Przetargi.pl
Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska

Muzeum Gdańska ogłasza przetarg

 • Adres: 80-831 Gdańsk, Długa 46/47
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 48512418729 , fax. 48512418729
 • Data zamieszczenia: 2023-03-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Muzeum Gdańska
  Długa 46/47
  80-831 Gdańsk, woj. pomorskie
  tel. 48512418729, fax. 48512418729
  REGON: 000283392
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.muzeumgdansk.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: usługi
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum Gdańska w Gdańsku przez wykonawcę posiadającego koncesję wydaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2021 r. , poz. 1995), zwana dalej ustawą o ochronie osób i mienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z wymaganiami zawarty został w załączniku nr 1 do SWZ „Opis i wymagania dotyczące realizacji zamówienia”
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 79710000-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający określa następujące warunki udziału w postępowaniu:1.1. zdolności do występowania w obrocie gospodarczym:Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.Uwaga:Weryfikacja powyższego warunku dotyczyć będzie wyłącznie do osób prawnych lub fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.1.2. posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:w celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (tj. Dz. U. z 2021. poz. 1995, ze zm.).1.3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.1.4. zdolności technicznej lub zawodowej:1) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie, co najmniej trzy usługi (rozumiane jako oddzielne umowy) polegające na co najmniej bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w instytucji kultury, w której są gromadzone i udostępniane do zwiedzania dobra kultury narodowej podlegające ustawie z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach (Dz.U z 2019 poz.917) oraz wpisanego do Państwowego Rejestru Muzeów o którym mowa w art. 13 ustawy z dnia 21 listopada 1996r. o muzeach, o wartości nie mniejszej niż 1 500 000,00 netto zł każda, przy czym każda usługa była świadczona całodobowo przez nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy*. Kwota 1500000,00zł netto dotyczy wartości usługi za okres nie więcej niż 12 miesięcy. Wykonawca musi załączyć dowody potwierdzające, że każda z tych usług została wykonana lub jest wykonana należycie.* Jeżeli Wykonawca, w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu wykaże, że nadal wykonuje zamówienie, Zamawiający wymaga, aby to zamówienie było wykonywane przez okres co najmniej 12 miesięcy przed dniem upływu terminu składania ofert oraz spełniało pozostałe wymagania,oraz2) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował łącznie:• siecią radiową nadawczo-odbiorczą typu dyspozytorskiego, która swym zasięgiem będzie obejmować przynajmniej teren miasta Gdańska, przy czym łączność za pomocą tej sieci nie będzie realizowana na pasmach ogólnodostępnych tzw. obywatelskich, oraz• uzbrojonym stanowiskiem interwencyjnym,• grupą interwencyjną.3) warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że będzie dysponował łącznie:• minimum jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku koordynatora, posiadającą minimum 36-cio miesięczne doświadczenie w pracy na tym stanowisku oraz wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia - Dz.U. z 2020 r., poz. 838 ze zm.); *• minimum 10 osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia na stanowisku lidera ochrony obiektu, posiadające minimum 36-cio miesięczne doświadczenie w pracy na tym stanowisku oraz wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.* osoba wskazana do pełnienia funkcji koordynatora, nie może jednocześnie pełnić obowiązków osób zatrudnianych na stanowiskach ochrony w poszczególnych obiektach zajmowanych przez Muzeum Gdańska.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą: 2023-03-17

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach