Przetargi.pl
Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z kompleksów garażowych, zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych terenach Gminy Miasto Szczecin oraz z siedzib ZBiLK, w podziale na cztery części

Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ogłasza przetarg

 • Adres: 70-546 Szczecin, Mariacka
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
 • Data zamieszczenia: 2019-10-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych
  Mariacka 25
  70-546 Szczecin, woj. zachodniopomorskie
  tel. 91 4886333, 91 4886301, , fax. 91 4893831, 91 4893832
  REGON: 32124347000000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka Budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług odbioru odpadów komunalnych z kompleksów garażowych, zlokalizowanych na lewobrzeżnych i prawobrzeżnych terenach Gminy Miasto Szczecin oraz z siedzib ZBiLK, w podziale na cztery części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na odbiorze odpadów komunalnych, gromadzonych na terenie zespołów garażowych oraz siedzib Zamawiającego, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, położonych w obszarze Gminy Miasto Szczecin, w podziale na cztery części: 1) część 1 – obejmująca odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych stanowiących zespoły garażowe i siedziby Zamawiającego, położonych na terenie sektora nr I, 2) część 2 – obejmująca odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych, stanowiących zespoły garażowe i siedziby Zamawiającego, położonych na terenie sektora nr II, 3) część 3 – obejmująca odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych, stanowiących zespoły garażowe i siedziby Zamawiającego, położonych na terenie sektora nr III, 4) część 4 – obejmująca odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości nie zamieszkałych, stanowiących zespoły garażowe, położonych na terenie sektora nr IV. 2. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do siwz
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wadium należy wnieść: 1) w Części 1 (Sektor nr I) w kwocie 1 120,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto dwadzieścia złotych), 2) w Części 2 (Sektor nr II) w kwocie 1 234,00 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści cztery złote), 3) w Części 3 (Sektor nr III) w kwocie 1 006,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześć złotych), 4) w Części 4 (Sektor nr IV) w kwocie 1 184,00 zł (słownie: jeden tysiąc sto osiemdziesiąt cztery złote), przed upływem terminu składania ofert. Decyduje moment wpływu środków do zamawiającego. 2. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu – przelewem na konto depozytowe zamawiającego nr 36 1020 4795 0000 9302 0292 7648, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym), gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Dokumenty, o których mowa w pkt 2) należy zdeponować w siedzibie ZBiLK przy ul. Mariackiej 25, w pokoju nr 10, przed upływem terminu składania ofert
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Minimalny poziom zdolności: Zamawiający uzna, że wykonawca posiada wymagane przepisami prawa uprawnienia do prowadzenia działalności zawodowej, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Miasto Szczecin, b) aktualny wpis do rejestru, prowadzonego przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, w zakresie transportu odpadów, zgodnie z art. 49 ust. 1 oraz art. 50 ust. 1 pkt 5) lit. b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 701, ze zmianami), c) zezwolenie na zbieranie odpadów albo zbieranie i przetwarzanie odpadów, w zakresie: 20 03 01 niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 20 03 99 odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach W przypadku nieposiadania zezwolenia na przetwarzanie odpadów, posiada umowę z podmiotem posiadającym zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach W przypadku składania oferty wspólnej, ww. warunek musi spełniać co najmniej jeden z wykonawców w całości.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) formularz oferty zgodnie z Rozdziałem I ust. 2 siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 2) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 1) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa każdy z wykonawców składających ofertę wspólną. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 3) oświadczenie, zgodnie z Rozdziałem V ust. 3 pkt 2) siwz; W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jeden wspólny formularz. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale. 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, zgodnie z Rozdziałem V ust. 4 pkt 2) siwz, jeżeli wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, zamierza polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów; Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 5) odpowiednie pełnomocnictwa tylko w sytuacjach określonych w Rozdziale I ust. 4 zdanie 2 siwz lub w przypadku składania oferty wspólnej (Rozdział III ust. 1 siwz); Ww. pełnomocnictwa należy złożyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. 6) oświadczenie według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do siwz wskazujące cześć zamówienia, której wykonanie wykonawca powierzy podwykonawcom oraz firmy podwykonawców (jeżeli wykonawca przewiduje udział podwykonawców); W przypadku składania oferty wspólnej należy złożyć jedno wspólne oświadczenie. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach