Przetargi.pl
Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części

Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej ogłasza przetarg

 • Adres: 43-300 Bielsko-Biała, Lipnicka
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 33 499 06 02 , fax. 33 499 06 02; 499 06 11
 • Data zamieszczenia: 2021-01-27
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Miasto Bielsko-Biała – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
  Lipnicka 26
  43-300 Bielsko-Biała, woj. śląskie
  tel. 33 499 06 02, fax. 33 499 06 02; 499 06 11
  REGON: 07001907700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zgm.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej na terenie nieruchomości stanowiących zasób Gminy Bielsko-Biała, a pozostających w zarządzie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, w podziale na 2 części
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.Przedmiotem zamówienia, dla części 1 i 2 zamówienia, jest świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej obejmującej między innymi roboty takie jak: dekarskie, blacharskie i pozostałe z tej branży budowlanej. 1) przez świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży budowlanej blacharsko-dekarskiej rozumie się techniczne utrzymanie nieruchomości objętych zamówieniem stanowiących własność Gminy Bielsko-Biała, a będących w zarządzie Zamawiającego – Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej oraz lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy, a które to lokale znajdują się w budynkach zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe (innych zarządców), poprzez wykonywanie następującego zakresu prac: a) wykonywania drobnych napraw, remontów oraz bieżącej konserwacji nieruchomości (budynków) w zakresie branży blacharsko-dekarskiej, b) wykonywania konserwacji wraz ze świadczeniem czynności pogotowia technicznego, w nieruchomościach objętych zamówieniem wyszczególnionych w wykazie nieruchomości stanowiącym załączniki nr 4 i 4a do siwz i umowy, 2) zamówienie obejmuje świadczenie usług konserwacji, drobnych napraw, remontów i usuwania awarii w zakresie branży blacharsko-dekarskiej. Zamawiający z całkowitej powierzchni dachów na budynkach objętych niniejszym zamówieniem publicznym, zlokalizowanych na terenie miasta Bielska-Białej, a zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Bielsku-Białej szacuje, szacuje, że w trakcie trwania umowy, wykona prace objęte zamówieniem na około 5% powierzchni dachów z powierzchni całkowitej dachów objętych zamówieniem, tj. na ok. – 11 486,48 m2 powierzchni dachów ogółem dla części 1 i części 2 zamówienia, 3) przedmiotem zamówienia jest usługa o ustalonych standardach jakościowych. Standardy usług zostały uwzględnione w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i we wzorze umowy, a wiarygodność wykonawców – w warunkach udziału w postępowaniu. W przedmiotowym postępowaniu nie są wytwarzane żadne produkty, a więc nie są ponoszone żadne dodatkowe koszty, o których mowa w art. 91 ust. 2a ustawy Pzp. Dokumenty określone powyżej opisujące przedmiot zamówienia są tak precyzyjne, że bez względu na fakt, kto będzie Wykonawcą przedmiotu zamówienia jedyną różnicą będą zaoferowane ceny, tzn. że przedmiot zamówienia jest zestandaryzowany – identyczny, niezależnie od tego, który z Wykonawców go wykona. W związku z czym Zamawiający jest upoważniony do zastosowania ceny jako jednego z kryteriów wyboru oferty o znaczeniu ponad 60%.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50800000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.5. Termin związania ofertą:

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach