Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-831 Gdańsk, Długa 46/47
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48512418729 , fax. 48512418729
 • Data zamieszczenia: 2023-04-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Gdańska
  Długa 46/47
  80-831 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 48512418729, fax. 48512418729
  REGON: 000283392
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - państwowe i samorządowe instytucje kultury

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska w Gdańsku przez wykonawcę posiadającego koncesję wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1995), zwana dalej ustawą o ochronie osób i mienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ „Opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach