Przetargi.pl
Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Poniatowa w latach 2019-2020

Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg

 • Adres: 24320 Poniatowa, ul. Młodzieżowa
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 820 47 98, 820 19 43 , fax. 81 820 47 98, 820 19 43
 • Data zamieszczenia: 2018-12-05
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Młodzieżowa 2
  24320 Poniatowa, woj. lubelskie
  tel. 81 820 47 98, 820 19 43, fax. 81 820 47 98, 820 19 43
  REGON: 416526400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.umponiatowa.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług opiekuńczych, specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Poniatowa w latach 2019-2020
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.2. Zakres usług opiekuńczych obejmuje: 1) pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, w szczególności: pomoc w samoobsłudze, pomoc w ubieraniu się, dokonywanie zakupów, przygotowanie posiłków (w tym posiłków dietetycznych), przynoszenie gotowych posiłków z baru lub stołówki, karmienie, przynoszenie węgla i palenie w piecu, pranie bielizny osobistej, odzieży i bielizny pościelowej, odnoszenie rzeczy do prania do punktów pralniczych i ich odbiór, utrzymanie w czystości pomieszczeń osoby objętej pomocą (w tym sprzątanie po wykonywanych pracach domowych), mycie okien u osób samotnych, wzywanie lekarza w sytuacjach wymagających jego interwencji, zamawianie wizyt lekarskich, realizację recept, podawanie leków, mierzenie temperatury, załatwianie niezbędnych spraw urzędowych, wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zaspakajania codziennych potrzeb życiowych, 2) opiekę higieniczną, obejmującą zapewnienie higieny osobistej i higieny pomieszczeń, w szczególności: pomoc w wykonywaniu czynności higieny osobistej (w tym przy toalecie porannej i wieczornej oraz przy myciu głowy), pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych (w tym zmiana pampersów), dbanie o higienę paznokci kończyn dolnych i górnych, zmiana pozycji ciała osoby mającej trudności z poruszaniem się bądź nie poruszającej się, zmiana bielizny pościelowej. 3) zalecaną przez lekarza pielęgnację, w szczególności: dbanie o poranną i wieczorną toaletę w łóżku (w tym mycie głowy w łóżku), pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych (w tym zmiana pampersów), dbanie o toaletę przeciwodleżynową, zmianę pozycji ciała, podawanie leków, mierzenie temperatury, tętna i ciśnienia zakładanie kompresów i okładów, prowadzenie rehabilitacji przyłóżkowej w celu zapobiegania powikłaniom wynikającym z unieruchomienia, prowadzenie usprawniania ruchowego (siadanie, pionizacja, nauka chodzenia, nauka samoobsługi), prowadzenie gimnastyki oddechowej, zamawianie wizyt lekarskich ,wykonywanie wszelkich innych czynności mających na celu ochronę zdrowia bądź ratowanie życia (w tym wzywanie lekarza), 4) zapewnienie kontaktów z otoczeniem, obejmujące pomoc w komunikowaniu się z innymi osobami oraz pomoc w poruszaniu się, w szczególności: pomoc w dojściu do lekarzy, na zabiegi itp. oraz w powrocie do domu, towarzyszenie na spacerach, pomoc w utrzymaniu kontaktu z rodziną i otoczeniem, czytanie prasy i książek, pisanie listów, wykonywanie wszelkich innych czynności niezbędnych do zapewnienia kontaktów z otoczeniem. 3.3. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi obejmuje: 1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza: a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym między innymi: pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, ułatwianie dostępu do edukacji i kultury, kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi, współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej, c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, 2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym: pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych, pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece, pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny, pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia, pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych; 3) pomoc mieszkaniowa, w tym: w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat, w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych, kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu; 4) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno – wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2017, poz. 882). 3.4. WARUNKI WYKONYWANIA USŁUG 1) Zamawiający podkreśla, że zarówno przyznawanie bądź odmowa przyznawania usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi stanowi wyłączną kompetencję zamawiającego i będą każdorazowo określane w decyzji administracyjnej, wydawanej na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej. 2) Zamawiający wymaga, aby usługi były realizowane przez wykonawców wyłącznie na rzecz osoby wskazanej w decyzji jako osoba, której przyznano usługi opiekuńcze, zgodnie z wymiarem godzin i w miejscu określonym w wydanej decyzji Zamawiający zaznacza, że pod pojęciem wymiaru godzin świadczenia usług należy rozumieć wyłącznie rzeczywisty czas świadczenia usług bez czynności przygotowawczych, takich jak np. dojazdy do osób objętych tą formą pomocy. 3) Zamawiający zastrzega możliwość zmniejszenia przewidywanej liczby wymiaru godzin świadczenia usług, w zależności od liczby osób ubiegających się o przyznanie wskazanej formy pomocy. 4) Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznym przez pracowników posiadających kwalifikacje mającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi. 5) Zamawiający przewiduje, że usługami opiekuńczymi objętych zostanie a) usługi opiekuńcze: w 2019 r. - 5 osób, w 2020 r. - 5 osób b) specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi: w 2019 r. - 7 osób, w 2020 r. - 7 osób. 6) przewidywana ilość godzin świadczonych usług opiekuńczych wynosić będzie rocznie 12 000, w tym: a) 4 000 na usługi opiekuńcze podstawowe b) 8 000 na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi Wszelkie usługi należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami w odniesieniu do poszczególnych rodzajów usług (art. 50 ust. 1- 7 tj. – tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 Ustawy o pomocy społecznej z 12 marca 2004 r. oraz Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz. 1598 z 30.09.2005 r.) i Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 06 lipca 2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 134, poz. 943 z 25.07. 2006 r.)
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 85311100-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w zakresie przedmiotu zamówienia - wpis do rejestru
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru – załącznik Nr 1 do SIWZ 2) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych określającej firmy oraz adresy wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie składania ofert, jest zobowiązany przekazać zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6 do SIWZ. W przypadku, gdy wykonawca należy do tej samej grupy kapitałowej wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach