Przetargi.pl
„Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”

Gmina Głowno ogłasza przetarg

 • Adres: 95015 Głowno, ul. Jana Kilińskiego
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 427 191 291 , fax. 427 192 008
 • Data zamieszczenia: 2018-11-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Głowno
  ul. Jana Kilińskiego 2
  95015 Głowno, woj. łódzkie
  tel. 427 191 291, fax. 427 192 008
  REGON: 47205776700
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.gmina-glowno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja usługi polegającej na: 1) odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny i nieselektywny od wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Głowno; 2) zorganizowaniu i prowadzeniu objazdowych zbiórek odpadów komunalnych wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów oraz baterii i akumulatorów na terenie gminy Głowno; 3) zaopatrywaniu w worki do selektywnej zbiórki odpadów właścicieli nieruchomości, deklarujących selektywny sposób zbiórki odpadów komunalnych, wystawiających odpady komunalne w workach. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90500000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wysokość wadium. 1) Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swoją ofertę wadium. Wadium wynosi: 20.000,00 zł słownie: dwadzieścia tysięcy złotych, 00/100 2) Wadium musi być wniesione na cały okres związania ofertą. 2. Forma wadium. 1) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach zgodnie z art. 45 ust 6 ustawy: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo- kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 poz. 110 t.j. z późn.zm.). 2) W przypadku składania przez wykonawcę wadium w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej, poręczenia bankowego i poręczenia udzielonego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i w szczególności winny zawierać następujące elementy: a) nazwę dającego zlecenie (wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) lub poręczenia (banku lub podmiotu, o którym mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) stwierdzenie, że gwarancja lub poręcznie są nieodwołalne w trakcie obowiązywania i bezwarunkowe, f) zobowiązanie gwaranta do: „zapłacenia kwoty gwarancji (poręczenia) na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż wykonawca, którego ofertę wybrano: • odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub • nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub • zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy, lub • wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, informacji dotyczącej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. Gwarant (poręczyciel) nie może także uzależniać zapłaty od spełnienia jakichkolwiek warunków lub też przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji. 3) Gwarancja (poręczenie) może zawierać zastrzeżenie gwaranta (poręczyciela), że pisemne żądanie zapłaty musi być przedstawione za pośrednictwem Banku prowadzącego rachunek Zamawiającego, w celu potwierdzenia, że podpisy złożone na pisemnym żądaniu należą do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Zamawiającego. 4) Brak w gwarancji (poręczeniu) elementów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a – f, bądź zamieszczenie w nich jakichkolwiek dodatkowych zastrzeżeń będzie traktowane przez zamawiającego jako brak zabezpieczenia oferty wadium. 3. Miejsce i sposób wniesienia wadium. 1) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Głownie 92 8787 0000 0000 0563 2000 0007 Na poleceniu przelewu należy wpisać: „Świadczenie usług odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych - WADIUM”. Do oferty należy dołączyć poświadczoną przez wykonawcę kopię polecenia przelewu. 2) Oryginał wadium wnoszonego w formie poręczenia lub gwarancji, wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w sposób umożliwiający zdeponowanie go w sekretariacie (pokój nr 8) tut. Urzędu Gminy. 4. Termin wniesienia wadium. 1) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy rachunek Zamawiającego został uznany kwotą wadium przed terminem składania ofert. 2) W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez wykonawcę. 3) Oferta nie zabezpieczona wadium lub nie zabezpieczona dopuszczalną formą wadium, lub nie zabezpieczona wadium w odpowiedniej wysokości, nie będzie rozpatrywana, a wykonawca ten będzie wykluczony z udziału w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia publicznego. 5. Zwrot wadium. 1) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ust. 6 pkt 1. 2) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 3) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 4) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 5 pkt 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 5) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 6. Zatrzymanie wadium 1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, pełnomocnictw, informacji dotyczącej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 11, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 2) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykazanie że wykonawca posiada: - wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - zgodnie z wymogami zawartymi w art. 9b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2018 poz. 1454 t.j. z późn. zm.) - prowadzonego przez właściwego wójta w zakresie objętym przedmiotem zamówienia; - wpis do rejestru podmiotów prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; - zezwolenie na transport i zbieranie odpadów będących przedmiotem niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz.992 t.j.z późn. zm.); - zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz.992 t.j. z późn.zm.), w przypadku gdy wykonawca zamierza prowadzić przetwarzanie odpadów we własnym zakresie. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazać odpady innemu podmiotowi w celu ich przetwarzania, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie. W przypadku gdy wykonawca zamierza przekazywać odpady innemu podmiotowi prowadzącemu przetwarzanie odpadów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zawrzeć umowę na wskazany zakres z podmiotem posiadającym zezwolenie w tym zakresie wynikające z prawa kraju przeznaczenia, jeżeli jest wymagane
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji o której mowa w art.86 ust. 5 ustawy (informacja z otwarcia ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie z ustawą z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2018r. poz. 798 z późn. zm.) przez grupę kapitałową rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym również tego przedsiębiorcę

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach