Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Malborku

SĄD REJONOWY W MALBORKU ogłasza przetarg

 • Adres: 82-200 Malbork, ul. 17 Marca 3
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel.
 • Data zamieszczenia: 2022-11-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: SĄD REJONOWY W MALBORKU
  ul. 17 Marca 3
  82-200 Malbork, woj. pomorskie
  REGON: 000321879
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.malbork.sr.gov.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Sąd

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Malborku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest ochrona budynków/obiektów Sądu Rejonowego w Malborku, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dostarczonym przez Zamawiającego, w następujących lokalizacjach:a) Główna siedziba Sądu przy ul. 17 Marca 3, 82-200 Malbork, w której mieszczą się:• Prezes Sądu, Dyrektor, Oddział Administracyjny, Księgowość,• Wydziały: II Karny, V Ksiąg Wieczystych, VII Wykonywania Orzeczeń oraz Kuratorzy dla Dorosłych, I Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej i II Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej,b) Wydziały:• Wydziały: I Cywilny, III Rodzinny i Dla Nieletnich, IV Pracy mieszczą się w budynku Sądu pod adresem: ul. Poczty Gdańskiej 19, 82-200 Malbork,• Wydział: IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Nowym Dworze Gdańskim oraz pomieszczenia zajmowane przez kuratorów I Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej i II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej mieszczą się w budynku Sądu pod adresem: ul. Warszawska 28, 82-100 Nowy Dwór Gdański.Szczegółowe wymagania dotyczące zakresu i zasad świadczenia usług określa Tom II SWZ (opis przedmiotu zamówienia, OPZ).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: (wyciąg z IDW Tom I SWZ)Rozdział 3Warunki udziału w postępowaniu1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają określone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Zamawiający nie stawia warunku w powyższym zakresie.1.2. uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisówWykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada ważną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia.1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Wykonawca spełni warunek, jeżeli posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 250.000 zł; w przypadku określenia sumy ubezpieczenia w walucie innej niż złoty, Zamawiający przeliczy ją na złote po kursie średnim danej waluty NBP z dnia zawarcia umowy ubezpieczenia lub jej zmiany.1.4. Zdolności technicznej lub zawodowej:1.4.1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym krótszym okresie), wykonywał lub wykonuje co najmniej 2 usługi ochrony osób i mienia realizowane w sposób ciągły (każda usługa realizowana na podstawie jednej umowy) przez okres minimum 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 250.000 PLN brutto (w skali roku) każda, z podaniem jej/ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania. Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonywana należycie,1.4.2. Wykonawca spełni warunek, jeżeli będzie dysponował co najmniej 3 osobami – pracownikami ochrony, o bardzo dobrym stanie zdrowia, niezbędnym do wykonywania zadań w ramach umowy, które zostaną oddelegowane do wykonywania zadań w ramach zamówienia, nie karanymi sądownie za popełnienie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu mieniu, ochronie informacji i niedopełnieniu obowiązków pracowniczych, oraz wobec których nie toczą się postępowania karne i postępowania o wykroczenia oraz postępowania karno-skarbowe, przy czym każda z osób musi posiadać aktualny wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wydane przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji, z czego co najmniej 2 muszą posiadać aktualny paszport dozymetryczny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2022-11-25

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach