Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Gmina Miejska Kłodzko ogłasza przetarg

 • Adres: 57-300 Kłodzko, pl. Bolesława Chrobrego 1
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 074/8654600 , fax. 074 8674062
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Miejska Kłodzko
  pl. Bolesława Chrobrego 1 1
  57-300 Kłodzko, woj. dolnośląskie
  tel. 074/8654600, fax. 074 8674062
  REGON: 00052605000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.um.klodzko.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów w obrocie krajowym i zagranicznym, na potrzeby Urzędu Miasta w Kłodzku, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo Pocztowe (Dz.U. z 2012, poz. 1529 ze zm.) zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia. 2) Zasady korzystania z usług, a także odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niewykonania lub nienależytego ich wykonania określone są w: a) Ustawie Prawo pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.), b) Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków wykonywania usług powszechnych przez operatora wyznaczonego (Dz. U. z 2013 r. poz. 545). c) Regulaminie świadczenia usług pocztowych objętych przedmiotem umowy stosowanym u Wykonawcy, d) Ustawie Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.), e) Innych aktach prawnych związanych z realizacją usług będących przedmiotem umowy, wydanych na podstawie ustawy Prawo pocztowe. Opis zamówienia: Usługi pocztowe stanowiące przedmiot zamówienia obejmują przesyłki o masie do 2000 g oraz paczek o masie do 5000 g w obrocie krajowym i zagranicznym. Przesyłki pocztowe listowe i paczki pocztowe: 1) Przesyłka nierejestrowana - przesyłka listowa nadana i doręczona bez pokwitowania, 2) Przesyłka rejestrowana - przesyłka pocztowa przyjęta za pokwitowaniem przyjęcia i doręczana za pokwitowaniem odbioru; w tym: a) przesyłka priorytetowa - przesyłka najszybszej kategorii, b) przesyłka ekonomiczna - przesyłka nie będąca przesyłką najszybszej kategorii, c) polecona - przesyłka przemieszczana i doręczana w sposób zabezpieczający ją przed utratą, ubytkiem zawartości lub uszkodzeniem, d) za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) - przesyłka, która umożliwia uzyskanie przez nadawcę potwierdzenia jej odbioru, w postaci dokumentu w formie papierowej e) przesyłka z deklarowaną wartością. 3) Paczka tradycyjna - przesyłka rejestrowana w wersji ekonomicznej lub priorytetowej, nie będąca przesyłką listową. 4) Przesyłki kurierskie w obrocie krajowym - doręczenie gwarantowane następnego dnia roboczego (standard). Wymiary przesyłek listowych: gabaryt A- przesyłki o wymiarach: minimum: wymiary strony adresowej nie mogą być mniejsze niż 90 x 140 mm maksimum: żaden z wymiarów nie może przekroczyć: wysokość 20 mm, długość 325 mm, szerokość 230 mm; gabaryt B - przesyłki o wymiarach: minimum: jeśli choć jeden z wymiarów przekracza wysokość 20 mm lub długość 325 mm lub szerokość 230 mm, maksimum: suma długości, szerokości i wysokości (grubości) 900 mm, przy czym największy z tych wymiarów (długość) nie może przekroczyć 600 mm. Przyjmuje się tolerancje wszystkich wymiarów +_ 2 mm. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: a) Wykonawca zobowiązany jest do odbioru w dni robocze przesyłek przyjętych do wyekspediowania z Centrali Urzędu, zlokalizowanej w siedzibie Zamawiającego w Kłodzku, Pl. Chrobrego 1. Odbiór przesyłek będzie odbywał się od poniedziałku do piątku, pok. 208, II piętro, w godzinach od 14.00 do 15.00, natomiast dostarczanie przesyłek winno odbywać się w godzinach od 9.30 do 11.00 do ww siedziby zamawiającego. b) Nadawanie przesyłek następować będzie w dniu ich odbioru przez Wykonawcę od Zamawiającego. c) Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany godzin odbioru i dostarczania przesyłek z do adresów wskazanych przez Zamawiającego w przypadku wcześniejszego zgodnego zaakceptowania zmian. d) Odbioru przesyłek dokonywać będzie upoważniony przedstawiciel Wykonawcy oraz będzie każdorazowo dokumentowany przez Wykonawcę pieczęcią, podpisem i datą na zestawieniu ilościowym przesyłek. e) Z uwagi na ewentualne potrzeby nadawania przesyłek w innych godzinach niż ww godziny odbioru, Wykonawca obowiązany jest posiadać w okresie świadczenia usług na rzecz Zamawiającego co najmniej jedną placówkę pocztową położoną na terenie Miasta Kłodzka. Placówka musi być czynna co najmniej we wszystkie dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy i posiadać wyodrębnione stanowisko obsługi klientów w zakresie usług pocztowych, oznakowane w sposób widoczny nazwą i logo Wykonawcy. f) Przesyłki dostarczane będą przez Wykonawcę do każdego miejsca w kraju i za granicą objętego Porozumieniem ze Światowym Związkiem Pocztowym. g) Wykonawca będzie dostarczał do Zamawiającego potwierdzenia odbioru przesyłki przez adresata niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki tj. nie póżniej niż 7 dni od daty odbioru przesyłki (potwierdzenie odbioru powinno zawierać datę odbioru i czytelny podpis odbiorcy) zgodnie z (w szczególności) Rozporządzeniem Ministra Infastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych. h) W razie niemożności doręczenia przesyłki pod adresem wskazanym na przesyłce, należy podać przyczynę braku potwierdzenia odbioru. i) W przypadku nieobecności adresata, przedstawiciel Wykonawcy pozostawi zawiadomienie (pierwsze awizo) o próbie doręczenia przesyłki ze wskazaniem, gdzie i kiedy adresat może odebrać przesyłkę. Termin do odbioru przesyłki przez adresata wynosi 7 dni, licząc od dnia pozostawienia pierwszego zawiadomienia. W przypadku niepodjęcia przesyłki w tym terminie, przesyłka jest awizowana powtórnie poprzez pozostawienie drugiego zawiadomienia o możliwości odbioru przesyłki w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty pierwszego zawiadomienia. Po upływie terminu odbioru zgodnie z: -art. 144 Ordynacji podatkowej (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 613); -art. 57 § 5 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ze zm.) j) Po upływie terminu odbioru przesyłka zwracana jest Zamawiającemu wraz z podaniem przyczyny nieodebrania przez adresata (zgodnie z art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego). W przypadku nieobecności adresata, Wykonawca może doręczyć przesyłkę rejestrowaną, za pokwitowaniem, dorosłemu domownikowi, sąsiadowi lub dozorcy domu, jeżeli osoby te podjęły się oddania pisma adresatowi. O doręczeniu pisma sąsiadowi lub dozorcy zawiadamia się adresata, umieszczając zawiadomienie w oddawczej skrzynce pocztowej lub, gdy to nie jest możliwe, w drzwiach mieszkania (zgodnie z art. 43 Kodeksu postępowania administracyjnego doręczenie zastępcze). Do odpowiedzialności Wykonawcy za nienależyte wykonanie usługi pocztowej stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do ustawy, a w sprawach nieuregulowanych tymi przepisami stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2014 r., poz.121 ze zm.). k) Terminy doręczania przesyłek pocztowych: zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe. Niedopuszczalne jest nieuzasadnione przetrzymywanie przesyłek przez Wykonawcę. l) Zwroty przesyłek Wykonawca dokonywać będzie zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie Prawo Pocztowe z 23 listopada 2012 roku oraz zgodnie z przepisami wewnętrznymi ustalonymi przez Wykonawcę. m) Zamawiający jest odpowiedzialny za nadawanie przesyłek listowych i paczek w stanie umożliwiającym Wykonawcy doręczanie bez ubytku i uszkodzenia do miejsca zgodnie z adresem przeznaczenia. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w stanie uporządkowanym według kategorii rodzajowej i wagowej. Opakowanie przesyłek listowych stanowi zaklejona koperta Zamawiającego, opakowanie paczki stanowi sztywne pudełko lub szary papier Zamawiającego. Zamawiający umieszcza w sposób trwały i czytelny informacje jednoznacznie identyfikujące adresata i nadawcę, jednocześnie określając rodzaj przesyłki oraz pełną nazwę i adres zwrotny nadawcy. n) Podane przez Zamawiającego ilości poszczególnych pozycji przesyłek mają charakter szacunkowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ilości wskazanych przesyłek. Określone rodzaje i ilości poszczególnych przesyłek w ramach świadczonych usług mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb Zamawiającego. Zmniejszenie lub zwiększenie przesyłek nie stanowi zmiany umowy. o) Wartość należności za świadczenie usług pocztowych obliczana będzie w okresach miesięcznych, jako iloczyn ceny jednostkowej zaoferowanej w ofercie przetargowej za dany rodzaj przesyłki oraz rzeczywistej nadanej ilości przesyłek danego rodzaju. Rzeczywiste ilości przesyłek będą wynikać z aktualnych potrzeb Zamawiającego i mogą odbiegać od ilości podanych w formularzu cenowym. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie wynikające z wykonania ilości przesyłek określonych w formularzu cenowym. p) Liczba przesyłek będzie potwierdzana co do ilości i wagi na podstawie dokumentów nadawczych lub oddawczych. q) Zastrzega się, że w przypadku świadczenia usług nie ujętych w formularzu ofertowym, podstawą rozliczeń będą ceny zawarte w obowiązującym w dacie przyjęcia przesyłek cenniku opłat za usługi pocztowe świadczone przez Wykonawcę, w oparciu o przepisy ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. oraz międzynarodowe przepisy pocztowe. r) Cena podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia za wyjątkiem zmian przewidzianych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) zwana dalej Pzp.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każdy Wykonawca przystępujący do przetargu obowiązany jest wnieść wadium w wysokości - 5 000 zł (pięć tysięcy złotych). 2. Wadium może być wniesione w formach przewidzianych w art. 45 ust 6 ustawy Pzp: -pieniądzu; -poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; -gwarancjach bankowych; -gwarancjach ubezpieczeniowych; -poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 z późn. zm.) 3. Wadium wniesione w pieniądzach Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego PBS w Strzelinie /o Kłodzko - 28 9588 0004 7100 1010 2000 0050, z adnotacją Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym. Jeżeli Wykonawca wnosi wadium w pieniądzu, musi je wpłacić odpowiednio wcześniej, tak aby znalazło się ono na koncie Zamawiającego przed datą i godziną składania ofert. 4. Termin wniesienia wadium upływa wraz z terminem składania ofert. 5. W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument winien być sporządzony zgodnie z obowiązującym prawem. 6. Zasady zwrotu oraz zatrzymania wadium przez Zamawiającego określa art. 46 ustawy Pzp.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.um.bip.klodzko.pl w zakładce zamówienia publiczne/zamówienia publiczne powyżej 30.000 euro
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach