Przetargi.pl
Świadczenie usług odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów szpitalnych (medycznych) powstających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.

Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu ogłasza przetarg

 • Adres: 59-700 Bolesławiec, ul. Jeleniogórska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 757 380 225 , fax. 75 738 00 13 75 738 02 01
 • Data zamieszczenia: 2020-03-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu
  ul. Jeleniogórska 4
  59-700 Bolesławiec, woj. dolnośląskie
  tel. 757 380 225, fax. 75 738 00 13 75 738 02 01
  REGON: 31033800000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zozbol.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów szpitalnych (medycznych) powstających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia jest: Świadczenie usług odbioru, wywozu i unieszkodliwiania odpadów szpitalnych (medycznych) powstających w Zespole Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu. 2. Wykonawca będzie realizował usługę w sposób zgodny z zasadami gospodarowania odpadami, wymaganiami ochrony środowiska oraz planami gospodarki odpadami w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, w tym: a) Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 t.j. ze zm.), b) Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020r., poz.10), c) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1819), d) Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 października 2016 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych (Dz. U. z 2014r., poz. 107), e) Ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2020r. poz. 154 t.j.). f) Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 poz. 1396 t.j. ze zm.). 3. Odbiór odpadów medycznych o kodach 18 01, a w szczególności 18 01 02*, 18 01 03*, 18 01 06, 18 01 09, 18 01 82 (numeracja kodów zgodna z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 roku w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020, poz.10). 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący wielkości, zakresu, rodzaju i ilości usług zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). 5. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, osób wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia: wszystkie osoby, z wyjątkiem Kierownika. Wymagania w zakresie z art. 36 ust. 2 pkt. 8a ustawy opisano we wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90524000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Numeracja zgodna z SIWZ. 7.1.1. Wykonawca musi złożyć właściwe, aktualne zezwolenie lub pozwolenie na prowadzenie działalności objętej przedmiotem zamówienia zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach i ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo Ochrony Środowiska wraz z przepisami i rozporządzeniami wykonawczymi do w/n ustaw – na wezwanie Zamawiającego zgodnie z pkt 7.3.5. SIWZ.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 12.8. Zawartość oferty. Złożona oferta musi zawierać: 12.8.1. wypełniony załącznik nr 1 do SIWZ – Formularz oferty, (Zamawiający prosi o załączenie wypełnionego Formularza na płycie CD lub DVD) 12.8.2. wypełniony załącznik nr 2 do SIWZ – Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 12.8.3. wypełniony załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, 12.8.4. załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie podmiotów trzecich (jeżeli dotyczy), 12.8.5. pełnomocnictwo – jeżeli niezbędne – vide pkt. 12.4. – 12.5. SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach