Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Lęborku w 2023 roku

Sąd Rejonowy w Lęborku ogłasza przetarg

 • Adres: 84-300 Lębork, Plac Kopernika 4
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. (59) 86 36 836
 • Data zamieszczenia: 2023-03-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Sąd Rejonowy w Lęborku
  Plac Kopernika 4
  84-300 Lębork, woj. pomorskie
  tel. (59) 86 36 836
  REGON: 000321862
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - organ władzy publicznej - organ kontroli państwowej i ochrony prawa oraz sąd i trybunał

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Lęborku w 2023 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Sądu Rejonowego w Lęborku w 2023 roku.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące obiekty Sądu Rejonowego w Lęborku:2.1. przy ul. Przyzamcze 2 w Lęborku (powierzchnia 1 490 m², 3 kondygnacje), 2.2. przy Placu Kopernika 4 w Lęborku (powierzchnia 1 763 m², 4 kondygnacje).3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 8 do SWZ.4. Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę o pracę osób świadczących usługę ochrony osób i mienia. Wykonywanie wskazanych usług mieści się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy, który brzmi: „Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem”.5. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań określono w załączniku nr 4 do SWZ – Wzorze umowy.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach