Przetargi.pl
Budowa ul. św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna

GMINA PRZYTOCZNA ogłasza przetarg

 • Adres: 66-340 Przytoczna, ul. Rokitniańska 4
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2023-01-17
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: GMINA PRZYTOCZNA
  ul. Rokitniańska 4
  66-340 Przytoczna, woj. lubuskie
  REGON: 21096682300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.przytoczna.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ul. św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania: „Budowa ul. św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna” dofinansowanego w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.2. Zakres inwestycji obejmuje:a) przebudowę ul. św, Jana Bosco na odcinku 231 m, nawierzchnia z bet. asfaltowego wraz ze zjazdami, chodnikami i parkingami;b) budowę ul. św. Jana Bosco na odcinku 225 m, nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami, chodnikami i parkingami;c) przebudowę ul. Polnej na odcinku 175 m, nawierzchnia z kostki betonowej wraz ze zjazdami i chodnikami oraz budową kanalizacji deszczowej w pasie ul. Polnej;d) przebudowę i rozbudowę oświetlenia w rejonie ulic św. Jana Bosco, ul. Polnej i ul. Sadowej, ułożenie kabla doziemnego ok. 1,6 km, liczba lamp oświetlenia ulicznego – 47 szt., oświetlenia parkowego – 6 szt.;e) przełożenie istniejących płyt ażurowych na odcinku od skrzyżowania ulic św. Jana Bosco do ul. Rokitniańskiej, na odcinku ok. 230 m;f) roboty towarzyszące, w tym m.i.: prace rozbiórkowe, wycinki drzew i krzewów, kanały technologiczne, pobocza, oznakowanie poziome i pionowe drogi, muldy chłonne itp.;g) usunięcie kolizji, w tym kolizji ze słupem linii średniego napięcia, siecią wodociągową;h) nasadzenia drzew w pasie drogowym.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera:1) dokumentacja projektowa dla „Budowy ul. św. Jana Bosco wraz z przebudową ul. Polnej w m. Przytoczna oraz rozbudową i przebudową oświetlenia w rejonie ulic św. Jana Bosco, ul. Polnej i ul. Sadowej”, stanowiąca załącznik nr 9a do SWZ obejmująca:- decyzję nr 5.2022 z dnia 14 grudnia 2022 r. zezwalającą na realizację inwestycji drogowej- projekt zagospodarowania terenu,- projekt architektoniczno-budowalny- projekt wykonawczy branży drogowej- projekt wykonawczy branży sanitarnej- projekt wykonawczy branży elektrycznej- projekt stałej organizacji ruchu2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót stanowiąca załącznik nr 9b do SWZ3) przedmiar robót stanowiący załącznik nr 10 do SWZ4) Promesa wstępna Nr Edycja2/2021/8320/PolskiLad, załącznik nr 11 do SWZZałączony do SWZ przedmiar robót (załącznik nr 10) ma jedynie charakter pomocniczy, informacyjny. Wobec powyższego mogą występować rozbieżności pomiędzy ilością i zakresem prac wykazanych w załączonym przedmiarze robót, a ilością i zakresem prac do wykonania wynikających ze specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji projektowej. Ilości i zakres prac wskazany w przedmiarze robót nie jest wiążący dla wykonawcy.Wymienione powyżej dokumenty oraz pozostałe dokumenty przetargowe będą używane, odczytywane i interpretowane według następującego pierwszeństwa:1) umowa;2) formularz oferty;3) niniejsza SWZ;4) dokumentacja projektowa;5) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót;6) przedmiar robót jako dokument pomocniczy.3. Dodatkowe ustalenia dotyczące przedmiotu zamówienia.1) Roboty budowlane objęte niniejszym zamówieniem należy prowadzić zgodnie z załączoną dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót oraz przedmiarem robót.2) Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnej obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji oraz wykonania geodezyjnej dokumentacji powykonawczej całości zadania.3) Po wykonaniu inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia terenu robót i przyległej infrastruktury drogowej do stanu pierwotnego. 4. Jeżeli w SWZ oraz jej załącznikach podana jest nazwa własna (w tym w dokumentacji projektowej), to oznacza, że została użyta/podana przykładowo. Wykonawca może zastosować materiały lub urządzenia równoważne, lecz o parametrach technicznych i jakościowych takich samych lub lepszych, których zastosowanie w żaden sposób nie wpłynie negatywnie na prawidłowe funkcjonowanie rozwiązań przyjętych w dokumentacji projektowej. Oznacza to, że zamawiający dopuszcza zastosowanie materiałów równoważnych dla nazwanych materiałów i urządzeń, wymienionych w dokumentacji z zachowaniem ich wymogów w zakresie jakości. Przedstawione parametry przedmiotu zamówienia stanowią minimum techniczne i jakościowe oczekiwane przez zamawiającego i będą stanowiły podstawę oceny ewentualnych materiałów równoważnych. W przypadku przywołania w opisie przedmiotu zamówienia norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 Pzp, zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne z opisywanym. W przypadku zaoferowania produktów równoważnych wykonawca jest zobowiązany wraz z ofertą złożyć oświadczenie oraz dokumenty na potwierdzenie równoważności zastosowanych materiałów, produktów i rozwiązań. Ciężar udowodnienia równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na wykonawcy.5. W razie rozbieżności pomiędzy parametrami i standardem wykonania danego elementu wykonawca ma zastosować materiał, element, rozwiązanie, urządzenie lub element wyposażenia o wyższym standardzie.6. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia zamawiającemu gwarancji jakości na całość wykonanych robót objętych umową na okres minimum 60 miesięcy.Uwaga: Wydłużony okres gwarancji stanowi jedno z kryteriów oceny ofert określonych w rozdziale XVIII ust. 4 pkt 2) SWZ.7. Ustala się okres rękojmi równy okresowi gwarancji udzielonej na przedmiot zamówienia. Udzielona gwarancja nie ma wpływu na roszczenia w ramach obligatoryjnego systemu rękojmi. Bieg gwarancji i rękojmi rozpoczyna się następnego dnia licząc od daty odbioru końcowego robót lub od daty potwierdzenia usunięcia wad w razie ich stwierdzenia przy odbiorze końcowym robót. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi także po upływie wyżej określonych terminów, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.8. Zamawiający wymaga, aby osoby wskazane przez wykonawcę, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadały biegłą znajomość języka polskiego. W przypadku gdy ww. osoby nie będą posiadały biegłej znajomości języka polskiego na okres i dla potrzeb realizacji przedmiotu zamówienia wykonawca zobowiązany jest zapewnić tłumacza na własny koszt i własnym staraniem.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45230000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na zasadach określonych w rozdziale VIII SWZ, oraz spełniają określone przez zamawiającego warunki udziału w postępowaniu. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:1) zdolności do występowania w obrocie gospodarczym: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie,3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej: o warunek ten będzie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto,4) zdolności technicznej lub zawodowej:a) w zakresie doświadczenia:- wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwie roboty budowlane polegające na budowie i/lub przebudowie i/lub remoncie drogi o wartości umowy co najmniej 1.000.000 zł (słownie: jeden milion złotych) brutto,b) w zakresie osób skierowanych do realizacji zamówienia:- wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował na potrzeby realizacji zamówienia publicznego osobami, posiadającymi określone poniżej uprawnienia i funkcje:I) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki Kierownika budowy:-posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.),- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,- posiadająca minimum 2 letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robót budowlanych w specjalności drogowej lub konstrukcyjno – budowlanej,II) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki Kierownika Robót w branży sanitarnej:- posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.),- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,- posiadająca minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,III) co najmniej jedną osobą, która będzie pełniła obowiązki Kierownika Robót branży elektrycznej:- posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń - zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im uprawnienia wydane w innych państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz Konfederacji Szwajcarskiej z zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.),- wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,- posiadająca minimum roczne doświadczenie zawodowe na stanowisku Kierownika robót budowlanych w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.UWAGA!Zamawiający dopuszcza wskazanie przez Wykonawcę w ofercie tej samej osoby na dwa stanowiska (pełnienia dwóch funkcji), pod warunkiem posiadania przez tę osobę wymaganych przez Zamawiającego uprawnień dla dwóch specjalności (stanowisk).2. Zamawiający, w stosunku do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej – dopuszcza łączne spełnianie warunku przez wykonawców.3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.4. W przypadku, gdy podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zamówienie, w zakres którego wchodziły roboty budowlane określone w punkcie 2 ppkt 4 lit. a wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby podmiot trzeci udostępniający potencjał wykonawcy faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych;5. W przypadku, gdy zamówienie, w zakres którego wchodzą roboty budowlane, o których mowa w punkcie 2 ppkt 4 lit. a były realizowane przez wykonawcę wspólnie z innym podmiotem, nie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, zamawiający wymaga, aby wykonawca składający ofertę w niniejszym postępowaniu faktycznie uczestniczył w realizacji ww. zakresu robót budowlanych.6. Jeżeli wykonawca lub podmiot trzeci, którego potencjałem wspiera się wykonawca realizował zadanie w trybie zaprojektuj i wybuduj, zamawiający uzna robotę budowlaną, o której mowa w punkcie 2 ppkt 4 lit. a za spełniającą warunek, jeżeli robota ta będzie odpowiadała swoim zakresem i wartością wymogom określonym w punkcie 2 ppkt 4 lit. a.7. Zamawiający uwzględni tylko zadania prawidłowo ukończone tj. takie, dla których wydano ostateczne pozwolenie na użytkowanie lub – jeżeli pozwolenie na użytkowanie nie było wymagane – wobec których organ nadzoru budowlanego nie wniósł sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.) zwane dalej „Prawem budowlanym” lub dla których wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, o którym mowa w art. 54 ust. 2 ustawy Prawo budowlane albo dla których wydano inny równoważny dokument/dokumenty, zgodnie z przepisami kraju, w którym zostały wykonane wykazywane roboty budowlane).8. Zamawiający na etapie składania i oceny ofert nie wymaga, aby osoby posiadające uprawnienia budowlane, a będące obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, poza legitymowaniem się posiadaniem uprawnień budowlanych zdobytych poza terytorium Polski, musiały dysponować odpowiednią decyzją o uznaniu kwalifikacji zawodowych lub w przypadku braku decyzji o uznaniu kwalifikacji zawodowych, by spełniły wymagania, o których mowa w art. 20a ust. 2-6 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (Dz. U. z 2019 r., poz. 1117 ze zm.), dotyczące świadczenia usług transgranicznych, tj. aby uzyskały one tymczasowy wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,9. Zakres uprawnień budowlanych należy odczytywać zgodnie z treścią decyzji o ich nadaniu i w oparciu o przepisy będące podstawą ich nadania. W celu uniknięcia wątpliwości zaleca się podanie daty wydania uprawnień i dokładne cytowanie zakresu uprawnień z posiadanego zaświadczenia,10. Wszystkie osoby przewidziane do realizacji zamówienia muszą biegle posługiwać się językiem polskim. W przeciwnym wypadku wykonawca udostępni wystarczającą ilość tłumaczy, wykazujących znajomość języka technicznego w zakresie terminologii budowlanej, we wszystkich specjalnościach występujących przy realizacji zamówienia.11. Ilekroć w treści SWZ jest mowa o:- „budowie, przebudowie lub remoncie” - należy przez to rozumieć budowę, przebudowę albo remont w rozumieniu ustawy Prawo budowlane;- „kierowniku budowy”, „kierowniku robót” - należy przez to rozumieć kierownika budowy lub kierownika robót w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.12. Pozostałe zapisy zgodnie z rozdziałem VII SWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-02-01

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach