Przetargi.pl
„Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Wschowa”

Gmina Wschowa ogłasza przetarg

 • Adres: 67-400 Wschowa, Rynek 1
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Wschowa
  Rynek 1
  67-400 Wschowa, woj. lubuskie
  REGON: 411050787
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług pocztowych dla Urzędu Miasta i Gminy Wschowa”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Wschowa usług pocztowych w 2023 roku, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo Pocztowe (tj. Dz. U. z 2022rr., poz.96 ze zm.) w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek rejestrowych i nierejestrowych, w tym paczek oraz ewentualnych ich zwrotów Zamawiającemu, w razie niemożności ich doręczenia (dalej zwanymi przesyłkami).2. Zakres usług objętych przedmiotem zamówienia obejmuje przyjmowanie, przemieszczanie i doręczanie przesyłek pocztowych w obrocie krajowymi zagranicznym, w szczególności: 1) przyjmowanie przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym i zagranicznym przesyłek pocztowych będących i nie będących przesyłkami najszybszej kategorii:a) przesyłek listowych nierejestrowanych,b) przesyłek listowych rejestrowanych, c) paczek pocztowych - w tym z zadeklarowaną wartością. 2) przyjmowanie przemieszczanie i doręczanie w obrocie krajowym przesyłekpocztowych będących i nie będących przesyłkami najszybszej kategorii:a) przesyłek pobraniowych - świadczenie usługi "pobranie" polega na odebraniu od Zamawiającego rejestrowanej przesyłki w obrocie krajowym i doręczenie jej adresatowi pod warunkiem uiszczenia przez niego odpowiedniej kwoty zadeklarowanej przez Zamawiającego - pobraną kwotę Wykonawca przekazuje na wskazane przez Zamawiającego konto,b) przesyłek listowych niestandardowych lub przyjmowanych na warunkach szczególnych, c) paczek pocztowych niestandardowych lub przyjmowanych na warunkachszczególnych (np. paczki z zawartością wymagającą oznaczenia – ostrożnie).3) dostarczanie Zamawiającemu: pokwitowania odbioru przesyłek, przesyłek rejestrowanych niedostarczonych, odpisów potwierdzeń nadania przesyłek rejestrowanych,4) dostarczania Zamawiającemu zwrotnego potwierdzenia odbioru przesyłki, potwierdzonego przez adresatów, niezwłocznie po dokonaniu doręczenia przesyłki,5) świadczenie usługi pośrednictwa w trybie art. 57 § 5 k.p.a., art. 12 § 6 pkt 2 Ordynacji podatkowej, art. 165 § 2 k.p.c., art. 83 § 3 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, art. 124 k.p.k., czyli za pośrednictwem operatora wyznaczonego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 64110000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach