany jednocześnie w książce nadawczej) i nadawcę, określając rodzaj przesyłki (polecona, priorytet czy z potwierdzeniem odbioru). Zamawiający zobowiązuje się do umieszczania na stronie adresowej przesyłki w miejscu przeznaczonym na znak opłaty napisu (nadruku) lub odcisku pieczęci o treści uzgodnionej z Wykonawcą. 5. Zamawiający zobowiązany będzie do nadawania przesyłek w stanie uporządkowanym, przez co należy rozumieć: a) dla przesyłek rejestrowanych – wpisanie każdej przesyłki do książki nadawczej w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek, b) dla przesyłek zwykłych – zestawienie ilościowe przesyłek wg poszczególnych kategorii wagowych sporządzone dla celów rozliczeniowych w dwóch egzemplarzach, z których oryginał będzie przeznaczony dla Wykonawcy w celach rozliczeniowych, a kopia stanowić będzie dla Zamawiającego potwierdzenie nadania danej partii przesyłek. 6. Zamawiający będzie odpowiedzialny za nadawanie przesyłek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczenie bez ubytku uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. 7. Opakowanie przesyłek listowych stanowi koperta Zamawiającego, odpowiednio zabezpieczona (zaklejona lub zalakowana). Opakowanie powinno stanowić zabezpieczenie przed dostępem do zawartości oraz uniemożliwiać uszkodzenie przesyłki w czasie przemieszczania. 8. Nadanie przesyłek objętych przedmiotem zamówienia następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. Strony dopuszczają możliwość przesunięcia nadania przesyłek na dzień następny w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń do przekazanych do nadania przesyłek (nieprawidłowe opakowanie, brak pełnego adresu, niezgodność wpisów do dokumentów nadawczych z wpisami na przesyłkach, brak znaków opłaty) i braku możliwości ich wyjaśnienia lub usunięcia w dniu ich przekazania do nadania. W przypadku zastrzeżeń dotyczących nadanych przesyłek, Wykonawca wyjaśnia je z Zamawiającym telefonicznie. Przy braku możliwości ich wyjaśnienia z Zamawiającym lub ich usunięcia w dniu ich przekazania do nadania - nadanie przesyłek nastąpi w następnym dniu roboczym. 9. Wykonawca będzie zwracał Zamawiającemu pokwitowanie odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po doręczeniu przesyłki. W przypadku nieobecności adresata Wykonawca pozostawia zawiadomienie o próbie doręczenia przesyłki (awizo) ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę w terminie 7 kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu zostawienia zawiadomienia u adresata. Jeżeli adresat nie zgłosi się po odbiór przesyłki w wyżej wymienionym terminie Wykonawca sporządza powtórne zawiadomienie o możliwości jej odbioru w terminie kolejnych 7 dni. Po upływie terminu odbioru przesyłka niezwłocznie zwracana będzie Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyn niedoręczenia adresatowi. 10. Placówki Wykonawcy winny być czynne od poniedziałku do piątku przez minimum 6 godzin dziennie. Wykonawca będzie doręczał przesyłki krajowe z zachowaniem wskaźników terminowości w obrocie krajowym wskazanym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego ( Dz. U. 2020 poz. 1026). 11. Wykonawca odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, chyba że nastąpiło to na skutek siły wyższej. 12. Zamawiający będzie korzystał wyłącznie ze swojego opakowania przesyłek. 13. Zamawiający będzie korzystał ze wzoru potwierdzenia odbioru, wskazanego w załączniku nr 1 do wzoru umowy oraz dostarczonych nieodpłatnie druków potwierdzenia odbioru przez Wykonawcę. 14. Reklamacje z tytułu niewykonania usługi Zamawiający może zgłosić Wykonawcy po upływie 14 dni od dnia nadania przesyłki rejestrowanej, nie później jednak niż 12 miesięcy od ich nadania. Termin udzielenia odpowiedzi na reklamację nie może przekroczyć 30 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Wykonawcę, jednak może zostać skrócony, gdyż stanowi kryterium oceny ofert. W przypadku reklamacji przesyłek zagranicznych Wykonawca udzieli odpowiedzi w terminie nie przekraczającym 90 dni. 15. Szacunkowy wykaz przesyłek znajduje się w załączniku nr 2 do wzoru umowy. Liczba przesyłek pocztowych oraz dodatkowych usług może zmieniać się w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zamawiający nie jest zobowiązany do nadawania wszystkich rodzajów przesyłek i skorzystania ze wszystkich rodzajów usług, wskazanych w tym załączniku, jednak zobowiązany jest wykorzystać co najmniej 65 % wartości brutto umowy, o której mowa w § 5 ust. 6 umowy. Wykonawcy nie przysługują roszczenia z tytułu nieskorzystania przez Zamawiającego ze wszystkich rodzajów przesyłek i usług przewidzianych w załączniku nr 2 do umowy. 16. W ramach przedmiotowego zamówienia Zamawiający przewiduje możliwość skorzystania z prawa opcji na podstawie art. 34 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych poprzez zwiększenie w okresie obowiązywania umowy liczby przesyłek w stosunku do ilości szacunkowych, jednakże niepowodującego wzrostu wartości umowy więcej niż o 60% w stosunku do wartości umowy. Wartość zamówienia opcjonalnego będzie odnoszona każdorazowo do wartości umowy na dzień zawarcia umowy, niezależnie od zmian i aktualizacji tej wartości w toku obowiązywania umowy. Rozliczenie nastąpi na podstawie cen z oferty Wykonawcy. Warunkiem uruchomienia prawa opcji jest złożenie przez Zamawiającego oświadczenia woli w przedmiocie skorzystania z prawa opcji, w którym Zamawiający określi procentowo wartość zamówienia dotyczącego wykorzystania prawa opcji. Niewykorzystanie przez Zamawiającego umowy w zakresie usług określonych w prawie opcji nie wymaga podania przyczyny i nie stanowi podstawy jego odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, zgodnie z prawem opcji określonym w SIWZ. Zamawiający nie ma obowiązku korzystać z prawa opcji. 17. Szczegółowy opis warunków realizacji przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 18. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku Wykonawca odpowiada za ich działanie jak za swoje własne. 19. „Zamawiający wymaga, aby co najmniej 80% osób uczestniczących w realizacji zamówienia wykonujących czynności: przyjmowania przesyłek oraz dostarczania przesyłek były zatrudnione przez Wykonawcę lub podwykonawcę (jeżeli Wykonawca powierza wykonanie części zamówienia podwykonawcy) na podstawie umowy o pracę w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz.U. z 2020, poz. 1320). Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w § 1 ust. 18-20 wzoru umowy ( załącznik nr 6 do SIWZ ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach