Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g

Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach ogłasza przetarg

 • Adres: 40-078 Katowice, Plac Wolności 10
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 0-32 6047704 , fax. 0-32 6047713, 2072769
 • Data zamieszczenia: 2010-12-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy Katowice-Zachód w Katowicach
  Plac Wolności 10 10
  40-078 Katowice, woj. śląskie
  tel. 0-32 6047704, fax. 0-32 6047713, 2072769
  REGON: 24059887900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice-zachod.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Organ kontroli państwowej lub ochrony prawa, sąd lub trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Sądu Rejonowego Katowice - Zachód w Katowicach w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek o wadze powyżej 50g Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu przesyłek listowych oraz paczek w obrocie krajowym i zagranicznym, o wadze powyżej 50 g - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wykaz przesyłek i paczek, ich rodzaj i szacunkową ilość zawiera załącznik nr 1A do SIWZ - Formularz cenowy. Załącznik nr 7 oraz załącznik nr 1a do SIWZ stanowi integralną część SIWZ. Ostateczna ilość usług zrealizowanych w ramach niniejszego zamówienia będzie wynikać z potrzeb Zamawiającego. Obliczona cena za przewidywaną ilość przesyłek i paczek wskazanych w załączniku nr 1A do SIWZ, umożliwi Zamawiającemu porównanie ofert. Rozliczenie za świadczenie usługi nastąpi na podstawie faktycznie wykonanych usług. Określone w formularzu cenowym ilości przesyłek i paczek w ramach świadczonych usług są szacunkowe i mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu zmian ilościowych i rodzajowych w trakcie realizacji umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.katowice-zachod.sr.gov.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach