Przetargi.pl
Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy świeżego mięsa i wędlin opisanych w SIWZ, do jednostek Spółki Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. transportem Wykonawcy lub na jego koszt.

Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 58-351 Sokołowsko, ul. Parkowa 3
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 74 8458240 , fax. 74 8458237
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sanatoria Dolnośląskie sp. z o.o.
  ul. Parkowa 3 3
  58-351 Sokołowsko, woj. dolnośląskie
  tel. 74 8458240, fax. 74 8458237
  REGON: 89031444000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy świeżego mięsa i wędlin opisanych w SIWZ, do jednostek Spółki Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiot zamówienia dotyczy dostawy świeżego mięsa i wędlin opisanych w SIWZ, do jednostek Spółki Sanatoria Dolnośląskie Sp. z o.o. transportem Wykonawcy lub na jego koszt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sanatoria-dolnoslaskie.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach