Przetargi.pl
Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej

Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 66-400 Gorzów Wielkopolski, ul. Walczaka 42
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 95 7151360 , fax. 95 7151387
 • Data zamieszczenia: 2013-03-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gorzowskie Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
  ul. Walczaka 42 42
  66-400 Gorzów Wielkopolski, woj. lubuskie
  tel. 95 7151360, fax. 95 7151387
  REGON: 00313106200000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług pocztowych na rzecz Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych na potrzeby Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego i Ordynacji Podatkowej oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym do każdego miejsca w kraju i za granicą, a w szczególności: a) przesyłanie i doręczanie przesyłek listowych nierejestrowanych i rejestrowanych, w obrocie krajowym i zagranicznym - zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych; b) przesyłanie i doręczanie przesyłek listowych rejestrowanych za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (ZPO) w obrocie krajowym i zagranicznym - zarówno priorytetowych, jak i ekonomicznych; c) doręczanie przesyłek listowych rejestrowanych zwróconych po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia adresatom; d) przesyłanie i doręczanie paczek ekonomicznych; e) świadczenie usługi odbioru poczty w siedzibie Zamawiającego. Przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie wszystkich przesyłek pocztowych oraz ich ewentualny zwrot i reklamacje, wykonawca musi realizować zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, w szczególności niżej wymienionymi: - Ustawa z dnia 23 listopada 2012r. Prawo Pocztowe (Dz. U. poz. 1529), - Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (jt. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z poźn. zm.), - Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (jt. Dz. U. z 2012r. poz. 749 z późn. zm.), - obowiązujące przepisy wykonawcze do ustawy Prawo pocztowe. Wykonawca zobowiązany będzie codziennie do odbioru raz dziennie przesyłek przygotowanych do wysłania z siedziby Zamawiającego, tj. Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie i Polityki Społecznej, 66-400 Gorzów Wlkp. ul. Walczaka 42, blok nr 2, piętro II. Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania co najmniej czterech punktów odbioru przesyłek niedostarczonych do adresatów (punkty awizacyjne) na terenie miasta Gorzowa Wlkp., które będą zlokalizowane w następujących dzielnicach miasta: Śródmieście, Zawarcie, Górczyn, Osiedle Staszica.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 641100000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 24 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gcprips.bip.gorzow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach